Et ita­li­ensk mester­styk­ke

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

DET VAR RENT tak­tisk den mest im­po­ne­ren­de og ful­dend­te pra­e­sta­tion, vi så ved det­te EM, da Ita­li­en i af­tes slog Spa­ni­en 2-0. Ita­li­en er bedst mod de bed­ste. Det vi­ste hol­det end­nu en gang. Jeg er im­po­ne­ret og be­gej­stret.

Jeg har i mi­ne tid­li­ge­re klum­mer be­skre­vet Ita­li­en og tra­e­ner An­to­nio Con­te, og jeg må si­ge, at jeg fort­sat er me­get im­po­ne­ret over, hvad Ita­li­en og Con­te pra­este­rer. De smadre­de fuld­sta­en­dig de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre ved at pil­le dem fra hin­an­den bå­de på tak­tik­bra­et­tet og på ba­nen.

Jeg sy­nes, Ita­li­en har va­e­ret dyg­tig i den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion, men fra be­gyn­del­sen lyk­ke­des Ita­li­en med at over­ra­ske Spa­ni­en i for­hold til, hvad jeg tror, spa­ni­er­ne hav­de for­ven­tet.

Spa­ni­er­ne hav­de for­ven­tet at skul­le ha­ve bol­den, kre­e­re og se, om de kun­ne bro­de­re sig igen­nem en kom­pakt ita­li­ensk de­fen­siv. Som jeg ser det, var kam­pen al­le­re­de af­gjort ef­ter 10 mi­nut­ter, for­di Ita­li­en over­ra­ske­de Spa­ni­en og brag­te dem ud af de­res kom­fortzo­ne. Men­talt og psy­ko­lo­gisk var Ita­li­en oven­på, og Spa­ni­en var neut­ra­li­se­ret, og Ita­li­en hav­de ini­ti­a­ti­vet. FOD­BOLD ER ET tak­tisk, men­talt, fy­sisk og tek­nisk spil. Og jeg sy­nes, at Ita­li­en på spe­ci­elt de tre før­ste pa­ra­me­tre do­mi­ne­re­de Spa­ni­en.

Con­te hav­de sagt det på for­hånd. Det kun­ne godt kun­ne va­e­re, at Spa­ni­en for­ven­te­de, at de skul­le lø­se ita­li­e­ner­nes de­fen­si­ve styr­ke, men Ita­li­en vil­le gi­ve Spa­ni­en de­fen­si­ve pro­ble­mer, hav­de han prok­la­me­ret.

Og det lyk­ke­des ita­li­e­ner­ne med fra be­gyn­del­sen. De tur­de spil­le. De tur­de la­eg­ge et højt tryk på Spa­ni­en med va­ri­e­re­de pres­høj­der. I åbent spil kre­e­re­de de chan­cer via kom­bi­na­tions­spil cen­tralt, ved ind­la­egs­spil, på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner og på om­stil­lin­ger, som spa­ni­er­ne nok hav­de fryg­tet mest på for­hånd.

Der var im­po­ne­ren­de stor va­ri­a­tion i den of­fen­si­ve del af spil­let, hvor spa­ni­er­ne al­drig for­må­e­de at få luk­ket det cen­tra­le rum ned.

Ita­li­en lyk­ke­des med en god va­ri­a­tion på bå­de det kor­te og det lan­ge spil. Spe­ci­elt på det lan­ge spil fik ita­li­e­ner­ne sat Gra­zi­a­no Pel­lè godt i sce­ne. PÅ FOR­HÅND HAV­DE man for­ven­tet et mø­de mel­lem to stilar­ter. To fa­sci­ne­ren­de må­der at se og op­fat­te spil­let på. Det ene hold for­sva­rer sig med bol­den, det an­det hold vil for­sva­re sig uden bol­den. Det ene hold an­gri­ber med stor fremad­ret­tet­hed og går tid­ligt i af­slut­nings­spil. Det an­det hold via lan­ge spil­se­kven­ser med fo­kus på hur­tigt kom­bi­na­tions­spil og bold­be­sid­del­se.

