Bo­ris, Bo­ris hvor er du?:

BT - - NYHEDER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN Sej­r­her­ren Bo­ris Jo­hn­son blev va­ek, da de fol­ke­valg­te mød­tes for at dis­ku­te­re brexit. Bå­de han og de an­dre EU-mod­stan­de­re er be­gyndt at tra­ek­ke de­res valg­løf­ter til­ba­ge ef­ter­hån­den, som vir­ke­lig­he­den mel­der sig. »Hvor er Bo­ris? Hvor er Bo­ris?« Så­dan kald­te med­lem­mer fra det skot­ske par­ti SNP i Hou­se of Com­mon, da par­la­men­tet mød­tes for før­ste gang, si­den det bri­ti­ske folk be­slut­te­de at mel­de lan­det ud af EU. Men Bo­ris Jo­hn­son var in­gen ste­der at se. Den kon­ser­va­ti­ve tid­li­ge­re Lon­don-borg­me­ster er den sto­re vin­der af brexit-af­stem­nin­gen. Det var ham, der stod i spid­sen for Lea­ve-kampag­nen. Nu - tre da­ge ef­ter af­stem­nin­gen - her­sker ka­os i Stor­bri­tan­ni­en. Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron har be­bu­det sin af­gang, øko­no­mi­en pletblø­der og in­gen ved re­elt, hvor­når lan­det of­fi­ci­elt tra­e­der ud af EU, el­ler hvad der kom­mer til at ske. Holdt sig fra Un­der­hu­set Al­le øj­ne er ret­tet mod Bo­ris Jo­hn­son. Han er et godt bud på en mu­lig af­lø­ser for David Ca­meron og man­den, der bur­de sid­de med al­le sva­re­ne om lan­dets frem­tid.

Men i går hav­de han ik­ke lyst til at dis­ku­te­re med det til ti­der høj­rø­ste­de un­der­hus.

I ste­det holdt han en tv-ta­le, der skul­le be­ro­li­ge bri­ter­ne og den må­ben­de om­ver­den. Her­un­der isa­er dem der ar­bej­der i fi­nans­ver­de­nen.

I ta­len sag­de han, at Stor­bri­tan­ni­nen fort­sat skal va­e­re en del af EUs han­del­s­af­ta­ler, blot på en må­de så bri­ter­ne ik­ke er un­der­lagt de eu­ro­pa­ei­ske ret­sin­stan­ser.

Den løs­nings­mo­del blev dog hur­tigt dømt ude af bå­de eks­per­ter og EU-diplo­ma­ter.

Hvis man vil spil­le med, må man og­så over­hol­de reg­ler­ne. El­ler som man si­ger på en­gelsk: ’You can’t ha­ve the ca­ke, and eat it’. Lø­ber fra løf­ter­ne De bri­ti­ske Lea­ve-po­li­ti­ke­re er al­le­re­de godt i gang med at tra­ek­ke i land på de valg­løf­ter, de af­gav før af­stem­nin­gen.

Et af Lea­ve-si­dens ho­ve­d­ar­gu­men­ter var, at de 350 mil­li­o­ner pund, lan­det hver uge sen­der til Bruxel­les, i ste­det skal gå til det bri­ti­ske sund­heds­va­e­sen NHS.

En na­er­gen­nem­gang af be­lø­bet vi­ste, at det ik­ke hang helt så en­kelt sam­men, og en af Lea­ve-si­dens top­folk Ni­gel Fa­ra­ge kal­der nu valg­løf­tet ’en fejl­ta­gel­se.

Lea­ve-si­den har og­så spil­let me­get på den mas­si­ve ind­van­dring som et ar­gu­ment for at tra­e­de ud af EU.

Di­rek­te ads­purgt om, der nu kom­mer fa­er­re ind­van­dre­re til Stor­bri­tan­ni­en, sva­rer det kon­ser­va­ti­ve par­la­ments­med­lem Ni­gel Evans: ’Nej’. Usik­ker­hed om plan Lea­ve-si­den gav og­så et klart ind­tryk af, at de hav­de en plan for, hvad der skul­le ske, når valgsej­ren var i hus. Men og­så det er tvivl­s­omt.

An­gela Mer­kel og de an­dre to­ne­an­gi­ven­de EU-le­de­re har meldt ud, at der in­gen for­hand­lin­ger bli­ver, før Stor­bri­tan­ni­en of­fi­ci­elt er trå­dt ud af EU ved at ak­ti­ve­re ar­ti­kel 50 i Lisa­bon-trak­ta­ten.

