Mes­si og det tab

De stør­ste, der vandt VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bra­si­li­en LANDSKAMPE/MÅL: VM-GULD: FINALER: VM 1970 Ar­gen­ti­na LANDSKAMPE/MÅL: VM-GULD: FINALER: Vest­tys­kland LANDSKAMPE/MÅL: VM-GULD: EM-GULD: FINALER: EM 1976 ANTIHELT Bar­ce­lo­nas ver­den­skend­te aka­de­mi, La Ma­sia, og som han nu for­la­der på lands­holds­ni­veau. Han traf be­slut­nin­gen, kort ef­ter at han i Co­pa Améri­ca-fi­na­len mod Chi­le på MetLi­fe Sta­di­um i East Rut­her­ford na­er New York i USA nat­ten til i går selv hav­de bra­endt et straf­fes­park, der var med­vir­ken­de til ne­der­la­get til Chi­le. Det var fjer­de gang, han tab­te en fi­na­le med Ar­gen­ti­na. Det blev for me­get for – Lop­pen, som de kal­der ham i hjem­lan­det.

»Jeg tror, det er bedst for al­le. For mig og for man­ge men­ne­sker, der ger­ne vil ha­ve det. Det er slut for mig på lands­hol­det, og det er min be­slut­ning,« sag­de Mes­si, in­den han kom ind på den for­ban­del­se, der hvi­ler over ham og lands­hol­det sam­men.

»Jeg har va­e­ret i fi­re finaler, og det er åbenbart ik­ke me­nin­gen, at jeg skal vin­de én. Jeg vil­le me­re end no­get an­det vin­de den­ne tur­ne­ring, men det ske­te ik­ke,« sag­de han iføl­ge TyC Sports.

Hold­kam­me­ra­ter­ne kun­ne ik­ke rig­tig tro på, men den var god nok. Mes­si ven­der ik­ke til­ba­ge, sag­de han og for­søg­te at la­eg­ge låg på spe­ku­la­tio­ner­ne om, at han nok skul­le va­e­re klar til VM om to år. Det er slut på lands­hol­det. Lio­nel Mes­si, kna­eg­ten der rej­ste va­ek, før han nå­e­de at bli­ve en ae­g­te ar­gen­ti­ner, en­der med må­ske al­drig rig­tig at bli­ve det. Sva­er ar re­la­te­re til For at for­stå det, skal man for­stå den ar­gen­tin­ske men­ta­li­tet, for­kla­rer Jo­nas Schwartz, der er kom­men­ta­tor på TV3 Sport og har bo­et i Ar­gen­ti­na og fulgt ar­gen­tinsk fod­bold på na­er­me­ste hold:

»Ar­gen­ti­na er et hårdt land. In­tet kom­mer gra­tis. Nog­le me­ner, at Mes­si ik­ke har va­e­ret igen­nem den hår­de sko­le, som an­dre har va­e­ret, for­di han tog tid­ligt til Eu­ro­pa. Han har ik­ke prø­vet at spil­le på de dår­li­ge ba­ner rundt om i Ar­gen­ti­na og alt det ka­os. Det hår­de liv har ik­ke på­vir­ket ham, som det har på­vir­ket man­ge an­dre ar­gen­ti­ne­re.«

Be­folk­nin­gen kan ik­ke re­la­te­re til Lio­nel Mes­si. De kan ik­ke se ham i sig selv, som de kun­ne med Die­go Ma­ra­do­na. Mes­si la­ver ik­ke de sam­me, dum­me fejl­ta­gel­ser som Ma­ra­do­na. Mes­si har ik­ke le­vet det

91/77 1958, 1962, 1970 VM 1958, VM 1962, 91/34 1986 VM 1986, VM 1990 103/14 1974, 1972 EM 1972, VM 1974,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.