Te hjem­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

simp­le liv som Car­los Tévez. Men han er al­drig holdt op med at fø­le sig ar­gen­tinsk.

»Jeg er al­drig stop­pet med at va­e­re ar­gen­ti­ner, og det har jeg hel­ler al­drig øn­sket. Jeg er me­get stolt af at va­e­re ar­gen­ti­ner, selv om jeg tog va­ek der­fra. Jeg har va­e­ret helt klar om­kring det, si­den jeg var me­get ung, og jeg har al­drig vil­let aen­dre mig. Bar­ce­lo­na er mit hjem, for­di bå­de klub­ben og fol­ke­ne her har gi­vet mig alt, men jeg vil ik­ke stop­pe med at va­e­re ar­gen­ti­ner,« sag­de Mes­si til Ti­me Ma­ga­zi­ne i 2012.

Lio­nel Mes­si har ik­ke bo­et i Ar­gen­ti­na i over 15 år, men han og fa­mi­li­en har sta­dig hu­set i Ros­a­rio, 300 ki­lo­me­ter nord­vest for Bu­enos Ai­res. Her vok­se­de han op, in­den Bar­ce­lo­na kald­te. Me­re end halv­de­len af li­vet har Mes­si bo­et i ud­lan­det, og selv om han har holdt ved sin ar­gen­tin­ske ud­ta­le, er det ik­ke nok til at vin­de lands­ma­en­de­ne over.

Der mang­ler no­get. Der mang­ler en ti­tel.

»Mes­si har ik­ke va­e­ret det sam­lings­punkt, som man­ge vil ha­ve. Han har ik­ke løf­tet lands­hol­det. Han har haft go­de mu­lig­he­der, men det er tit­ler, der ta­el­ler i Ar­gen­ti­na. Num­mer to er in­gen­ting. Det er ubarm­hjer­tigt og fir­kan­tet. Hav­de Mes­si ført Ar­gen­ti­na til VM i 2014, hav­de det va­e­ret en helt an­den snak. I Ar­gen­ti­na er du en vin­der el­ler en ta­ber. Fir­kan­tet sagt. Mes­si er – pa­ra­doksalt nok – ba­re en ta­ber. Det er al­drig lyk­ke­des Ar­gen­ti­na at vin­de no­get med Mes­si – og så er det umu­ligt ik­ke at la­ve sam­men­lig­nin­gen med Ma­ra­do­na. Han gjorde det selv – helt selv,« si­ger Jo­nas Schwartz om den le­gen­da­ri­ske trold­mand, der for 30 år si­den be­sna­e­re­de en hel fod­bold­ver­den på vej mod VM-tri­um­fen i Me­xi­co. Ma­ra­do­nas sto­re skyg­ge Den VM-ti­tel, Mes­si var så ta­et på i 2014, hvor Ma­rio Götzes mål i ek­stra­ti­den af­gjor­de det, kun­ne ha­ve va­e­ret den, der brag­te Mes­si ta­et­te­re på det ar­gen­tin­ske folk. Det kom­mer han na­ep­pe nu. Cri­sti­a­no Ro­nal­do er mu­lig­vis su­per­s­kur­ken på klub­plan, men med lands­hol­det er Die­go Ma­ra­do­nas skyg­ge enorm. Ma­ra­do­na er fol­kets mand.

»Det ar­gen­tin­ske lands­hold be­ty­der så ut­ro­lig me­get for det ar­gen­tin­ske folk. Det er en in­sti­tu­tion. Folks for­hold til Ar­gen­ti­nas lands­hold er ut­ro­lig spe­ci­elt. Dér er Ma­ra­do­na en, der har gi­vet dem sto­re gla­e­der. Mes­si har ik­ke for­må­et at gø­re det, på trods af at han har haft go­de vil­kår med langt dyg­ti­ge­re hold­kam­me­ra­ter,« si­ger Schwartz og fort­sa­et­ter.

