Voks­ne spa­en­der b

BT - - NYHEDER -

FOREBYGGELSE Det kan godt la­de sig gø­re at sa­et­te en stop­per for man­ge un­ges ryg­ning, men det skal først og frem­mest ske med ud­gangs­punkt i net­op de un­ge. Det me­ner for­man­den for Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning, Mar­tin Thing, ef­ter at Sund­heds­sty­rel­sen i et in­ter­nt do­ku­ment iføl­ge Po­li­ti­ken kom­mer med en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver, der med ti­den skal gø­re Dan­mark røg­frit.

En ra­ek­ke af ini­ti­a­ti­ver­ne skal ret­tes mod de un­ge med ska­er­pe­de reg­ler, hja­elp til ry­ge­stop og røg­fri sko­le­tid.

» Man skal ik­ke mø­de de un­ge med vok­sen­ge­ne­ra­tio­nens løf­te­de pe­ge­fin­ger, og hvis man vil ha­ve de un­ge til at stop­pe med at ry­ge, så er det vig­tigt, at der er un­ge med i bå­de ud­form­ning og ud­tryk­ket i kampag­ner­ne,« si­ger Mar­tin Thing.

»De voks­ne røg jo, da de var un­ge, og hvis der kom­mer en mas­se klo­ge voks­ne, som kra­e­ver, at man skal stop­pe, så vil man­ge si­ge, at det er dob­belt­moralsk. Der­for er det vig­tigt, at al­le ini­ti­a­ti­ver ta­ger ud­gangs­punkt i de un­ge.«

Mar­tin Thing un­der­stre­ger, at Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning ik­ke har no­gen of­fi­ci­el po­li­tik på ry­ge­om­rå­det. Fle­re af­gif­ter Iføl­ge Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed ry­ger 18 pro­cent af de 15-åri­ge ja­evn­ligt, og iføl­ge Mar­tin Thing be­gyn­der Det er en vig­tig over­gang i de­res liv, og det kan va­e­re sva­ert, og man­ge tyr til ryg­ning og al­ko­hol for at kla­re det ka­os. man­ge at ry­ge i for­bin­del­se med over­gan­gen fra fol­ke­sko­len til gym­na­si­et.

»Det er en vig­tig over­gang i de­res liv, og det kan va­e­re sva­ert, og man­ge tyr til ryg­ning og al­ko­hol for at kla­re det ka­os. Der­for kun­ne det va­e­re en god idé at hja­el­pe dem og un­der­støt­te dem i den­ne fa­se, vur­de­rer for­man­den.«

Ud over hja­elp til ry­ge­stop og ska­er­pet hånd­ha­e­vel­se af ry­ge­loven vil Sund­heds­sty­rel­sen be­ka­em­pe ryg­ning i Dan­mark gen­nem øge­de af­gif­ter, og det er ik­ke no­gen dum idé, hvis man vil stop­pe de un­ges ryg­ning, vur­de­rer Mar­tin Thing.

»Jeg tror, det er et ef­fek­tivt mid­del at gø­re ryg­ning dy­re­re, for det er al­le­re­de dyrt at va­e­re ung, og der er man­ge, der ik­ke har tid til at ar­bej­de, så jeg tror helt klart, at det vil vir­ke. Så må man vur­de­re, om det er den bed­ste må­de at gø­re det på, si­ger for­man­den.« /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.