Det var to me­stre, to gi­gan­ter der mød­tes. Det var to sto­re tra­e­ner i Spa­ni­ens Vi­cen­te del Bosque og Ita­li­ens An­to­nio Con­te, der stod over for hin­an­den i hvert de­res sted i kar­ri­e­ren. Con­te vandt stort, for­di han luk­ke­de op og tog ini­ti­a­ti­vet. Han vi­ste og hav­de mo­det. Det blev be­løn­net. Ita­li­en var per­fekt indstil­let på op­ga­ven.

På tra­e­ner­ba­en­ken så vi den stoi­ske, er­far­ne og ana­ly­se­ren­de Vi­cen­te del Bosque bli­ve be­sej­ret af sin ita­li­en­ske kol­le­ga. Jeg sy­nes, Con­te le­ve­re­de en tak­tisk fan­ta­stisk pra­e­sta­tion på bra­et­tet. Men og­så i for­hold til den må­de, han drev sit hold frem på. Ham vil spil­ler­ne gi­ve alt for. En kri­ger med stort over­blik og et pro­dukt af sin for­be­re­del­se. For mig at se lyk­ke­des Ita­li­en de­fen­sivt med at luk­ke An­drés Inies­ta ned. Bå­de ved at sid­de ta­et på ham og ved at luk­ke rum­me­ne ned om­kring ham, så det var sva­ert at fin­de ham i op­by­nings­spil­let. Han har i den grad va­e­ret is­ce­nesa­et­te­ren i det span­ske spil og i det he­le ta­get en pro­fil ved den­ne EM­slut­run­de. DE­FEN­SIVT ER DET et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se at se den for­be­re­del­se, ita­li­e­ner­ne har ud­vist. De po­si­tio­ne­rer sig tid­ligt i de rig­ti­ge po­si­tio­ner. De er he­le ti­den på for­kant. De spil­ler med en knu­sen­de ro selv i pres­se­de si­tu­a­tio­ner. La­der bol­den pas­se­re og gå til måls­park el­ler spil­ler den køligt til­ba­ge til Gi­an­lu­i­gi Buf­fon i må­let. De­res clea­rings­spil er selv un­der pres ud­ført med sublim ro og er­fa­ring.

Kig­ger vi på net­op Buf­fon, må vi og­så hyl­de ham for at hi­ve nog­le red­nin­ger frem i slut­fa­sen, in­den Ita­li­en fuldt fortjent af­gjor­de kam­pen. Det hav­de ik­ke va­e­ret fortjent, hvis Spa­ni­en var kommet til­ba­ge i kam­pen.

For det span­ske hold lyk­ke­des al­drig. Fra be­gyn­del­sen for­søg­te Spa­ni­en at gå højt på Ita­li­en. At stres­se ita­li­e­ner­ne til at spar­ke bol­den hur­tigt frem. De blev dog usik­re, da ita­li­e­ner­ne flot spil­le­de bol­den ud af pres­set. Det gjorde, at Spa­ni­en re­sten af kam­pen hav­de sva­ert ved at hol­de kom­pak­t­he­den i hol­det. Ita­li­en kun­ne kam­pen igen­nem of­te alt for let fin­de mel­lem­rum­me­ne mel­lem spa­ni­er­nes ka­e­der. Af­stan­den fra de for­re­ste i pres til for­sva­ret, der al­drig skub­be­de med op bag­fra, blev for stort, og det gjorde be­tin­gel­ser­ne let­te for Ita­li­en.

