Actionhelt står frem med sin ko­mi­ker­ka­e­re­ste

BT - - NYHEDER -

NYE KAERESTER Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren sti­ger, og det sam­me gør amor­i­ner­ne hos sku­e­spil­le­ren Chris Evans. I we­e­ken­den stod ’Cap­tain Ame­ri­ca’-hug­get of­fi­ci­elt frem med sin som­mer­scor­ing, den kvin­de­li­ge ko­mi­k­ko­met Jen­ny Sla­te, på den rø­de lø­ber.

An­led­nin­gen var, at Sla­te hav­de pre­mi­e­re på sin se­ne­ste film ’The Secret Li­fe of Pets’, og hun var me­get lyk­ke­lig over at ha­ve Evans un­der ar­men til den sto­re be­gi­ven­hed.

»Jeg har al­drig haft en så stor pre­mi­e­re før, så det er rart at ha­ve en med, som ved, hvor­dan det er, »sag­de hun til me­di­et En­tertain­ment We­e­kly. Drøm­me­fyr fra fol­ke­sko­len »Vi har va­e­ret ven­ner et styk­ke tid, og fak­tisk er vi vok­set op i sam­me stat kun 30 mi­nut­ter fra hin­an­den. Så det er som om, at jeg har sco­ret min drøm­me­fyr fra fol­ke­sko­len,« jo­ke­de hun på den rø­de lø­ber.

34-åri­ge Sla­te og 35-åri­ge Evans mød­te hin­an­den un­der ind­spil­nin­ger­ne til dra­ma­et ’Gif­tet’, og hvad, der be­gynd­te som en for­års­flirt i marts, har nu ud­vik­let sig til et for­hold.

I sid­ste må­ned med­vir­ke­de Sla­te i po­dcast­pro­gram­met ’Unqua­li­fied’, og her for­tal­te hun be­gej­stret om sin ny­fund­ne ka­er­lig­hed.

»Jeg vid­ste ik­ke, hvad jeg skul­le for­ven­te af ham. Han er jo en stor mand med man­ge mus­k­ler og spil­ler ’Cap­tain Ame­ri­ca’, så hvor­dan skul­le vi no­gen­sin­de få en re­la­tion til hin­an­den,« sag­de hun iføl­ge Daily Mail. »Men den før­ste af­ten, vi var sam­men, ta­enk­te jeg, at jeg snildt kun­ne bru­ge 90 ti­mer i streg med ham,« for­tal­te hun fo­rel­sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.