Vi­borg fryg­ter ik­ke ko­ne-sag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RETUR må­ne­der si­den har va­e­ret en pro­fil i Su­per­liga­en. Vi er sik­re på, at det her kan bli­ve godt for beg­ge par­ter. Vi var i di­a­log med ham, fra han blev fri­gjort i Ran­ders, og vi var in­ter­es­se­ret fra start af, for vi har rig­tig go­de er­fa­rin­ger med Chri­sti­an Kel­ler,« si­ger Mor­ten Jen­sen. Gen­nem­brud i Vi­borg Chri­sti­an Kel­ler fik sit gen­nem­brud som fod­bold­spil­ler i net­op Vi­borg, hvor han spil­le­de fra 2002-05 med så stor suc­ces, at han blev hen­tet af ita­li­en­ske SS La­zio.

Vi­borg FFs di­rek­tør, Mor­ten Jen­sen, forta­el­ler, at klub­ben med hen­blik på me­di­e­da­ek­nin­gen i den per­son­li­ge sag fra De fø­lel­ses­ma­es­si­ge aspek­ter, som han har haft i sa­gen, har ik­ke no­get med os at gø­re Ran­ders har af­ve­jet stem­nin­gen in­den til­gan­gen af Chri­sti­an Kel­ler, og at al­le har haft den hold­ning, at han er vel­kom­men i klub­ben.

»Der er sket de ting, der nu er sket, som har va­e­ret me­get op­pe i me­di­er­ne, men vi ved, at han er en god fyr, som har nog­le fi­ne fod­bold­ma­es­si­ge kva­li­te­ter, og det er der­for, vi har hen­tet ham,« si­ger Mor­ten Jen­sen og ud­dy­ber: »Vi vil som al­le an­dre ger­ne tra­ef­fe nog­le be­slut­nin­ger, som er rig­ti­ge. Der­for har vi in­den snak­ket med folk bå­de in­de- og ude­fra, og al­le har haft den hold­ning, at han er en dyg­tig fod­bold­spil­ler, og hvis han kan hja­el­pe klub­ben, er det det, der ta­el­ler. De fø­lel­ses­ma­es­si­ge aspek­ter, som han har haft i sa­gen, har ik­ke no­get med os at gø­re.« Jeg er me­get glad og tak­nem­me­lig over at få chan­cen i Vi­borg. Det er en klub og by, der be­ty­der me­get for mig »Nej.«

»Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re på, men det tror jeg ba­re ik­ke. Vi har et vel­fun­ge­ren­de hold her i klub­ben, og det sam­ar­bej­de kan vi sag­tens hånd­te­re.«

»Det er sva­ert at si­ge, men der er som sagt en tid­li­ge­re re­la­tion mel­lem klub­ben og Chri­sti­an, der be­ty­der, at vi ved, at Chri­sti­an Kel­ler er pro­fes­sio­nel med højt en­ga­ge­ment. En der går for­re­st på tin­ge­ne, og så er han en god spil­ler. Og go­de spil­le­re er al­tid vel­kom­ne her.« Fø­ler sig vel­kom­men Ho­ved­per­so­nen selv forta­el­ler til Vi­borg FFs hjem­mesi­de, at han er me­get glad for at få mu­lig­he­den for at­ter at spil­le fod­bold.

»Jeg er me­get glad og tak­nem­me­lig over at få chan­cen i Vi­borg. Det er en klub og by, der be­ty­der me­get for mig, og jeg er klar til at gi­ve alt for den grøn­ne trø­je igen. Der er ble­vet talt åbent og ae­r­ligt om­kring min si­tu­a­tion, og jeg fø­ler mig me­get vel­kom­men i klub­ben. Nu gla­e­der jeg mig til at få fuldt fo­kus på fod­bol­den igen, og jeg kan ik­ke ven­te med at kom­me i gang.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.