Man kan og­så un­dre sig over spa­ni­er­nes ta­en­dings­ni­veau til så­dan en kamp, hvor de nok på for­hånd men­talt hav­de indstil­let sig på at skul­le kon­trol­le­re kam­pen. De spil­le­de om en EM-kvart­fi­na­le, og jeg sy­nes ik­ke, at Spa­ni­en på no­get tids­punkt ud­strå­le­de den at­ti­tu­de el­ler pas­sion, der skal til. Den pas­sion så vi ita­li­e­ner­ne ud­vi­se. Det var skuf­fen­de, at spa­ni­er­ne ik­ke var me­re om­stil­lings­pa­ra­te og kun­ne aen­dre og fin­de det flow og den ryt­me, som, vi ved, er så af­gø­ren­de for dem. JEG VAR ME­GET spa­endt på at se, om Ita­li­en tur­de fort­sa­et­te med den sam­me plan fra an­den halv­legs be­gyn­del­se. Om hol­det vil­le for­sø­ge at be­skyt­te re­sul­ta­tet el­ler hav­de mo­det til at fast­hol­de tak­tik­ken. Sva­ret kom promp­te. Ita­li­en fik sat tryk på Spa­ni­en, skab­te chan­cer og sør­ge­de der­med for, at Spa­ni­en med få und­ta­gel­ser al­drig rig­tigt kom ud af det greb, ita­li­e­ner­ne sat­te dem i. Ita­li­en er bedst mod de bed­ste. Det vi­ste de end­nu en gang.

Den im­po­ne­ren­de ind­sats lover godt. Hvis ita­li­e­ner­ne skal nå langt, skal de mø­de de bed­ste hold, som jeg var in­de på i en tid­li­ge­re klum­me. De vi­ste, at de ik­ke kun kan for­sva­re. De for­må­e­de i pe­ri­o­der at ta­ge spil­let til sig og vi­se, at de som hold rum­mer me­get me­re of­fen­siv fod­bold, end de fle­ste på for­hånd hav­de spå­et. Men de­fen­si­ven skal fort­sat fun­ge­re, hvis Ita­li­en skal vin­de EM.

Nu møder de Tys­kland i kvart­fi­na­len. Ty­sker­ne har va­e­ret det sta­er­ke­ste bold­be­sid­den­de hold med Spa­ni­en i ha­e­le­ne un­der det­te EM. Det bli­ver spa­en­den­de at se, om Ita­li­en gri­ber kam­pen an på sam­me må­de. Tys­kland har nog­le an­dre kom­pe­ten­cer, de skal da­em­me op for, men der er og­så man­ge lig­heds­punk­ter, som de skal lyk­kes med. OG HVAD MED Spa­ni­ens frem­tid? Vi bør nok va­e­re var­som­me med at kom­me med de sto­re dom­me­dags­pro­fe­ti­er om spa­ni­er­ne. Man skal ud­vi­se den stør­ste respekt for dem. Ind­til går­da­gens kamp var de blandt de ab­so­lut­te høj­de­punk­ter ved det­te EM.

Selv om man kan spe­ku­le­re i, om det er sid­ste gang, vi ser Vi­cen­te del Bosque el­ler An­drés Inies­ta for Spa­ni­en, tror jeg, vi li­ge skal la­de ti­den gå og se, hvad det en­der med. Uan­set hvad er Spa­ni­en en så stor na­tion, at den al­tid vil spil­le en af­gø­ren­de rol­le ved de sto­re slut­run­der. Spansk ta­len­t­ud­vik­ling har igen­nem de se­ne­ste man­ge år vist sig i stand til at pro­du­ce­re spil­le­re på al­le­rø­ver­ste ni­veau. Det kan godt va­e­re, man skal til at byg­ge et kom­men­de stor­hold op, som vi kan se en mu­lig kon­se­kvens af ved den kom­men­de VM-slut­run­de. Men det er sta­dig for tid­ligt at gis­ne om.

Om ita­li­e­ner­ne si­ger jeg blot igen: De er bedst mod de bed­ste! TRA­E­NER I AGF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.