Kamp til stre­gen

Ale­xan­der Kamp blev dansk me­ster ef­ter et løb, hvor hans hold hav­de alt un­der kon­trol, in­den han snup­pe­de sej­ren i en spurt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Der var sto­re for­vent­nin­ger til Team Stöl­ting ved gårs­da­gens DM på lan­de­vej. Med en ve­ri­ta­bel magt­de­mon­stra­tion, der blev kro­net med bå­de guld og bron­ze, lyk­ke­des det dog al­li­ge­vel det ty­ske hold, der over­tog Cult-ryt­ter­ne, at over­gå for­vent­nin­ger­ne. De hvi­de og blå Stöl­ting-trø­jer var med i alt, hvad der rør­te sig. Ve­te­ra­nen Mi­cha­el Rei­hs sad med i dagens før­ste vig­ti­ge ud­brud, som OLguld­vin­der Las­se Nor­man Han­sen si­den kør­te sig op til. Og da Las­se Nor­man til sidst hav­de tømt re­ser­ver­ne, var un­ge og spurt­sta­er­ke Ale­xan­der Kamp klar til at slå kon­tra og sik­re det ty­ske hold en dansk guld­me­dal­je.

Kort ef­ter mål­stre­gen lå Las­se Nor­man på as­fal­ten og gis­pe­de. Den kraft­ful­de krop var fuld­sta­en­digt dra­e­net for kra­ef­ter. Tem­po­ma­ski­nen, der ud­gør en vi­tal del af mo­to­ren på det dan­ske 4.000 me­ter-ba­ne­hold, hav­de kørt sig selv helt i bund ef­ter at ha­ve va­e­ret ale­ne i ud­brud de sid­ste knap 40 ki­lo­me­ter, ind­til han blev ind­hen­tet af sta­er­kt tra­e­den­de Mi­cha­el Val­gren.

Men Val­gren hav­de haft Nor­mans hold­kam­me­rat, stor­ta­len­tet Ale­xan­der Kamp med på sla­eb, og der­for stod Kamp få me­ter fra den ud­mat­te­de ba­ne­ryt­ter og blev ly­køn­sket som ny dansk me­ster.

»Det er mig, der bli­ver dansk me­ster, men det gør jeg kun, for­di jeg kø­rer på et rig­tig sta­er­kt hold,« fastslog Kamp, mens kon­kur­ren­ter og kol­le­ga­er fra de an­dre hold kom for­bi og øn­ske­de den vel­lid­te un­ge ryt­ter til­lyk­ke.

Ta­lent og hol­dind­sats

Og med Mi­cha­el Rei­hs i spid­sen, skrå­len­de ’cam­pio­ne, cam­pio­ne’, stod Stöl­ting-ryt­ter­ne sam­let og jub­le­de. Al­le med vis­hed om, at de hav­de svedt for Kamps mester­skab.

»Det var selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt, at jeg ik­ke kun­ne hol­de hjem. Men jeg kan kun va­e­re glad for, at jeg så kun­ne hja­el­pe Ale­xan­der til sidst,« sag­de Nor­man Han­sen, som sam­ti­dig kun­ne gla­e­de sig over, at DM-lø­bet hav­de vist ham, at for­men er på plads in­den de sid­ste for­be­re­del­ser til OL i Rio.

»Vi kø­rer helt fan­ta­stisk i dag. Vi har en dyg­tig sport­s­di­rek­tør (An­dré Ste­en­sen, red.), og vi ud­fø­rer tak­tik­ken per­fekt. Det over­ra­sker mig lidt, at det er Kamp, der vin­der, for­di han er så ung. Men der er ba­re nog­le ryt­te­re, som har så me­get ta­lent for at kø­re cy­kel­løb,« lød det an­er­ken­den­de fra hold­kam­me­ra­ten Ras­mus Qu­aa­de.

Mi­cha­el Val­gren tog sin an­den DM-sølv­me­dal­je på fi­re da­ge, ef­ter han tors­dag og­så blev to­er på en­kelt­star­ten.

»Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne ha­ve vun­det, men Ale­xan­der er hur­ti­ge­re end mig i en spurt. Jeg tog en fø­ring på cir­ka 15 ki­lo­me­ter for at kom­me op til Las­se Nor­man, og det ko­ster. Jeg kun­ne og­så ha­ve la­det Las­se kø­re, som de an­dre gjor­de, men jeg vil­le hel­le­re for­sø­ge og så dø med sko­e­ne på. Det var et fedt cy­kel­løb med ryk på ryk un­der­vejs og no­get helt an­det end det, jeg er vant til,« sag­de en trods alt til­freds sølvvin­der, som hav­de stor ae­re af sit for­søg på at ud­for­dre Stöl­ting­duo­en.

Tin­kov vil selv

Val­gren kun­ne ik­ke be­kra­ef­te, at han kø­rer Tour de Fran­ce, men det er kun, for­di Oleg Tin­kov med van­lig sans for sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­se først vil an­non­ce­re sit hold i mor­gen. En an­den, der skal kø­re Tou­ren, er Chris An­ker Sørensen, som la­en­ge sad og ka­em­pe­de i det tid­li­ge ud­brud.

»Jeg vil­le ger­ne ha­ve for­sva­ret sid­ste års mester­skab, men på en ru­te, som slet ik­ke lig­ger til mig, sy­nes jeg, at det er se­mi-godt at bli­ve num­mer 11. Og jeg kør­te min chan­ce og kom ud at sej­le un­der­vejs, så jeg fik slå­et fast, at for­men er der in­den Tou­ren.«

På for­hånd var det fryg­tet, at lø­bet om­kring Vor­ding­borg kun­ne bli­ve ke­de­ligt og en­de i en mas­ses­purt, for­di ru­ten var så re­la­tivt nem. Men der blev kørt sta­er­kt og of­fen­sivt un­der­vejs, og i ste­det blev det en sa­er­de­les se­va­er­dig ud­ga­ve af DM.

»Det var et rig­tigt godt cy­kel­løb. Det var dej­ligt at se, at prof­fer­ne kom­mer hjem og er med til at åb­ne lø­bet. Det gi­ver stor va­er­di til DM,« sag­de DCUs sport­s­chef, Lars Bon­de, mens folk på tor­vet i Vor­ding­borg flok­ke­des om den nye dan­ske me­ster.

Trods sin un­ge al­der tog Ale­xan­der Kamp virak­ken helt cool, som om det var en hver­dags­be­gi­ven­hed for ham at ha­ve to guld­me­dal­jer, bå­de den fra cy­ke­lu­ni­o­nen og Dan­marks Idra­ets­for­bund, ha­en­gen­de om hal­sen og klir­re.

»Det er mig, der står med trøj­en, men det er tak­ket va­e­re en rig­tig sta­erk pra­e­sta­tion af Team Stöl­ting. Jeg er me­get stolt. Det er min stør­ste sejr. Men jeg har vidst he­le da­gen, at jeg kun­ne vin­de lø­bet. Og da Val­gren kør­te, vid­ste jeg, at jeg skul­le med,« sag­de Ale­xan­der Kamp og fort­sat­te:

»Min selv­til­lid kom­mer fra min tra­e­ning, hvor jeg har set, at jeg kun­ne kø­re på et højt ni­veau. Jeg skal ba­re fort­sa­et­te med at ha­ve det sam­me fo­kus. Og selv­føl­ge­lig drøm­mer jeg om at kom­me til at kø­re Wor­ld Tour. Alt an­det vil­le va­e­re uam­bi­tiøst, når man står her som dansk me­ster,« fastslog Kamp med li­ge de­le cool at­ti­tu­de og nøg­tern selvsik­ker­hed, in­den han skrev au­to­gra­fer og stil­le­de op til bil­le­der med si­ne ny­er­hver­ve­de fans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.