1 2

BT - - NYHEDER -

EXIT-PANIK Som en grog­gy bok­ser tum­ler Stor­bri­tan­ni­en rundt i rin­gen ef­ter tors­da­gens EU-af­stem­ning, hvor et fler­tal stem­te for, at bri­ter­ne skal for­la­de EU. Et fler­tal af skot­ter­ne vil nu løs­ri­ves. EU-mod­stan­der­ne - af­stem­nin­gens vin­de­re - er mildt sagt ry­gen­de ue­ni­ge om de na­e­ste skridt. Og de to sto­re, ha­e­der­kro­ne­de par­ti­er i bri­ti­ske po­li­tik, La­bour og Det Kon­ser­va­ti­ve Par­ti, er hand­ling­s­lam­me­de af fløj­kri­ge.

Nej, in­gen har til­sy­ne­la­den­de svar på, hvad der nu skal ske.

Iføl­ge EU-eks­pert, pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Mar­le­ne Wind, her­sker der ’ka­os’ i Stor­bri­tan­ni­en: »Ude­fra set er det he­le na­er­mest er ved at gå i op­løs­ning i Stor­bri­tan­ni­en. Og at skot­ter­ne så hur­tigt går ud og si­ger, at de vil ha­ve selv­sta­en­dig­hed vi­ser, hvil­ket ka­os bri­ter­ne har ka­stet sig selv ud i,« si­ger Mar­le­ne Wind.

I dag mø­des den af­gå­en­de pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron med EUs stats- og re­ge­rings­che­fer i Bruxel­les. På sel­ve top­mø­det i dag og i mor­gen, hvor Ca­meron ik­ke må del­ta­ge, skal de eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­ke­re for­sø­ge at fin­de fa­el­les EU-fod­slag. Kol­de fød­der Mar­le­ne Wind: »Man­ge va­el­ge­re har få­et kol­de fød­der, in­ter­nt i par­ti­er­ne er man me­get ue­ni­ge, og det ud­stil­ler de po­puli­ster, der har ka­em­pet for et brexit (et EU-far­vel, red.). Man har in­gen sam­let po­li­tik el­ler plan for, hvad der skal ske i Stor­bri­tan­ni­en nu.

Lea­ve-si­den er ik­ke eni­ge om, hvil­ken til­knyt­ning til EU Stor­bri­tan­ni­en skal ha­ve, og der er ik­ke no­gen, der li­ge nu har lyst til at ak­ti­ve­re ar­ti­kel 50, (så for­hand­lin­ger­ne om bri­ter­nes EUe­xit kan be­gyn­de, red.)«

Og spørgs­må­let er, om Stor­bri­tan­ni­en over­ho­ve­det en­der med at for­la­de det eu­ro­pa­ei­ske fa­el­les­skab, som man har va­e­ret med­lem af i 43 år. Tors­da­gens af­stem­ning var nem­lig kun vej­le­den­de. Det be­ty­der, at de bri­ti­ske po­li­ti­ke­re kan va­el­ge at se bort fra fol­kets stem­me. Det er så­le­des ét af fle­re sce­na­ri­er, der i kølvan­det på af­stem­nin­gen teg­ner sig. 55,8 pct. 55,8 pct ’re­main’ 62 pct. 62,0 pct ’re­main’ 52,5 pct ’lea­ve’ 53,4 pct ’lea­ve’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.