Nu er vi al­le ISLA­EN­DIN­GE

BT - - NYHEDER -

Det na­e­re bånd mel­lem Island og Dan­mark går over 600 år til­ba­ge 1380: Dan­mark og Nor­ge bli­ver i 1380 sam­let un­der én kon­ge, og der­med kom­mer Island for før­ste gang un­der dansk kon­trol. 1602: 1874: 1904-1918: 1918-1944: 1944: Dansk var ind­til 1999 An­ders And-bla­det STAMMEFAELLESSKAB og­så har del i suc­ce­sen. Det forta­el­ler Au­dur Haks­dót­tir, der er pro­fes­sor i dansk ved Vig­dís Fin­n­bo­gadót­tir In­sti­tut­tet i Reykjavik.

»Det er helt okay, hvis I fø­ler, at suc­ce­sen og­så er je­res. Dan­marks EM-sejr i 1992 be­trag­te­de vi og­så lidt som vo­res egen. Så vi de­ler ger­ne Islands fod­boldsuc­ces med jer – det er kun her­ligt,« si­ger hun til BT. Vikin­ger på spil Det island­ske fod­bold­lands­hold har al­tid va­e­ret mi­ni­put­ter i spil­let på grønsva­e­ren. Med kun lidt over 300.000 ind­byg­ge­re – og end­nu fa­er­re fod­bold­spil­le­re – spil­le­de de sig helt sen­sa­tio­nelt til EM i Frank­rig. I man­dags kul­mi­ne­re­de suc­ce­sen, da hol­det figh­te­de sig til en 2-1 sejr over fod­bold­stormag­ten Eng­land og spil­le­de sig i kvart­fi­na­len. Her ven­ter va­ert­slan­det Frank­rig, der må stå tid­ligt op, hvis de skal slå de kold­blo­di­ge vikin­ger.

Hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen har ud­gi­vet fle­re bø­ger om nor­disk historie. Han har der­for stort kend­skab til det ta­et­te for­hold mel­lem Island og Dan­mark.

»I fod­bold og an­dre sports­gre­ne er der tra­di­tion for, at de nor­di­ske lan­de hol­der med hin­an­den. Hvis der er et nor­disk land, der kla­rer sig godt, så so­ler vi os i de­res suc­ces. Man fin­der dog ik­ke man­ge isla­en­din­ge, der sy­nes, at fod­boldsuc­ce­sen er Dan­marks fortje­ne­ste,« si­ger han.

Men må­ske vo­res ind­fly­del­se på den island­ske fod­bold­tri­umf er stør­re end som så. Nord­ma­end – men og­så få dan­ske­re – var nem­lig nog­le af de før­ste bosa­et­te­re på sa­gaø­en i slut­nin­gen af det 9. år­hund­re­de.

Om det så er de skan­di­na­vi­ske aner, der har gø­det jor­den for den island­ske suc­ces, kan man kun gis­ne om. Selv­om Island er­kla­e­re­de sig selv for selv­sta­en­di­ge i 1944, har dansk kul­tur sta­dig en stor ind­virk­ning på det island­ske sam­fund.

»Dansk kul­tur på­vir­ker sta­dig Island på man­ge for­skel­li­ge må­der. Der un­der­vi­ses i dansk i al­le grund­sko­ler. Isla­en­din­ge har ta­get de dan­ske ord til sig, og det er ik­ke laenge si­den, man kun kun­ne la­e­se An­ders And på dansk. Nog­le byg­nin­ger i Island har dan­ske ar­ki­tek­ter, og el­lers står der man­ge dan­ske madop­skrif­ter i island­ske hjem,« si­ger hun og ud­dy­ber: Sa­ga­er­ne er hjem­me – alt for­ladt »Men der har selv­føl­ge­lig og­så va­e­ret kon­flik­ter mel­lem vo­res lan­de. Men al­le ne­ga­ti­ve tan­ker, isla­en­din­ge­ne hav­de om Dan­mark, blev lagt på hyl­den, da I send­te de island­ske hånd­skrif­ter (sa­ga­er, red.) til­ba­ge til Island i 1971«.

Iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen var der og­så kur­rer på trå­den, da Island løs­rev sig i 1944. Dan­ske po­li­ti­ke­re føl­te den­gang, at isla­en­din­ge­ne ud­nyt­te­de den dan­ske re­ge­rings­kri­se un­der be­sa­et­tel­sen til at er­kla­e­re sig en selv­sta­en­dig na­tion, forta­el­ler han.

Ef­ter sven­sker­nes derou­te i det ind­le­den­de pul­je­spil, er Island det ene­ste nor­di­ske land i EM. Au­dur Haks­dót­tir forta­el­ler, at den dan­ske in­ter­es­se for fod­bold­lands­hol­det gør stort ind­tryk på vulka­nø­en.

»Vi føl­ger med i, hvad de an­dre skri­ver om os. Det er jo lidt spe­ci­elt når de dan­ske me­di­er skri­ver Áfram Ísland’ (Kom så, Island, red.) på de­res for­si­der,« forta­el­ler hun.

På søn­dag spil­ler Island mod Frank­rig om en plads i se­mi­fi­na­len.

Dan­mark ind­fø­rer han­dels­mo­nopol på Island. Det be­ty­der, at den dan­ske kon­ge har første­ret til de island­ske va­rer, men er sam­ti­dig for­plig­tet til at for­sy­ne den island­ske be­folk­ning. Mo­nopo­let va­rer til 1855.

Fol­ke­tin­get god­ken­der nye love om Island i 1871, og na­tio­nen får øget selv­sty­re og egen for­fat­ning i 1874

Island får me­re selv­be­stem­mel­se og et re­elt hjem­mesty­re

I ef­ter­å­ret 1918 bli­ver For­bunds­lo­ven ved­ta­get. Loven gør Island til en fri og su­ve­ra­en stat i per­so­na­lu­ni­on med Dan­mark. Dan­ske myn­dig­he­der har der­ef­ter sta­dig an­svar for en fa­el­les uden­rig­stje­ne­ste og be­vogt­nin­gen af de island­ske ky­ster.

Den 17. ju­ni 1944 er­kla­e­res Island for en selv­sta­en­dig na­tion. Re­pu­blik­ken Island er en kends­ger­ning ved en se­ne­re fol­ke­af­stem­ning.

isla­en­din­ge­nes før­ste frem­med­sprog i fol­ke­sko­len. Men det ud­by­des sta­dig – bå­de i fol­ke­sko­len og i gym­na­si­et. dansk ind­til 1971. ud­kom på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.