»Folk er og­så del­te om Ma­ra­do­na, men al­le er eni­ge om, at Ma­ra­do­na

lands­hol­det. Han tog det til sig og gjorde det til no­get stort – na­er­mest ene mand. Ma­ra­do­na er og­så ind­be­gre­bet af det at va­e­re ar­gen­ti­ner. Ma­ra­do­na er fyldt med pro­ble­mer, og han ud­ta­ler sig om ting, han I Ar­gen­ti­na er du en vin­der el­ler en ta­ber. Fir­kan­tet sagt. Mes­si er – pa­ra­doksalt nok – ba­re en ta­ber ik­ke bur­de ud­ta­le sig om. Han skal he­le ti­den ud at und­skyl­de for no­get, han har gjort. Det kan folk li­de – så­dan er det at va­e­re ar­gen­ti­ner.«

Lio­nel Mes­si er for me­get et dyds­møn­ster til ar­gen­ti­ner­ne. End ik­ke ta­to­ve­rin­ger­ne og det ny­gro­e­de ska­eg la­der til at kun­ne va­ske det ima­ge af Mes­si. Og så blev han al­drig rig­tig ar­gen­ti­ner­nes. Ef­ter fi­re fi­na­le­ne­der­lag. Selv om man er ble­vet kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler fem gan­ge og har vun­det Cham­pions Le­ague fi­re gan­ge, er man ik­ke nød­ven­dig­vis el­sket af si­ne eg­ne. Som han sag­de til­ba­ge i 2012, na­ge­de kri­tik­ken ham.

»Det gjorde ondt. Det ge­ne­re­de mig. For­di de sag­de ting, som ik­ke var san­de – at det ik­ke be­tød nok for mig at ha­ve trøj­en på. Så­dan føl­te jeg ik­ke. Så­dan ta­enk­te jeg ik­ke.«

Nu har Mes­si smidt trøj­en for sid­ste gang. Ef­ter et bra­endt straf­fes­park og ne­der­lag til Chi­le i Co­pa Améri­ca-fi­na­len. Med tå­rer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne i smer­te over ik­ke at kun­ne gi­ve no­get til­ba­ge til det land, der al­drig rig­tig tog ham til sig. Og må­ske al­drig kom­mer til det. 16. JULI 2011: Ar­gen­ti­na er va­ert for Co­pa Améri­ca, og hjem­me­ba­ne­tilsku­er­ne buher for før­ste gang ad Mes­si, for­di de fo­re­tra­ek­ker Car­los Tévez. Ar­gen­ti­na en­der med at ry­ge ud i kvart­fi­na­len ef­ter en tabt straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce mod Uru­gu­ay. 13. JULI 2014: Ved VM i Bra­si­li­en err Mes­si af­gø­ren­de for, at Ar­gen­ti­na spil­ler sig frem til fi­na­len mod Tys­kland. Ud over at va­e­re op­la­eg­ger og igangs­a­et­ter sco­rer han fem gan­ge på vej mod fi­na­len, som Ar­gen­ti­na ta­ber 0-1. Mes­si kå­res alligevel til VMs bed­ste spil­ler. Et valg, der ud­lø­ser kri­tik og forun­dring, blandt an­det for­di Mes­si ik­ke sco­rer i kno­ck­out-fa­sen. Da­va­e­ren­de FIFA-pra­esi­dent Sepp Blat­ter un­dre­de sig, og Die­go Ma­ra­do­na sag­de li­ge­frem, at man ba­re hav­de valgt Mes­si af mar­ke­tin­går­sa­ger. 4. JULI 2015: Med Mes­si som den kre­a­ti­ve kraft når Ar­gen­ti­na frem til fi­na­len i Co­pa Améri­ca mod va­er­ter­ne fra Chi­le, som vin­der 4-1 ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce – med Mes­si som den ene­ste ar­gen­tin­ske målsco­rer. 26. JU­NI 2016: Ef­ter at ha­ve sco­ret hat­tri­ck i lø­bet af 19 mi­nut­ter mod sa­ge­s­lø­se Pa­na­ma og tan­ge­ret – og brudt – Ga­bri­el Ba­ti­stutas må­l­re­kord i him­mel­blåt og hvidt an­non­ce­rer Lio­nel Mes­si, at han stop­per på lands­hol­det ef­ter end­nu et ne­der­lag til Chi­le i Co­pa Améri­ca-fi­na­len. Mes­si når 113 landskampe og 55 scor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.