Ild I-ta­li­en

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

BT I PARIS Det var som at stå ved si­den af en Fer­ra­ri, Lam­borg­hini el­ler Ma­se­ra­ti. Al­le­re­de un­der ta­en­din­gen ved du, at det bli­ver lar­men­de, højok­tant og in­tenst. Det ita­li­en­ske lands­hold stak nøg­len i, dre­je­de den til høj­re og fik jor­den til at ryste. Ef­ter­føl­gen­de trom­le­de det hen over de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre.

Den span­ske sy­ge fort­sa­et­ter. For an­den slut­run­de i tra­ek er de nu de­tro­ni­se­re­de ver­den­sog eu­ro­pa­me­stre ude la­en­ge før, det var ven­tet. Un­der­vejs gav spil­let løf­ter om så me­get. Men da først Ita­li­en kom i vej­en, ek­se­de be­ne­ne un­der den span­ske tyr. Spa­ni­en er ude af EM, mens ’Il Azzur­ri’ kø­rer sport­s­vog­nen vi­de­re til en brand­far­lig kvart­fi­na­le mod de vel­spil­len­de ty­ske fa­vo­rit­ter. Ild og vand Man kun­ne se det al­le­re­de un­der na­tio­nal­me­lo­di­er­ne. Hav­de ar­ran­gø­rer­ne pla­ce­ret det de­ci­bel-me­ter, som in­den kam­pen bru­ges til at gej­le til­sku­er­ne op, for­an de ita­li­en­ske spil­le­re, hav­de pi­len slå­et helt ud i det rø­de felt. Ita­li­e­ner­ne – og ik­ke ba­re Gi­an­lu­i­gi Buf­fon – skreg de­res lun­ger ud, mens de­res øj­ne slog gni­ster. No­get spe­ci­elt var på trap­per­ne. Og det vil­le kom­me fra de azur­blå. Den fø­lel­se gen­nem­sy­re­de Sta­de de Fran­ce fra al­ler­før­ste se­kund af 1/8-fi­na­len, hvor ta­en­din­gen, of­fer­vil­lig­he­den og vilj­en var så me­get stør­re hos ita­li­e­ner­ne, end hos en flok over­rum­p­le­de spa­ni­e­re, der blev ramt af en hvir­vel­vind af in­tel­li­gent fod­bold­spil. Ita­li­e­ner­ne fandt he­le ti­den hul­ler mel­lem spa­ni­er­nes ka­e­der, og de spil­le­de med en hur­tig­hed og pra­e­ci­sion, som de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre ik­ke kun­ne hver­ken ham­le op med el­ler stå imod i den si­len­de regn i ud­kan­ten af Paris. Ita­li­e­ner­ne kom der­for til chan­cer. Man­ge chan­cer. Men i spa­ni­er­nes mål var David de Gea – til ti­der – en mirak­ler­nes mand. Ef­ter 10 mi­nut­ter le­ve­re­de Man­che­ster Uni­ted­ke­e­pe­ren et godt bud på tur­ne­rin­gens bed­ste red­ning, da han ved ro­den af egen stol­pe pluk­ke­de et ho­ved­stød fra Ita­li­ens sto­re an­gri­ber, Gra­zi­a­no Pel­lè.

De føl­gen­de mi­nut­ter kom ita­li­e­ner­ne fle­re gan­ge til mu­lig­he­der. En­ten fra om­stil­lin­ger el­ler via sy­le­spid­se, gen­nem­spil­le­de an­greb rundt om og bag om det span­ske for­svar. Imens hav­de spa­ni­er­ne blot få til­løb til chan­cer, men in­gen åb­ne scor­ings­mu­lig­he­der.

Det hav­de ita­li­e­ner­ne. Og li­ge ef­ter den hal­ve ti­me fik de en på vid gab. Hur­tig­lø­be­ren Éder stod for en gangs skyld stil­le, da han fra 22 me­ters af­stand skul­le ta­ge et fris­park. Det høv­le­de han ef­ter­føl­gen­de ind på krop­pen af David de Gea, der ik­ke kun­ne hol­de det hår­de spark. Må­l­man­den gav der­for en ripost, der via en lil­le om­vej blev skra­bet hen til Gi­o­r­gio Chiel­li­ni.

No­gen mål­slu­ger er Ju­ven­tus-for­sva­re­ren på in­gen må­de. Men med skin­ne­be­net fik han alligevel sjo­sket bol­den for­bi de Gea og i net­tet. Se­kun­der ef­ter hav­de han et helt hold af ita­li­e­ner­ne ha­en­gen­de på de skul­dre, som Lu­is Suárez for et par år si­den sat­te si­ne ta­en­der i.

Ita­li­e­ner­ne var fa­eno­me­na­le i de før­ste 45 mi­nut­ter, og der skul­le end­nu en flot red­ning fra David de Gea til for at hol­de spa­ni­er­ne in­de i kam­pen. An­to­nio Con­tes mand­skab løb na­e­sten tre ki­lo­me­ter me­re end mod­stan­der­ne i før­ste halv­leg, og når de hav­de bol­den, pe­ge­de af­le­ve­rin­ger­ne fremad. Nog­le gan­ge hur­tigt og sim­pelt. An­dre gan­ge med mas­ser af klogt ud­valg­te mel­lem­sta­tio­ner. Når de azur­blå løb, var det ik­ke i jag­ten på spa­ni­er­ne. Det var i jag­ten på chan­cer. Den slags ses no­get na­er al­drig mod et bold­fast og tek­nisk uhyg­ge­ligt spansk lands­hold, der ind­til for to år si­den var så alt­do­mi­ne­ren­de. Val­get over Mid­del­ha­vet Når det ga­el­der Ita­li­en og Spa­ni­en, skal der of­te va­el­ges. Va­el­ges mel­lem, hvor­til fe­ri­e­rej­sen skal gå, hvil­ken rød­vin, der skal i ind­købs­kur­ven – og na­tur­lig­vis hvil­ken fod­bold man fo­re­tra­ek­ker. Der har va­e­ret dra­be­li­ge op­gør de to lat­in­ske lan­de imel­lem i lø­bet af de se­ne­ste godt og vel 20 år. Na­tur­lig­vis, fri­stes man til at si­ge, når man ta­en­ker på de to holds tag på eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i pe­ri­o­den0.