David Ca­meron sag­de un­der valg­kam­pen, at han vil­le ak­ti­ve­re ar­ti­kel 50, så snart brexit var en re­a­li­tet. Han sag­de og­så, at han vil­le for­sø­ge at bli­ve på po­sten som pre­mi­er­mi­ni­ster, men al­le­re­de da­gen ef­ter med­del­te han, at han tra­ek­ker sig, og at ar­ti­kel 50 først bli­ver ak­ti­ve­ret, når der er fun­det en ny pre­mi­er­mi­ni­ster.

Den mand kan me­get vel bli­ve Bo­ris Jo­hn­son. Da EU-Kom­mis­sio­nens øver­ste tals­per­son, Mar­ga­ri­tis Schin­as, i går åb­ne­de den dag­li­ge mid­dags­bri­e­fing for pres­sen, tal­te han ude­luk­ken­de fransk. Bri­e­fin­gen ple­jer el­lers at fo­re­gå på skif­te­vis fransk og en­gelsk, men al­le­re­de in­den den bri­ti­ske re­ge­ring har med­delt, at Stor­bri­tan­ni­en øn­sker at for­la­de EU, har Eu­ro­pa-Kom­mis­sio­nen truf­fet en sym­bolsk be­slut­ning.

Selv om der i EU er 24 of­fi­ci­el­le sprog, er det kun en­gelsk, tysk og fransk, som bli­ver be­trag­tet som ar­bejds­sprog.

Men frem­over vil ta­ler og kom­mis­sio­nens ud­ta­lel­ser til pres­sen ho­ved­sa­ge­ligt va­e­re på tysk el­ler fransk, si­ger EU-em­beds­ma­end iføl­ge Wall Stre­et Jour­nal.

For­vent­nin­gen er og­så, at for­man­den for EU-Kom­mis­sio­nen, Je­an-Clau­de Jun­ck­er, vil ta­le fransk og tysk, når han tirsdag skal ta­le for par­la­men­tet.

Si­den fre­dag, hvor det lå klart, at bri­ter­ne vil ud af EU, og i lø­bet af we­e­ken­den har de fle­ste af Jun­ck­ers ud­ta­lel­ser og in­ter­views va­e­ret gi­vet til ty­ske me­di­er. Em­beds­ma­end har ef­ter­føl­gen­de for­talt, at det var helt be­vidst. En­gelsk ik­ke helt ude Skif­tet til fransk og tysk er dog ik­ke fuld­sta­en­digt, for da jour­na­li­ster un­der man­da­gens mid­dags­bri­e­fing stil­le­de spørgs­mål på en­gelsk, sva­re­de Mar­ga­ri­tis Schin­as li­ge­le­des jour­na­li­ster­ne på en­gelsk.

Iføl­ge de em­beds­ma­end, som Wall Stre­et Jour­nal har talt med, vil Jun­ck­er og­så fort­sat ta­le en­gelsk i sa­er­li­ge si­tu­a­tio­ner.

Ek­sem­pel­vis når han sam­men med Slove­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Ro­bert Fi­co fre­dag skal ta­le ved en plan­lagt pres­se­kon­fe­ren­ce, når Slove­ni­en over­ta­ger EU-med­lem­ska­bet fra Hol­land.

Si­den bri­ter­ne stem­te for at for­la­de EU, har uni­o­nens top­che­fer sat hårdt mod hårdt.

For mens bå­de den af­gå­en­de bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ca­meron, og hans mu­li­ge ef­ter­føl­ge­re prø­ver at vin­de tid, vil le­del­sen i EU ha­ve Stor­bri­tan­ni­en ud så hur­tigt som mu­ligt.

»Vi for­ven­ter nu, at Stor­bri­tan­ni­ens re­ge­ring vil ud­mønte det bri­ti­ske folks be­slut­ning hur­tigst mu­ligt, uan­set hvor smer­te­fuld en pro­ces, det måt­te bli­ve.

En­hver for­sin­kel­se vil for­la­en­ge usik­ker­he­den unø­digt,« sag­de EUKom­mis­sio­nens for­mand, Je­anClau­de Jun­ck­er, i en er­kla­e­ring ef­ter af­stem­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.