’ ’

BT - - DEBAT -

va­e­re let­te­re at over­vå­ge hash-om­rå­det, hvis det blev lov­ligt. Men for mig hand­ler det om hold­nin­ger, og jeg sy­nes, at vi skal prø­ve at kom­me ef­ter dem, der øde­la­eg­ger an­dre folks liv og sam­ti­dig tje­ner en mas­se pen­ge på det. Jeg vil langt hel­le­re la­ve en ind­sats mod dem. Po­li­ti­et skal ek­sem­pel­vis ha­ve stor ros for de­res ny­li­ge ak­tion på Pus­her­stre­et. I min ver­den er det en kra­en­kel­se mod folks rets­fø­lel­se, at der kan fo­re­gå åben­ly­se ulov­lig­he­der på Chri­sti­a­nia. Folk me­ner, at der ga­el­der sa­er­li­ge ret­tig­he­der der­u­de, men den kø­ber jeg sim­pelt­hen ik­ke.

DET VIL DA

med et godt for­slag om et zo­ne­for­bud, hvor vi kan si­ge, at der er nog­le zo­ner, du ik­ke må op­hol­de dig i, hvis du tid­li­ge­re er ble­vet dømt for narko­ti­ka­kri­mi­na­li­tet. Det er med til at gø­re det sva­ert for has­hhand­len og stres­se dem, der sa­el­ger det.

JUSTITS­MI­NI­STE­REN ER KOMMET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.