E, STRAM­MEST

BT - - NYHEDER -

nog­le ting med, som DF ik­ke op­fat­ter som stram­nin­ger af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

»Vi har for­søgt at va­e­re be­sked­ne med vo­res li­ste for net­op at und­gå, at folk kom og sag­de, at det el­ler det ik­ke er en re­el stram­ning. For ek­sem­pel til­ba­gerul­nin­gen af den ek­stra­or­di­na­e­re asyl­rå­d­giv­ning. Det er en så lil­le ju­ste­ring af reg­ler­ne, at vi sy­nes, det er pin­ligt at frem­ha­e­ve det. Så det la­der vi va­e­re med at gø­re. Og at de­le den la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se op i to stram­nin­ger, er – for nu at bli­ve i sprog­bru­get – nok at stram­me den lidt,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

Per­nil­le Ver­mund fra par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge er ik­ke im­po­ne­ret over re­ge­rin­gens 38 stram­nin­ger:

»For mig er an­tal­let af stram­nin­ger ik­ke af­gø­ren­de. Det af­gø­ren­de er, at vi får løst pro­ble­met. Så laenge folk kom­mer her­til, uden at vi har kon­trol over det, er pro­ble­met ik­ke løst. Den ene­ste må­de vi kan lø­se det på, er ved at stop­pe al asyl­be­hand­ling i Dan­mark og kun be­hand­le asylan­søg­nin­ger i na­er­om­rå­der­ne.«

Mar­tin Hen­rik­sen me­ner ik­ke, at Nye Bor­ger­li­ge har en stram­me­re ud­la­en­din­gepo­li­tik end DF.

»Sna­re­re tva­er­ti­mod. De tur­ne­rer rundt med det syns­punkt, at hvis folk kan for­sør­ge sig selv, kan de få en op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Det kun­ne vi da al­drig fin­de på at fo­re­slå, da det vil for­ø­ge ind­van­drin­gen me­get vold­somt,« si­ger han.

Re­ge­rin­gens li­ste om­fat­ter ik­ke en ra­ek­ke stram­nin­ger af reg­ler­ne for tå­lt op­hold og re­li­gi­øse for­kyn­de­re, som man har ind­gå­et af­ta­ler om, da lov­for­sla­ge­ne først skal be­hand­les til ok­to­ber. Det er en så lil­le ju­ste­ring af reg­ler­ne, at vi sy­nes, det er pin­ligt at frem­ha­e­ve det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.