UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

23. 24. 25. 30. 32. 34. »Det hand­ler om at pas­se rig­tig godt på Dan­mark, og vi skal kun­ne føl­ge med. Jeg ken­der ik­ke en ene­ste, der ik­ke ger­ne vil hja­el­pe folk i nød. Men jeg ken­der rig­tig man­ge, der me­ner, det er vig­tigt, at vi og­så skal kun­ne føl­ge med som land. Jeg har en klar am­bi­tion om at gø­re alt, hvad jeg kan, for at det Dan­mark vi ken­der, og­så er det Dan­mark de na­e­ste ge­ne­ra­tio­ner vok­ser op i,« si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V). »Det kan der godt kom­me. Alt hand­ler ik­ke kun om flygt­nin­ge. Der kan og­så va­e­re an­dre reg­ler på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, hvor vi en­ten skal stram­me el­ler det mod­sat­te. »Min po­li­tik er de­fi­ne­ret ud fra, hvad jeg selv me­ner. Jeg for­hol­der mig ik­ke til, hvad an­dre par­ti­er me­ner.« »Det har al­drig va­e­ret på ta­le.« »Åh, jeg ta­enk­te på Flygt­nin­ge­na­ev­net. Jeg har ik­ke ta­get en­de­lig stil­ling til, om Ud­la­en­din­ge­na­ev­net skal ned­la­eg­ges. Det har ik­ke va­e­ret det mest pres­se­ren­de pro­blem.« »Fra 2014 til 2015 hav­de vi en stig­ning i in­drej­se­tal­let på 40 pct. Sve­ri­ge hav­de 100 pct. Nor­ge 160 pct. og Tys­kland 130 pct. De op­stram­nin­ger, vi har gen­nem­ført, har vir­ket. Men det er li­ge så klart, at vi ik­ke kun­ne vi­de, at in­drej­se­tal­let til Eu­ro­pa blev så enormt, som det blev,« si­ger In­ger Støj­berg.

Kor­te­re ud­rej­se­frist for af­vi­ste asylan­sø­ge­re

Me­re kon­se­kvent brug af op­holds- og mel­depligt

Øget ad­gang til at fri­heds­be­rø­ve af­vi­ste asylan­sø­ge­re og udlaendinge uden lov­ligt op­hold

Elek­tro­nisk ad­gangs­kon­trol i ud­rej­se­cen­tre

Af­skaf­fel­se af ad­gan­gen for bør­ne­fa­mi­li­er i ud­sen­del­ses­po­si­tion til ind­kvar­te­ring i selv­sta­en­di­ge bo­li­ger uden for asyl­cen­tre­ne

Ud­sky­del­se af ret­ten til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring for per­so­ner med mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se

Ge­byr­be­ta­ling på fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det

Af­skaf­fel­se af sta­tens be­ta­ling for trans­port til fa­mi­lie­sam­men­før­te til her­bo­en­de flygt­nin­ge

Op­ha­e­vel­se af 2-års­fri­sten i sa­ger om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring med børn

Ska­er­pel­se af kra­vet til, hvor lang tid per­so­ner skal ha­ve op­holdt sig lov­ligt i Dan­mark

Ska­er­pel­se af gra­en­sen for, hvor­når udlaendinge, der har be­gå­et kri­mi­na­li­tet, er ude­luk­ket fra per­ma­nent op­hold (van­dels­krav)

For­la­en­gel­se af ka­ren­s­ti­den for op­nå­el­se af per­ma­nent op­hold for udlaendinge, der har be­gå­et kri­mi­na­li­tet

Ska­er­pel­se af sprog­krav

Ska­er­pel­se af be­ska­ef­ti­gel­ses­krav

Sup­ple­ren­de ’in­te­gra­tions­re­le­van­te’ be­tin­gel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.