Ja, det gør dig ik­ke kri­mi­nel at ry­ge hash

BT - - DEBAT -

CHRISTINA EGELUND

kri­mi­na­li­se­res, for­di man ny­der at ry­ge hash en gang imel­lem. Der­u­d­over er det bed­re, at un­ge men­ne­sker, der kan va­e­re i fa­re for at en­de i et has­h­mis­brug, kan kø­be det et sted, der er kon­trol­le­ret af sta­ten. På den må­de har for­bru­ger­ne en sik­ker­hed i, at det er re­ne og or­dent­li­ge va­rer, der sa­el­ges. Sam­ti­dig bli­ver has­hhand­len hel­ler ik­ke over­ladt til ro­ck­er­ne, som det er nu. De fle­ste vil og­så hel­le­re kø­be hash et sted, hvor man har en sik­ker­hed for, at va­rer­ne er i or­den, frem for at kø­be det af en kri­mi­nel gut på ga­den.

MAN SKAL IK­KE

mil­li­ard­for­ret­ning i at sa­el­ge hash til dan­sker­ne, og det skal de ik­ke ha­ve. Det styr­ker de­res an­dre kri­mi­nel­le for­ret­nin­ger, at de tje­ner man­ge pen­ge på at sa­el­ge hash, så jeg vil ger­ne flyt­te has­hhand­len fra sam­fun­dets mest kri­mi­nel­le over til et stats­kon­trol­le­ret salg . Man kan even­tu­elt gø­re det på sam­me må­de, som sta­ten og­så kon­trol­le­rer sal­get af ci­ga­ret­ter og al­ko­hol. Det er for­fa­er­de­ligt, at vi over­la­der de mest sår­ba­re men­ne­sker i ar­me­ne på ro­ck­er­ne.

RO­CK­ER­NE HAR EN

at son­dre mel­lem dem, der ny­der hash en gang i mel­lem, for­di de godt kan li­de det og dem, der en­der i et de­ci­de­ret has­h­mis­brug. Mis­bru­ger­ne har vi et an­svar for at hja­el­pe, og der hja­el­per det me­re, hvis vi ra­ek­ker en hånd ud, og vri­der dem fri fra skrup­pel­lø­se ro­ck­ers for­ret­nings­me­to­der. Vi skal mø­de dem med hja­elp frem for straf.

DET ER VIG­TIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.