NÅR KAM­PEN ER FLØJTET AF...

BT - - DEBAT -

Er det egent­lig så po­k­kers sva­ert at for­stå. Godt 46 mil­li­o­ner stem­me­be­ret­ti­ge­de, fle­re end 33 mil­li­o­ner valg­te at be­nyt­te ret­ten. I pro­cent stem­te 51,9 for, 49,1 pro­cent imod. End of story. Fol­ke­af­stem­ning, de­mo­kra­ti­et i sit ul­ti­ma­ti­ve ud­tryk. Ja el­ler nej. Fler­tal­let be­stem­mer. Bri­ter­ne sag­de ja til brexit. Alt­så, far­vel til EU.

PANELET De un­ge, som vil­le bli­ve mest el­ler la­engst be­rør­te af re­sul­ta­tet, hav­de ba­re ik­ke rig­tig selv gi­det at del­ta­ge...

ALLIGEVEL ENDTE ET må­ske nok så en­kelt spørgs­mål med at va­e­re det van­ske­lig­ste i ny­e­re tid. I ud­gangs­punk­tet el­lers så sort-hvidt, at det tan­ge­re­de en sport­skamp. Så­le­des og­så med book­ma­ker­ne som li­ge­va­er­dig må­le­stok til me­nings­må­lin­ger i op­tak­ten. Book­i­er­ne sad li­ge­frem med ved eks­pert­bor­de­ne. Jeg var på nip­pet til at åb­ne en spil­le­kon­to om­kring klok­ken to om nat­ten, da de før­ste stem­me­tal og ten­den­ser fra de go­de gam­le fod­bold­by­er Sun­der­land og Newcast­le tik­ke­de ind un­der BBC-da­ek­nin­gen og li­ve-od­ds sta­dig var 3,5 gan­ge pen­ge­ne igen på et bri­tisk exit. Od­ds hav­de va­e­ret langt hø­je­re tid­li­ge­re på da­gen, ak­ku­rat som me­nings­må­lin­ger­ne, men henover nat­ten vend­te bil­le­det to­talt. OG ÅBENBART TIL for­try­del­sen i dags­ly­sets dis­sek­tion. Det enk­le re­sul­tat var me­re end al­min­de­lig kom­pli­ce­ret skru­et sam­men. De gam­le, alt­så dem på +50 hav­de rejst sig fra la­e­ne­sto­len og be­stemt det he­le, og var det nu ri­me­ligt, når det var de un­ges frem­tid, det først og frem­mest hand­le­de om? De gam­le hav­de få­et nok og vil­le ud af EU. De un­ge, som vil­le bli­ve mest el­ler la­engst be­rør­te af re­sul­ta­tet, hav­de ba­re ik­ke rig­tig selv gi­det at del­ta­ge, selv­om de hav­de fuldt ud li­ge så me­get ret til det som de­res fora­el­dre og bedste­fora­el­dre. Lidt li­ge­som, når de ik­ke la­en­ge­re or­ker at ta­ge med på sommerferie el­ler til fa­mi­lie­fest. De ven­te­de med at brok­ke sig over ik­ke at ha­ve va­e­ret med til bag­ef­ter. Som om de ba­re hav­de la­det in­vi­ta­tio­nen pas­se­re, mens de li­ge hav­de et an­det vig­tigt ae­rin­de med ho­ve­d­et ne­de i te­le­fo­nen. DEN DEL DISKUTEREDE man en del da­gen der­på. Bå­de i det en­gel­ske og her­hjem­me. Oh, skam dig, du Onslow i net­un­der­trøj­en for at rej­se dig i pro­test og bru­ge din de­mo­kra­ti­ske røst. At han så ik­ke hav­de for­stå­et kon­se­kven­sen, var Kurt Lassen, Hvad skal der gø­res for at for­hin­dre, at der fo­re­kom­mer lig­nen­de epi­so­der for frem­ti­di­ge stu­den­ter? bå­de han, de an­dre gam­le og de un­ge eni­ge om var for galt. I ho­be­tal de­kla­re­re­de de tøm­mer­ma­end, løgn og fortviv­lel­se. Hver­ken de se­ri­ø­se el­ler tabloi­da­vi­ser­ne hav­de va­e­ret grun­di­ge nok op til, hav­de stram­met over­skrif­ter­ne, og hvor­for hav­de de ik­ke skre­vet he­le hi­sto­ri­en? Alt imens po­li­ti­ker­ne hav­de lø­jet dem li­ge op i an­sig­tet. DET BRI­TISK PUND i frit fald, pre­mi­er­mi­ni­ste­ren i øje­blik­ke­ligt fald, mens hans di­rek­te kom­bat­tant faldt i sin egen re­to­rik, som han be­gynd­te at tra­ek­ke i land. Den der med at in­drøm­me løgn og lat­in i po­li­tik er ik­ke la­en­ge­re god... lat­in. Om end de 350 mil­li­o­ner pund om ugen, han hav­de lo­vet at ta­ge fra EU-kon­tin­gen­tet og fø­re til­ba­ge i sy­ge­hus- og sko­le­va­es­net ik­ke var ment som en ga­ran­ti. Og nu no­get med at ak­ti­ve­re Ar­ti­kel 50 el­ler nø­le med det, og hvad hav­de det li­ge med krum­me agur­ker og ka­nel i ka­nels­neg­le at gø­re? I skri­ven­de stund for­be­re­der Eng­land sig til EM-ot­ten­de­dels­fi­na­le i fod­bold i af­tes. Mod mi­ni­put­ten Island. Book­ma­ker­ne er skråsik­re på en­gelsk sejr. Når kam­pen er fløjtet af, står re­sul­ta­tet ved magt...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.