Dansk in­va­sion i årets Tour

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jakob Fuglsang er som ven­tet blandt de ni cy­kel­ryt­te­re, Asta­na har ud­ta­get til eta­pe­lø­bet Tour de Fran­ce, som be­gyn­der på lør­dag. Det med­del­er det ka­sak­hi­ske hold på sin hjem­mesi­de

Fuglsang bli­ver del af et sta­er­kt hold med de to ita­li­e­ne­re Fa­bio Aru og Vin­cen­zo Ni­ba­li som top­nav­ne­ne.

Ni­ba­li, der vandt Tour de Fran­ce i 2014, vi­ste at­ter si­ne eta­pe­løbs­kva­li­te­ter, da han tid­li­ge­re på året vandt sa­e­so­nens før­ste Grand Tour, Giro d’Ita­lia.

Med ud­ta­gel­sen står 31-åri­ge Jakob Fuglsang for­an sin sjet­te del­ta­gel­se i det fran­ske eta­pe­løb, som han har gen­nem­ført hver gang.

Bed­ste sam­le­de re­sul­tat kom i 2013, da han slut­te­de som num­mer syv i klas­se­men­tet godt 12 mi­nut­ter ef­ter den da­va­e­ren­de vin­der, Chris Froo­me.

I sid­ste års ud­ga­ve at lø­bet sat­se­de Fuglsang me­re på en­de­lig at vin­de sin før­ste Tour-eta­pe, og han var fle­re gan­ge ta­et på - ik­ke mindst da han blev num­mer to på bjer­ge­ta­pen til Pla­teau de Beil­le. Dansk de­butant Og­så 26-åri­ge Chri­stop­her JuulJen­sen blev i går ud­ta­get til Tour de Fran­ce.

Her skal han le­ve­re det hår­de ar­bej­de i Ori­ca-Gre­e­ned­ges ’ma­skin­rum’, forta­el­ler hol­det.

»Juul-Jen­sen får de­but i lø­bet og ud­gør sam­men med (Luke) Dur­brid­ge det ban­ke­de hjer­te i hol­dets ma­skin­rum. De to sta­er­ke ma­end vil ba­e­re den enor­me ar­bejds­byr­de, som er nød­ven­dig for at gi­ve hol­det mu­lig­he­den for sej­re gen­nem lø­bet,« ly­der det i en pres­se­med­del­el­se.

I af­tes kun­ne dan­ske cy­kel­fans og­så gla­e­de sig over, at Can­non­da­le na­evn­te Mat­ti Bres­chel blandt si­ne ni ud­valg­te Tour-ryt­te­re. Bres­chel skal blandt an­det bak­ke op om kap­ta­jn Pi­er­re Rol­land.

Der­med er an­tal­let af dan­ske ryt­te­re i det pre­sti­ge­fyld­te eta­pe­løb nu op­pe på seks.

De øv­ri­ge er Lars Bak (Lotto Sou­dal), Mi­cha­el Mør­køv (Ka­tusha) og Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neoVi­tal).

Der­u­d­over for­ven­tes Mi­cha­el Val­gren at va­e­re med på Tin­kof­fs hold, der bli­ver ud­ta­get i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.