Pa­edo­fi­lisa­ger har be­tyd­ning

BT - - NYHEDER -

SKA­DE­LI­GE SAERREGLER Jes­per Haus­childt in­drøm­mer ger­ne, at de af­slø­rin­ger, der har va­e­ret om over­greb og pa­edo­fi­li i in­sti­tu­tio­ner har rørt ham dybt. »Vi skal hu­ske, at det er så vig­tigt, at man som fora­el­dre kan ha­ve til­lid til per­so­na­let, når man af­le­ve­rer sit barn. Men hvis man be­gyn­der at op­stil­le saerregler for ma­end, så tror jeg, at det er langt me­re ska­de­ligt for bør­ne­ne på la­en­ge­re sigt. Hvis de for­nem­mer, at ’Jes­per må ik­ke skif­te ble – og han er den ene­ste mand’, så kan det gi­ve dem et bil­le­de af, at ’Jes­per er an­der­le­des og der­med far­lig’. El­ler når de vok­ser op og selv bli­ver fa­ed­re, kan der lig­ge gam­le un­der­lig­gen­de fø­lel­ser om, at ma­end ik­ke skif­ter ble og ik­ke er ale­ne med børn.«

Bør­ne­hu­se­ne Kok­ke­dal har reg­ler om, at man ik­ke luk­ker dø­ren, når man skif­ter børn, og at man hel­ler ik­ke går ale­ne i ka­el­de­ren med et barn. De reg­ler ga­el­der for al­le an­sat­te. Sa­er­li­ge på­bud »Der har va­e­ret fora­el­dre, der ik­ke har øn­sket, at jeg skul­le tør­re de­res dat­ter, når hun har va­e­ret på toilet­tet. Det har jeg ac­cep­te­ret af hen­syn til fora­el­dre­sam­ar­bej­det, men det har va­e­ret am­bi­va­lent, for­di jeg ved, at det gør det sva­e­re­re for mig at få et ta­et for­hold til bar­net.

»For­di ar­bej­det på gul­vet er så knald­ham­ren­de hårdt. Det bli­ver en ud­vej at gå ind på kon­to­ret og la­ve ad­mi­ni­stra­tions­ar­bej­de. Jeg har en kam­me­rat, der tid­li­ge­re har va­e­ret hånd­va­er­ker og la­ger­ar­bej­der. For et halvt år si­den blev han an­sat i en vug­ge­stue og han forta­el­ler mig, at det er det hår­de­ste ar­bej­de, han no­gen­sin­de har haft. Han er helt bom­bet, når han kom­mer hjem om af­te­nen. En­de­lig for­stod han, hvor­dan jeg har det. Vi er nødt til at va­e­re ’på’ med over­skud he­le da­gen. Det dra­e­ner. »De skal la­de de­res børn va­e­re, dem de er. Det bli­ver de lyk­ke­ligst af.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.