ISLANDSK SENSATIO

Når de små snør­rer de sto­re

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

CHOKRESULTAT Li­ge lidt hjalp det dog fra be­gyn­del­sen af an­den halv­leg, hvor Eng­land sta­dig ik­ke for­må­e­de kom­me til sto­re chan­cer mod et islandsk mand­skab, der stod dybt og for­sva­re­de sig det bed­ste, de har la­ert. Og eng­la­en­der­ne hav­de gan­ske en­kelt ik­ke kva­li­tet nok til at sa­et­te et pres ind, som for al­vor kun­ne ud­for­dre Island. Der­for endte det 2-1 - og med den ul­ti­ma­ti­ve sen­sa­tion.

Nu ven­ter end­nu en ka­em­pe kamp for isla­en­din­ge­ne, når de på søn­dag skal spil­le kvart­fi­na­le mod Frank­rig. Det gla­e­der med ga­ran­ti det fran­ske lands­hold og al­le va­er­ter­nes fans, men Portu­gal, Un­garn, Østrig og nu alt­så Eng­land har ind­til vi­de­re måt­tet er­fa­re, at slut­run­dens mind­ste na­tion ser stort på nor­mer­ne i fod­bol­dens ver­den. Spørgs­må­let er så, om det bli­ver ’Al­lez les Bleus’ el­ler ’Áfram Ísland’, som do­mi­ne­rer op­gø­ret på søn­dag. Sik­kert er det i hvert fald, at selv­til­li­den nu er gå­et i ud­brud hos de island­ske spil­le­re det var ty­de­ligt hos Rag­nar Si­gurds­son ef­ter slut­fløjtet.

»De (Eng­land, red.) tro­e­de, det vil­le bli­ve en formsag. De star­te­de rig­tig godt og med stor po­wer, men de blev cho­ke­ret over ud­lig­nin­gen og scor­in­gen til 2-1. De gik i panik, selv­om de er et godt hold. Som I ved - det er sva­ert at sco­re mål mod Island. Det gik godt, vi føl­te ik­ke, at de skab­te så man­ge chan­cer. Vi he­a­de­de en mas­se bol­de va­ek, og de hav­de man­ge skud fra di­stan­cen. Det blev al­drig rig­tig stres­set i an­den halv­leg, bort­set fra de sid­ste mi­nut­ter,« sag­de han til ue­fa.com. De tro­e­de, det vil­le bli­ve en formsag. De star­te­de rig­tig godt og med stor po­wer, men de blev cho­ke­ret over ud­lig­nin­gen og scor­in­gen til 2-1. De gik i panik, selv­om de er et godt hold. Som I ved - det er sva­ert at sco­re mål mod Island. Det gik godt, vi føl­te ik­ke, at de skab­te så man­ge chan­cer. Vi he­a­de­de en mas­se bol­de va­ek, og de hav­de man­ge skud fra di­stan­cen. Det blev al­drig rig­tig stres­set i an­den halv­leg, bort­set fra de sid­ste mi­nut­tert TJEKKIET, 1996 In­gen reg­ne­de Tjekkiet for no­get na­ev­ne­va­er­digt før EM i Eng­land i 1996, men an­ført af blandt an­dre Ka­rel Po­bor­sky og Pa­tri­ck Ber­ger blev tjek­ker­ne den helt sto­re po­si­ti­ve over­ra­skel­se i slut­run­den i fod­bol­dens hjem­land. De nå­e­de frem til fi­na­len, hvor de mød­te de ty­ske stor­fa­vo­rit­ter og yde­de god mod­stand - kam­pen måt­te ud i for­la­en­get spil­le­tid, før de kun­ne sik­re sig gul­det med en scor­ing af Oli­ver Bi­er­hoff. GRAEKENLAND, 2004 Man­ge el­sker at ha­de Graekenland for de­res gul­dridt i 2004, hvor de med et ul­tra de­fen­sivt ud­gangs­punkt snød al­le stormag­ter­ne og snup­pe­de gul­det med en fi­na­le­sejr på 1-0 over va­er­ter­ne Portu­gal, der hav­de en me­get ung Cri­sti­a­no Ro­nal­do som en af pro­fi­ler­ne. Re­sul­ta­tet som den må­ske al­ler­stør­ste over­ra­skel­se i mester­ska­bets hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.