Fred­dy Blak sig­tet for la­e­ka­ge i be­stik­kel­ses­sag

BT - - NYHEDER -

REGION SJAELLAND Det tid­li­ge­re med­lem af Eu­ro­pa­par­la­men­tet og nu­va­e­ren­de re­gions­rå­ds­med­lem Fred­dy Blak (S) er ble­vet sig­tet for at vi­de­re­gi­ve for­tro­li­ge op­lys­nin­ger i be­stik­kel­ses­sa­gen om itvirk­som­he­den Atea og Region Sjaelland. »Vi har sig­tet en per­son for at vi­de­re­gi­ve for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Det ske­te i sid­ste uge,« si­ger Kim Kli­ver, po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, til DR Nyhe­der.

Po­li­ti­et vil ik­ke forta­el­le, hvem den sig­te­de er. Men Fred­dy Blak be­kra­ef­ter over for DR Nyhe­der, at det er ham, det dre­jer sig om.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at jeg er ble­vet sig­tet i sa­gen,« si­ger Fred­dy Blak, der dog ik­ke vil si­ge, hvor­dan han for­hol­der sig til sig­tel­sen.

Sa­gen hand­ler om la­ek af en for­tro­ligstemp­let Ram­bøll-rap­port til We­e­ken­da­vi­sen om den sta­er­kt om­tal­te be­stik­kel­ses­sag, der knyt­ter sig til sam­ar­bej­det mel­lem Region Sjaelland og it-le­ve­ran­dø­ren Atea. 40 sig­tel­ser Atea-sa­gen vok­se­de så sent som i sid­ste uge og har fo­re­lø­big ka­stet over 40 sig­tel­ser af sig. Hvis po­li­ti­et får ret i si­ne an­kla­ger, er der ta­le om en af Dan­marks mest om­fat­ten­de be­stik­kel­ses­sa­ger.

Den for­tro­li­ge rap­port blev fyl­digt om­talt i We­e­ken­da­vi­sen, og om­ta­len vak­te be­kym­ring i Bag­mand­spo­li­ti­et, for­di la­ek­ket kan va­e­re »ska­de­ligt for den igang­va­e­ren­de po­li­ti­ma­es­si­ge ef­ter­forsk­ning«, op­ly­ser DR Nyhe­der.

Hos Region Sjaelland er man ik­ke in­ter­es­se­ret i at kom­men­te­re sig­tel­sen af re­gions­rå­ds­med­lem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.