FAKTA

BT - - NYHEDER -

Pro­ge­ria, og­så kendt som Hut­chin­sonGil­ford syn­drom, er en ek­strem sja­el­den ge­ne­tisk li­del­se, der ram­mer cir­ka én ud af 20 mil­li­o­ner børn. I øje­blik­ket fin­des der ca. 350 pro­ge­ria-ram­te på ver­dens­plan. Li­del­sen gør, at børn ae­l­des cir­ka ot­te gan­ge hur­ti­ge­re end nor­ma­le, ra­ske men­ne­sker. De før­ste symp­to­mer på syg­dom­men kan anes ef­ter 18-24 må­ne­der, og det er blandt an­det lang­som va­ekst, hårtab, led­gigt og knog­les­kør­hed. Pro­ge­ria-ram­te børn bli­ver i gen­nem­snit kun 13 år gam­le. En­kel­te pro­ge­ria-ram­te kan dog le­ve til de er i midt-20er­ne. De ty­pi­ske dødsår­sa­ger er hjer­te­pro­ble­mer og hjer­te­an­fald. Der fin­des in­gen kur mod syg­dom­men, men for­ske­re er i gang med at ud­vik­le me­di­cin, der kan brem­se al­drings­pro­ces­sen. Kil­de: Pro­ge­ri­a­re­search.org og Mayo Cli­nic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.