En ung mand på 90 år

BT - - KULTUR -

RUND DAG Bå­de Cas­per Chri­sten­sen og sel­ve­ste Woo­dy Al­len er Mel Brooks-fans. Og hvis du ik­ke ved hvor­for, så vil Ci­ne­maxx­bi­o­gra­fer­ne i bå­de Kø­ben­havn, Aar­hus, Oden­sen og Aal­borg hja­el­pe dig på vej. I af­ten klok­ken 18:30 bla­en­der al­le fi­re bi­o­gra­fer nem­lig op for en va­skea­eg­te Mel Brooks-dob­belt­fo­re­stil­le.

Først vi­ser bio-ka­e­den Star War­s­pa­ro­di­en ’Spa­ce Balls’ fra 1987 med bl.a. Jo­hn Can­dy. Og ef­ter en kort pau­se er det tid til Brooks må­ske bedst kend­te film, ’She­rif­fen sky­der på det he­le’ fra 1974.

Mel Brooks’ film­kar­ri­e­re har ind­til vi­de­re struk­ket sig fra 1954 til na­e­ste år, hvor kan al­le­re­de har lagt stem­me til den ani­me­re­de film ’Bla­zin Samu­rai’.

Og ba­re for­di han ik­ke la­en­ge­re er helt ung og ba­re for­di han sta­dig sav­net sin ko­ne An­ne Ban­coft (Mrs. Ro­bin­son i Dustin Hof­f­man-fil­men ’The Gra­du­a­te’), der dø­de i 2005, så er Mel Brooks be­stemt ik­ke fa­er­dig som kre­a­tiv kraft i show­biz. Sta­dig ak­tiv Så­le­des vandt Mel Brooks ad­skil­li­ge pri­ser for te­a­ter-ver­sio­nen af sin egen film ’Yo­ung Fran­kenste­in’ i 2007. Og helt op til i dag sup­ple­rer han sit film- og for­fat­ter­ar­bej­de med nog­le af de sjove­ste og mest in­for­ma­ti­ve fored­rag, man kan op­le­ve om ame­ri­kansk show­biz.

Mel Brooks har nem­lig i den grad va­e­ret med fra star­ten.

Ef­ter et par år (1944 til 1946) som de­ko­re­ret kor­poral un­der An­den Ver­denskrig, hvor han bl.a. fjer­ne­de land­mi­ner, be­gynd­te Brooks som pi­a­nist og trom­mesla­ger i for­skel­li­ge nat­klub­ber i New York Ci­ty.

Sidst i 1940’er­ne sprang Mel Brooks ud som stan­dupko­mi­ker. Og i star­ten af 50’er­ne hav­de han godt gang i en si­de­lø­ben­de kar­ri­e­re som ma­nuskript­for­fat­ter for bl.a. ABC Te­le­vi­sion. Drøm­te om Hit­ler-pa­ro­di I 1960 flyt­te­de Mel Brooks til Los An­ge­les, hvor han sam­men med ven­nen Carl Re­i­ner (i dag 94 år) hit­te­de med sket­chen ’2000 Year Old Man.’

Som søn af jø­di­ske ind­van­dre­re fra hhv. Tys­kland og Po­len øn­ske­de Mel des­u­den bra­en­den­de at la­ve en ko­me­die og helst og­så en mu­si­cal om Adolf Hit­ler. Den po­li­tisk ukor­rek­te idé faldt selv­føl­ge­lig ik­ke i god jord hos pen­ge­ma­en­de­ne i Hol­lywood.

Og først da Brooks selv fik skra­bet pen­ge­ne sam­men, blev den van­vit­ti­ge idé i 1968 til vir­ke­lig­hed. Den i dag klas­si­ske film ’The Pro­du­cers’ (For­år for Hit­ler) blev et hit over he­le ver­den. Og Mel Brooks ce­men­te­re­de sin po­si­tion som én af ver­dens bed­ste og mest ori­gi­na­le ko­me­die-in­struk­tø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.