’Løs­nin­gen pas­ser godt til vo­res økonomi’

BT - - NYHEDER -

Det er et spørgs­mål om at få så me­get af ga­el­den, som vi er pa­rat til at gam­b­le med, ned­bragt så hur­tigt som mu­ligt. BO­LI­GØ­KO­NO­MI For de fle­ste fa­mi­li­er er det en spa­en­den­de pro­ces at le­de ef­ter nyt hus. Men der føl­ger et ele­ment med i kø­bet, som of­te kan få pan­de­ryn­ker­ne frem: Re­al­kre­dit­lå­net. Mar­ke­det er ef­ter­hån­den en jung­le af valg­mu­lig­he­der, og der­for var det hel­ler ik­ke no­gen nem be­slut­ning, da Benja­min Fun­der skul­le skri­ve un­der på en ny lå­ne­af­ta­le.

Den 42-åri­ge af­de­lings­chef og hans fa­mi­lie har for ny­lig solgt lej­lig­he­den på Øster­bro i Kø­ben­havn for at flyt­te i hus i den nord­s­ja­el­land­ske by Es­per­ga­er­de.

Som Benja­min Fun­der for­kla­rer, har han det godt med at ken­de si­ne frem­ti­di­ge ud­gif­ter no­gen­lun­de.

»Når man lå­ner nog­le pen­ge i 30 år, er det me­get rart, at man no­gen­lun­de kan for­ud­se, hvor me­get man skal be­ta­le hver må­ned. Man­ge ting kan aen­dre sig i li­vet – bå­de hvor me­get man tje­ner, og hvor­dan ens øko­no­mi­ske si­tu­a­tion el­lers ser ud. Men man kan va­e­re sten­sik­ker på, at ban­ken al­tid skal ha­ve de­res pen­ge,« si­ger han. Be­ta­ler hur­ti­ge­re af Selv om det umid­del­bart er fast ren­te, der pas­ser bedst til Benja­min Fun­ders tem­pe­ra­ment, er han dog vil­lig til at på­ta­ge sig en ri­si­ko på en min­dre del af lå­net for at ud­nyt­te den la­ve ren­te og kom­me hur­ti­ge­re af med ga­el­den. Om­kring en fem­te­del af lå­net har han der­for ta­get som et va­ri­a­belt F5-lån.

»Det er et spørgs­mål om at få så me­get af ga­el­den, som vi er pa­rat til at gam­b­le med, ned­bragt så hur­tigt som mu­ligt. Løs­nin­gen pas­ser godt til vo­res økonomi,« si­ger Benja­min Fun­der.

Han søg­te hja­elp hos rå­d­giv­nings­fir­met Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten, da han skul­le fin­de frem til det rig­ti­ge pro­dukt.

»Der er ut­ro­lig man­ge ting, man skal sa­et­te sig ind i, som f.eks. skø­de, ting­lys­ning og kurs­ska­e­ring. Det er ik­ke nog­le be­gre­ber, som man ik­ke ren­der og bru­ger til hver­dag. Der­for er det rart at få det for­kla­ret på men­ne­ske­sprog.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.