Pind skal stå sko­le­ret

BT - - NYHEDER -

VENNETJENESTER Bet­ti­na Jen­sen i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke for­gyld­te to ven­ner ved at gi­ve dem lu­kra­ti­ve mil­li­on-op­ga­ver.

Det si­ger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fo­ed Poul­sen til BT:

»Vi vil ha­ve en re­de­gø­rel­se fra Justits­mi­ni­ste­ren. Nor­malt har vi stor til­lid til Rigs­po­li­ti­et, og dan­ske em­beds­ma­end har ry for at va­e­re ube­stik­ke­li­ge. Det er en sja­el­den sag, og der­for skal vi ha­ve alt frem i ly­set,« si­ger Pe­ter Ko­fo­ed Poul­sen.

De to ek­ster­ne kon­su­len­ter Ma­ri­ann Fa­e­rø og Chri­sti­ne Thor­sen, der i for­vej­en kend­te af­de­lings­che­fen, fik lu­kra­ti­ve mil­li­on-op­ga­ver helt uden kon­kur­ren­ce. Op­ga­ver­ne kom ik­ke i ud­bud li­ge­som af­ta­ler uden bud­ge­tram­mer fik mil­li­o­ner­ne til at rul­le med så høj fart, at en af kon­su­len­ter­ne på ba­re et halvt år fik ud­be­talt 4,6 mio. kr.

På tre år mel­lem 2011 og 2013 ind­kas­se­re­de de to kon­su­len­ter 20 mio. kr. Tra­ek­ker trå­de til DR Sa­gen tra­ek­ker og­så trå­de til DR, hvor Bet­ti­na Jen­sen som ind­købs­chef sik­re­de Ma­ri­ann Fa­e­rø og Chri­sti­ne Thor­sen op­ga­ver for me­re end 9,2 mio. kr.

»Jeg skal end­nu ik­ke gør mig til dom­mer over sa­gen, men jeg blev da i tra­els hu­mør, da jeg la­e­ste hi­sto­ri­en. Det er og­så tra­et­ten­de, hvis Rigs­po­li­ti­et bru­ger pen­ge­ne på kon­su­len­ter i ste­det for på blå uni­for­mer,« si­ger Pe­ter Ko­fo­ed Poul­sen.

Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med al­vor på sa­gen:

»Al­le for­mer for kor­rup­tion og vennetjenester i det of­fent­li­ge er al­de­les uac­cep­tab­le. Der­for er det af­gø­ren­de, at så­dan­ne sa­ger ef­ter­for­skes til bunds. Er der sket et brud på reg­ler­ne, er kon­se­kven­ser­ne hår­de. Det skal de og­så va­e­re,« si­ger den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen.

Sø­ren Pind er pt. i USA og kan der­for ser ik­ke kom­men­te­re sa­gen, men Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen si­ger til BT, at han ser frem til en re­de­gø­rel­se i sa­gen:

»Jeg ken­der ik­ke sa­gens sub­stans ud­over den om­ta­le, der har va­e­ret i BT. Det er klart, at po­li­ti­et skal over­hol­de loven og re­le­van­te EUud­bud­s­di­rek­ti­ver. Jeg er ik­ke i stand til på det fo­re­lig­gen­de grund­lag at fo­re­ta­ge en na­er­me­re vur­de­ring af, om ud­bud­s­di­rek­ti­vet er over­holdt. Jeg har for­stå­et, at der ud­ar­bej­des en na­er­me­re re­de­gø­rel­se og så må vi her­ef­ter se, om den gi­ver an­led­ning til yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser,« ly­der det fra Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

TIRSDAG 28. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.