For 10 år si­den vandt ita­li­e­ner­ne VM med en unik de­fen­siv som bed­ste vå­ben. Men ved tre af de fi­re se­ne­ste slut­run­der, er det Spa­ni­en, der har løf­tet tro­fa­e­et.

Den tid er ov­re nu. Det sam­me må for­dom­me­ne om spansk ver­sus ita­li­ensk lands­holds­fod­bold va­e­re. Val­get er i hvert fald va­e­sent­ligt sva­e­re­re, end det var en­gang. In­den kam­pen på Sta­de de Fran­ce blev den af en spansk avis kaldt for et op­gør mel­lem ’ta­lent og ca­te­nac­cio’ (de­fen­sivt ita­li­ensk for­svars­sy­stem, red.). Et skud over mål, skul­le det vi­se sig.

»Jeg vid­ste det. Jeg vid­ste, at mi­ne dren­ge hav­de no­get stor­slå­et og ek­stra­or­di­na­ert i sig. I dag vi­ste vi al­le, at Ita­li­en ik­ke ba­re er ’ca­te­nac­cio’,« sag­de An­to­nio Con­te ef­ter kam­pen og gjorde or­de­ne til skam­me.

Det blev de gjort trods en an­den halv­leg, hvor Spa­ni­en kom va­e­sent­ligt la­en­ge­re frem på ba­nen, og på den må­de fik spil­let sig ind i op­gø­ret.

Spa­ni­er­ne for­må­e­de at sa­et­te pres på det ita­li­en­ske op­spil fra det cen­tra­le for­svar og den de­fen­si­ve midt­ba­ne - og fik der­med tvun­get mod­stan­der­ne ud i fle­re fejl. Det aen­dre­de kam­pens for­løb for en tid.

Med ét var det ik­ke kun ita­li­e­ner­ne, der stod bag de far­li­ge an­greb. Ita­li­e­ner­nes ta­lis­ma­ni­ske må­l­mand, Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, kom nu og­så i kamp. Spa­ni­er­ne tvang den 38-åri­ge må­l­mand ud i fle­re red­nin­ger, men på grund af hans frem­ra­gen­de ’BBC’-for­svar med Bonuc­ci, Barzag­li og Chiel­li­ni, var det som of­test langskud, ve­te­ra­nen skul­le ta­ge sig af.

Ge­rard Piqué var ta­et­test på at brin­ge ba­lan­ce i regn­ska­bet, da han kort før tid mis­se­de en ka­empe­chan­ce i det lil­le felt. Men han for­må­e­de ik­ke at få jub­len frem hos de span­ske til­ha­en­ge­re i den fran­ske ho­ved­stad.

Dén slags var i af­tes for­be­holdt ita­li­e­ner­ne. Og i kam­pens over­tid gjorde de azur­blå det min­sand­ten igen, da Gra­zi­a­no Pel­lè ko­pi­e­re­de sin scor­ing fra den ind­le­den­de kamp mod Bel­gi­en.

Pra­e­cis som den­gang flug­te­de han et ind­la­eg i net­tet, score­de til 2-0 og luk­ke­de en kamp. Den­ne gang en 1/8-fi­na­le mod de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre. En 1/8-fi­na­le, der hav­de det he­le og på dén må­de age­re­de det per­fek­te start­skud for EMs na­e­ste fa­se. Slut med gla­de ta­be­re Det er nem­lig nu, det spid­ser til.

Man­ge hold har de se­ne­ste to­en­halv uge va­e­ret lyk­ke­li­ge for blot at va­e­re i Frank­rig an­dre nå­e­de målsa­et­nin­gen, da 24 blev til 16.

Den slags er og­så en slut­run­de. Isa­er så stort en af slagsen, som den­ne har va­e­ret. Et EM er 10.000 nor­dir­ske fans, der syn­ger og dan­ser i en ti­me, selv om de­res hold net­op har tabt en 1/8-fi­na­le. Og det er en slo­vakisk stjer­ne­spil­ler, der gla­de­ligt le­ger med si­ne børn på gra­es­set, få mi­nut­ter ef­ter hans hold er ble­vet sendt ud på bag­del og al­bu­er. Der er kort sagt for­skel­li­ge krav, målsa­et­nin­ger og gra­der af til­freds­hed. Og hel­dig­vis for det.

Men i af­tes var det slut med til­freds­hed. Der var in­gen til­fred­se, ta­ben­de fans og in­gen bør­ne­leg på ba­nen fra de span­ske spil­le­re, der nu er på vej hjem.

Det var fans og spil­le­re fra to na­tio­ner, der er vant til at vin­de, og med am­bi­tio­ner om at vin­de EM, der kryd­se­de klin­ger på neut­ral grund i Frank­rig.

Nu kan kun én af dem gå he­le vej­en. Dét hold er Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.