STRAM, STRAMMER

BT - - NYHEDER -

4. UDLAENDINGE 6. 7. 8. 9. 10. 12. Det sva­rer til en stram­ning hver 10. dag i re­ge­rings­pe­ri­o­den, og to stram­nin­ger fle­re end de i alt 36 stram­nin­ger, som Dansk Fol­ke­par­ti i pje­cen ’Vi pas­ser på vo­res Dan­mark’ pra­ler med, at par­ti­et har få­et ved­ta­get.

Der­med ser det ud til, at Ven­stre har over­ha­let Dansk Fol­ke­par­ti i kon­kur­ren­cen om at va­e­re stram­mest. Og det er der en god for­kla­ring på, vur­de­rer pro­fes­sor Ro­bert Klem­men­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Han for­sker i hold­nings­dan­nel­se til im­mi­gra­tion og ser kla­re tegn på, 14. 15. 17. 18. at par­ti­er­ne for­sø­ger at over­gå hin­an­den ved at frem­stå hår­de på flygt­nin­ge­om­rå­det. Ben­hård kon­kur­ren­ce »Kon­kur­ren­cen mel­lem fle­re top­po­li­ti­ke­re om de sam­me va­el­ge­re i Jyl­land er ben­hård. Det sa­et­ter damp un­der ked­ler­ne. Og hvis par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge bli­ver op­stil­lings­be­ret­ti­get, må der sid­de nog­le po­li­ti­ke­re hos Dansk Fol­ke­par­ti og hos De Kon­ser­va­ti­ve og spe­ku­le­re i, hvor me­get plads der bli­ver til dem,« si­ger Ro­bert Klem­men­sen. Hvis par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge bli­ver op­stil­lings­be­ret­ti­get, må der sid­de nog­le po­li­ti­ke­re hos Dansk Fol­ke­par­ti og hos De Kon­ser­va­ti­ve og spe­ku­le­re 21.

DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen af­vi­ser, at hans par­ti har få­et bag­hjul af Ven­stre. ’Pin­ligt at frem­ha­e­ve’ »Hvis det er en kon­kur­ren­ce, har vi vun­det den, da vi har stemt for al­le re­ge­rin­gens stram­nin­ger på asy­l­om­rå­det og des­u­den gen­nem­ført stram­nin­ger sam­men med an­dre par­ti­er uden om Ven­stre. Vi af­skaf­fe­de gre­en­card-ord­nin­gen og ha­e­ve­de be­løbs­gra­en­sen for ind­van­dre­re sam­men med S, SF og EL,« si­ger han.

Han me­ner, at re­ge­rin­gen ta­el­ler

In­te­gra­tionsy­del­se for ny­til­kom­ne

In­te­gra­tionsy­del­se – ud­vi­del­se af per­son­kreds

Ge­nind­ført op­tje­nings­prin­cip­pet for ret til bør­ne­tilskud og bør­ne- og un­gey­del­se for flygt­nin­ge

Af­skaf­fet flygt­nin­ges ad­gang til at med­reg­ne bo­pa­els­tid i op­rin­del­ses­lan­det ved be­reg­ning af fol­ke­pen­sion Af­skaf­fet er­kla­e­rings­ad­gang for un­ge, der er født og op­vok­set i Dan­mark Sprog­krav ska­er­pet Ny og ska­er­pet ind­føds­rets­prø­ve Krav til selv­for­sør­gel­se ha­e­vet Ka­rens­pe­ri­o­de for kri­mi­na­li­tet ha­e­vet Ska­er­pe­de krav til ind­hol­det af la­e­ge­er­kla­e­rin­ger, der kan dan­ne grund­lag for dis­pen­sa­tion, her­un­der krav om spe­ci­al­la­e­ge­er­kla­e­ring for an­sø­ge­re med psy­ki­ske li­del­ser

Mu­lig­hed for at fri­heds­be­rø­ve asylan­sø­ge­re mhp. iden­ti­tets­fast­la­eg­gel­se

Sus­pen­sion af au­to­ma­tisk dom­stolsprø­vel­se (ved en stør­re til­strøm­ning)

Be­gra­ens­ning af va­rig­he­den af op­hold­stil­la­del­ser til per­so­ner med be­skyt­tel­ses­be­hov i Dan­mark (§7 og 8)

Ska­er­pel­se af reg­ler­ne om ind­dra­gel­se af op­hold­stil­la­del­se for per­so­ner med mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se i Dan­mark på grund af fe­rie mv.

Øget egen­be­ta­ling for asylan­sø­ge­res op­hold i Dan­mark

Mu­lig­hed for at vi­si­te­re asylan­sø­ge­re med hen­blik på at be­slag­la­eg­ge ak­ti­ver, der kan da­ek­ke ud­gif­ter­ne til un­der­hold

Nedsa­et­tel­se af øko­no­mi­ske ydel­ser til asylan­sø­ge­re

Af­skaf­fel­se af asylan­sø­ge­res mu­lig­hed for at bli­ve ind­kvar­te­ret i selv­sta­en­di­ge og sa­er­li­ge bo­li­ger uden for asyl­cen­tre­ne

Ge­nind­fø­rel­se af ’in­te­gra­tions­po­ten­ti­a­le­kri­te­ri­et’ ved ud­va­el­gel­se af kvo­te­flygt­nin­ge

Fa­er­re på kost­pen­ge ved øget brug af ca­fe­te­ri­er på asyl­cen­tre­ne

Til­ba­gerul­ning af ek­stra­or­di­na­er asyl­rå­d­giv­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.