En for røg­fri un­ge

BT - - NYHEDER -

FOREBYGGELSE I kam­pen mod ryg­ning er pri­sen på to­bak et af de mest virk­nings­ful­de in­stru­men­ter. Så­dan ly­der det fra pro­fes­sor Knud Ju­el ved Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, der for et par år til­ba­ge var del af en for­sker­grup­pe, der net­op un­der­søg­te sam­men­ha­eng mel­lem pris og for­bru­get af to­bak.

»Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at pri­sen har stor be­tyd­ning. Isa­er for de un­ge, der jo ik­ke har så man­ge pen­ge til rå­dig­hed, og for hvem det ik­ke vil­le va­e­re li­ge­gyl­digt om en pak­ke ci­ga­ret­ter ko­ster 40 el­ler 100 kro­ner,« si­ger han.

An­tal­let af dan­ske ry­ge­re har iføl­ge Knud Ju­el – li­ge­som pri­sen – ik­ke ryk­ket sig ma­er­k­bart de se­ne­ste fem år, og det er i dag fort­sat om­kring 17 pro­cent af dan­sker­ne, der ry­ger dag­ligt. Det er der­for på den kor­te ba­ne na­ep­pe mu­ligt at gø­re Dan­mark helt røg­frit, men iføl­ge pro­fes­soren bør et ni­veau på fem pro­cent af be­folk­nin­gen va­e­re in­den for det mu­li­ges kunst.

»Det kan va­e­re sva­ert, at få man­ge­åri­ge ry­ge­re til at stop­pe, men det bør va­e­re mu­ligt at for­hin­dre fle­re un­ge i at be­gyn­de,« si­ger han. Me­re straf til lov­bry­de­re »Pri­sen er vig­tig, men man kun­ne og­så slå langt hår­de­re ned på over­tra­e­del­ser af den ek­si­ste­ren­de lov om ik­ke at sa­el­ge to­bak til un­ge un­der 18 år, for det er jo de fa­er­re­ste, der be­gyn­der at ry­ge, ef­ter de er fyldt 18,« si­ger Knud Ju­el.

I un­der­sø­gel­sen om for­hol­det mel­lem pris og for­brug fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed er for­skel­li­ge sce­na­ri­er op­stil­let.

I et af dem sa­et­tes pri­sen på en pak­ke ci­ga­ret­ter op med 50 pro­cent, hvil­ket iføl­ge for­sker­ne på få år vil­le re­sul­te­re i 80.000 fa­er­re ry­ge­re og et der­af føl­gen­de mar­kant la­ve­re dødstal frem mod 2050.

I et an­det sce­na­rie sa­et­tes pri­sen ned med 10 pro­cent, hvil­ket på få år gi­ver 3000 fle­re ry­ge­re og en min­dre stig­ning i ry­ge­re­la­te­re­de døds­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.