Det var må­ske et ae­g­te rø­ver­køb

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

En pri­vat tysk kunst­sam­ler har mu­lig­vis gjort sit livs han­del.

Lør­dag bød han 970.000 kr. på et 200 år gam­melt for­stu­die til det ver­dens­be­røm­te va­erk ’Me­dus­as Flå­de’ af den fran­ske ma­ler Thèo­do­re Gèri­cault på en auk­tion i Hørs­holm.

We­e­ken­da­vi­sen kan i den­ne uge ci­te­re in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter for, at ma­le­ri­et må­ske kun­ne ha­ve få­et et hammerslag på helt op mod 20 mio. kr., hvis det var ble­vet solgt på So­t­he­by’s i Lon­don.

Ma­le­ri­et ejes af bo­et ef­ter Ka­ren Re­u­mert, som dø­de i 2007. Når la­er­re­det, der må­ler 80,4×63,7 cm, i ste­det blev solgt på Auk­tions­hu­set i Hørs­holm, skyl­des det et ma­re­ridts­ag­tigt for­løb, pra­e­get af ue­nig­hed mel­lem Ka­ren Re­u­merts to søn­ner samt tvivl om ma­le­ri­ets ae­gt­hed. Ef­ter en grun­dig ana­ly­se sag­de to an­er­kend­te fran­ske eks­per­ter imid­ler­tid god for va­er­ket. For at op­nå den bedst mu­li­ge pris god­kend­te skif­te­ret­ten, at bo­be­sty­rer Jan­ne Gla­e­sel sat­te ma­le­ri­et til salg i Hørs­holm til vur­de­rings­um­men 500.000 kr. og til et mindste­bud på 200.000 kr.

Auk­tions­le­der Ole Ste­en Chri­sten­sen fra Auk­tions­hu­set i Hørs­holm er godt til­freds med ham­mer­sla­get på de 970.000 kr.

»Det er den hø­je­ste pris for va­er­ker af den­ne ma­ler si­den 1988,« si­ger han.

Bo­be­sty­re­ren, ad­vo­kat Jan­ne Gla­e­sel, kan nu af­slut­te en sag, hun har ar­bej­det på i ot­te år.

»Jeg har haft en bun­den op­ga­ve, og den er nu løst. Alt ma­te­ri­a­le er stil­let til rå­dig­hed, og mar­keds­fø­rin­gen er nå­et bredt ud. På det grund­lag har mar­ke­det talt. De fran­ske eks­per­ter Bru­no Che­nique og Je­an Pe­ni­caut har gjort et ene­stå­en­de ana­ly­se­ar­bej­de, og jeg er og­så rig­tig til­freds med auk­tions­hu­sets pro­fes­sio­nel­le må­de at gen­nem­fø­re sal­get på,« si­ger hun. Ti­tu­sind ad gan­gen Da ma­le­ri­et kom un­der ham­me­ren i lør­dags, hav­de auk­tions­hu­set syv te­le­fo­ner igen­nem fra ud­lan­det og to kun­der i lo­ka­let, der bød med.

Til sidst lå to uden­land­ske kun­der og bød hin­an­den op med 10.000 kr. i små ryk.

Ole Ste­en Chri­sten­sen er sik­ker på, at va­er­ket er gå­et til hø­je­ste by­der.

»Det er ud­budt in­ter­na­tio­nalt, og det hav­de ik­ke gjort no­gen for­skel, om det var ble­vet solgt i Lon­don el-

Jeg har haft en bun­den op­ga­ve, og den er nu løst Jan­ne Gla­e­sel, bo­be­sty­rer for bo­et ef­ter Ka­ren Re­u­mert

FO­TO: AUK­TIONS­HU­SET HØRS­HOLM/MONTAGE

Pris be­talt på auk­tion Vur­de­ring af ma­le­ri­et For­stu­di­et til mester­va­er­ket ’Me­dus­as Flå­de’ blev lør­dag solgt i Hørs­holm for en brøk­del af sin mu­li­ge va­er­di. 970.000,- 20.000.000,-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.