Kre­dit-klø til bri­ter­ne Bo­ris,

BT - - NYHEDER -

ØKONOMI Kre­dit­vur­de­rings­in­sti­tut­tet Stan­dard & Poor’s ned­gra­de­rer Stor­bri­tan­ni­ens kre­ditva­er­dig­hed i en ny vur­de­ring. Det kom­mer ef­ter tors­da­gens fol­ke­af­stem­ning, hvor knap 52 pro­cent af va­el­ger­ne til­ken­de­gav, at de øn­sker et »brexit«, alt­så at Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU.

Stan­dard & Poor’s sa­en­ker den bri­ti­ske kre­dit­vur­de­rin­gen to tak­ker og ad­va­rer sam­ti­dig om, at der kan kom­me yder­li­ge­re ned­gra­de­rin­ger.

I en med­del­el­se skri­ver in­sti­tut­tet, at be­slut­nin­gen blandt an­det af­spej­ler »ri­si­ko­en for de øko­no­mi­ske ud­sig­ter samt den fi­nans­po­li­ti­ske og ek­ster­ne yde­ev­ne«.

Stan­dard & Poor’s na­ev­ner des­u­den den ’for­fat­nings­ma­es­si­ge og øko­no­mi­ske in­te­gri­tet’ i Stor­bri­tan­ni­en, hvis skot­ter­ne gør al­vor af pla­ner­ne om at hol­de en ny fol­ke­af­stem­ning om løs­ri­vel­se, skri­ver Reu­ters.

Hos glo­balt før­en­de kre­dit­vur­de­rings­in­sti­tut­ter som Stan­dard & Poor’s, Moo­dy’s og Fitch har Stor­bri­tan­ni­en hidtil lig­get højt på ka­rak­ter­ska­la­en.

Men man­dag gik Stan­dard & Poor’s som det sid­ste af de sto­re in­sti­tut­ter va­ek fra den så­kald­te AAArat­ing, som Stor­bri­tan­ni­en hidtil har haft. Det er den bed­ste vur­de­ring på ska­la­en. Den ny rat­ing hed­der AA Ned­gra­de­rin­gen kom­mer få da­ge ef­ter, at et an­det stort kre­dit­vur­de­rings­in­sti­tut, ame­ri­kan­ske Moo­dy’s, li­ge­le­des gav Stor­bri­tan­ni­en et hak i kre­dit­vur­de­rin­gen.

Moo­dy’s aen­dre­de fre­dag ud­sig­ten for sin nu­va­e­ren­de kre­dit­vur­de­ring af Stor­bri­tan­ni­en til ’ne­ga­tiv’, hvor den hidtil har va­e­ret ’sta­bil’.

’Vi tror og­så, at den kort­sig­te­de ef­fekt af brexit-usik­ker­he­der­ne har en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på bri­tisk økonomi, som vi på den kor­te ba­ne for­ven­ter går i re­ces­sion’, skri­ver se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i Dan­ske Bank Mi­ka­el Olai Mil­høj i en med­del­el­se.

’De la­en­ge­re­va­ren­de kon­se­kven­ser er sva­e­re­re at spå om, da vi ik­ke har no­get for­til­fa­el­de for et brexit - det vil i sid­ste en­de af­ha­en­ge af, hvil­ke af­ta­ler EU og Stor­bri­tan­ni­en kan ind­gå, me­ner se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ke­ren’. Vi tror og­så, at den kort­sig­te­de ef­fekt af bre­xi­tu­sik­ker­he­der­ne har en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på bri­tisk økonomi, som vi på den kor­te ba­ne for­ven­ter går i re­ces­sion’ USA-EU/ USA er ik­ke enig i, at Stor­bri­tan­ni­ens rol­le i ver­den er ble­vet re­du­ce­ret ef­ter bri­ter­nes far­vel til EU. Den er til gen­ga­eld ble­vet aen­dret. Det sag­de den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry, på et pres­se­mø­de med sin bri­ti­ske kol­le­ga, Phi­lip Ham­mond, i Lon­don i af­tes.

Han un­der­stre­ger, at han respek­te­rer bri­ter­nes be­slut­ning om at tra­e­de ud af EU, men at han er ked af, at Stor­bri­tan­ni­en ik­ke kom­mer til at sid­de med ved bor­det un­der frem­ti­di­ge drøf­tel­ser mel­lem USA og EU.

»Jeg vil ger­ne gø­re det klart, at USA ik­ke kun­ne be­de om en bed­re ven og al­li­e­ret end Stor­bri­tan­ni­en, si­ger Jo­hn Ker­ry iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster på­pe­ger sam­ti­dig vig­tig­he­den af, at de kom­men­de for­hand­lin­ger mel­lem Stor­bri­tan­ni­en og EU om bri­ter­nes ud­tra­e­den er dre­vet af sund for­nuft og ik­ke af ha­evn.

Imens la­eg­ger Phi­lip Ham­mond va­egt på, at Stor­bri­tan­ni­en un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der har ta­enkt sig at ven­de ryg­gen til ver­den el­ler Eu­ro­pa.

TIRSDAG 28. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.