N I UD­BRUD

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

DAN­MARK, 1992 Ord er jo na­er­mest over­flø­di­ge for det dan­ske mira­kel i 1992. Den Grim­me AEl­ling blev fol­det ud i fod­bol­dens ver­den, da en flok dan­ske fe­ri­ed­ren­ge kom med til EM på et af­bud fra Ju­goslavi­en og hjem­før­te det guld, der for al­tid vil stå som no­get helt unikt i dansk sports­hi­sto­rie. Ik­ke mindst tak­ket va­e­re magi i må­let fra Pe­ter Sch­mei­chel, der var en le­ven­de mur i fi­na­len mod de fru­stre­re­de ty­ske ver­dens­me­stre. TJEKKOSLOVAKIET, 1976 I 1976 vandt un­der­tip­pe­de Tjekkoslovakiet over­ra­sken­de EM-gul­det ef­ter sejr over VM-sølvvin­der­ne Hol­land i se­mi­fi­na­len og ver­dens­me­stre­ne Vest­tys­kland i fi­na­len. Det var i selv­sam­me fi­na­le, at An­tonín Pa­nenka blev den sto­re helt med sit le­gen­da­ri­ske og af­gø­ren­de chip-straf­fes­park, som send­te tro­fa­e­et til Tjekkoslovakiet. TYRKIET, 2008 Eks­per­ter­ne hav­de ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger til Tyrkiet ved EM i Østrig og Schweiz 2008, men alligevel var tyr­ker­ne ta­et på at lan­de en me­get over­ra­sken­de fi­na­le­plads. I en ta­et se­mi­fi­na­le mod Tys­kland pres­se­de tyr­ker­ne fa­vo­rit­ter­ne til det yder­ste, og det var først på en Phi­lipp La­hmscor­ing i sid­ste mi­nut, at ty­sker­ne klem­te sig vi­de­re til fi­na­len, hvor de tab­te til Spa­ni­en. Roy Hod­g­son er fa­er­dig som en­gelsk land­stra­e­ner. Han trå­d­te af umid­del­bart ef­ter det sen­sa­tio­nel­le 1-2-ne­der­lag til Island. Hod­g­son hav­de kon­trak­t­ud­løb med Eng­land ef­ter slut­run­den, men in­gen hav­de na­ep­pe fo­re­stil­let sig, at det skul­le slut­te ef­ter kam­pen mod Island. Det en­gel­ske fod­bold­for­bund hav­de ud­talt, at de vil­le va­e­re til­fred­se med en kvart­fi­na­le­plads, men at man hå­be­de på en se­mi­fi­na­le.

In­gen af de­le­ne kun­ne den tid­li­ge­re FCK-tra­e­ner le­ve­re. I ste­det blev det til en ka­em­pe fi­a­sko i et af en­gelsk lands­holds­fod­bolds mest yd­my­gen­de ne­der­lag.

»Jeg er ek­stremt skuf­fet over re­sul­talt og over, at vi er ude af tur­ne­rin­gen. Vi nå­e­de ik­ke så langt, som vi er i stand til, og det er uac­cep­ta­belt,« in­drøm­me­de Hod­g­son på pres­se­mø­det ef­ter kam­pen iføl­ge UE­FA. com. Pin­ligt »Min kon­trakt ud­lø­ber ef­ter EM, og det er på ti­de, at en ny tra­e­ner får an­sva­ret for det­te ta­lent­ful­de hold. Det har va­e­ret en fan­ta­sti­ske rej­se gen­nem de fi­re år, jeg har haft på lands­hol­det. Spil­ler­ne har gjort alt, hvad jeg har bedt dem om. Jeg vil og­så tak­ke fan­se­ne, mit team og jer me­di­er,« lød det vi­de­re fra den af­gå­en­de land­stra­e­ner.

Sam­men med Hod­g­son for­la­der og­så hans as­si­sten­ter Gar­ry Ne­vil­le og Ray Lewing­ton lands­hol­det.

Hod­g­son over­tog job­bet i 2012 fra ita­li­en­ske Fa­bio Ca­pel­lo, der sag­de op ef­ter en kon­tro­vers med Jo­hn Ter­ry. Han slog Har­ry Red­k­napp i kam­pen om job­bet og stod al­le­re­de i spid­sen for det en­gel­ske lands­hold un­der EM-slut­run­den i 2012.

Men han le­ve­re­de ik­ke det, som Eng­land og de man­ge fans hå­be­de på. Et tro­fae.

Og det la­der til at ha­ve end­nu la­en­ge­re ud­sig­ter end som så ef­ter det pin­li­ge ne­der­lag til Island.

joko@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.