Blo­digt selv­mord­s­an­greb i Istan­bul

BT - - NYHEDER -

BOMBE Mindst 28 men­ne­sker blev i går af­tes dra­ebt ved eks­plo­sio­ner, der ram­te Atatürk-luft­hav­nen i Istan­bul. Det op­ly­ser Istan­buls gu­ver­nør til tv-sta­tio­nen NTV. Det tyr­ki­ske ju­stits­mi­ni­ster sag­de til tv-sta­tio­nen CNN Türk, at mindst 20 blev sår­et i an­gre­bet.

Justits­mi­ni­ste­ren be­kra­ef­te­de og­så, at der var ta­le om i hvert fald en en­kelt selv­mord­s­bom­be­mand.

»Iføl­ge de op­lys­nin­ger, jeg har mod­ta­get, åb­ne­de en ter­r­o­rist ild med en Ka­lasj­ni­kov ved ind­gan­gen til Atatürk Luft­havns in­ter­na­tio­na­le ter­mi­nal og spra­eng­te der­på sig selv i luf­ten,« si­ger mi­ni­ste­ren i en med­del­el­se til par­la­men­tet.

Reu­ters ci­te­rer unavn­giv­ne em­beds­ma­end for op­lys­nin­ger om, at to per­so­ner spra­eng­te sig selv i luf­ten in­den luft­hav­nens sik­ker­hed­s­tjek. Ud­lø­ste spra­eng­stof­fer En an­den kil­de op­ly­ser til tv-sta­tio­nen CNN Türk, at tyr­kisk po­li­ti skød mod de mista­enk­te i et for­ga­e­ves for­søg på at uska­de­lig­gø­re dem, in­den de de­to­ne­re­de de­res bom­ber.

Et øjen­vid­ne si­ger iføl­ge den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion NBC, at han så en be­tjent tvin­ge en selv­mord­s­bom­be­mand ned på gul­vet i luft­hav­nen, hvor­på bom­be­man­den ud­lø­ste si­ne spra­eng­stof­fer.

Iføl­ge CNN Türks op­lys­nin­ger ske­te eks­plo­sio­ner­ne i an­komst­hal­len. Vid­ner si­ger til tyr­ki­ske me­di­er, at der og­så er ble­vet skudt ved luft­hav­nens par­ke­rings­plads.

Et stort an­tal po­li­ti­folk og am­bu­lan­cer blev sendt til ste­det ef­ter eks­plo­sio­ner­ne.

Tv-bil­le­der vi­ste sent i går af­tes om­fat­ten­de øde­la­eg­gel­ser og sår­e­de men­ne­sker, der blev bå­ret ud af byg­nin­ger­ne. ’Gra­e­der med tyr­ker­ne’ Sid­ste år brug­te 61 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer luft­hav­nen, der er Tyr­ki­ets stør­ste og Eu­ro­pas tred­je­stør­ste må­lt på pas­sa­ger­tal.

I de se­ne­ste må­ne­der er sik­ker­he­den ble­vet ska­er­pet i den tyr­ki­ske mil­li­onby ef­ter fle­re bom­be­an­greb, som Is­la­misk Stat el­ler mi­li­tan­te kur­di­ske grup­per me­nes at stå bag.

Iføl­ge Ritzaus op­lys­nin­ger var for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) net­op let­tet fra luft­hav­nen, da eks­plo­sio­ner­ne ram­te. For­svars­mi­ni­ste­ren var med uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) på be­søg i Tyr­ki­et og fløj hjem til Kø­ben­havn med ru­te­fly fra Ada­na via Istan­bul.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) kom­men­te­re­de i går an­gre­bet på Twit­ter:

»Jeg gra­e­der med tyr­ker­ne, som igen er vid­ner til et fejt ter­r­or­an­greb.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.