Vil ik­ke se An­nes mor­der i øj­ne­ne

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Ver­bist for­tal­te, hvor­dan han i en ko­kain­rus brutalt myr­de­de hen­de og si­den har haft sva­ert ved at få bil­le­det af den dan­ske kvin­des des­pe­ra­te dødskamp ud af sit ho­ved.

»Fa­mi­li­en er ik­ke der­ne­de, og det er vi hel­ler ik­ke. Det brin­ger jo ik­ke An­ne til­ba­ge, at vi sid­der og føl­ger rets­sa­gen. Vi har ae­r­lig talt hel­ler ik­ke lyst til at se den fyr i øj­ne­ne,« si­ger Ka­s­par Bach Ha­ber­saat, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Scan­di­navi­an To­bac­co Group, til BT.

Han har si­den fun­det af An­ne Stran­de Jen­sens for­kul­le­de lig for to år si­den ud­talt sig i sa­gen på veg­ne af bå­de fir­ma­et og fa­mi­li­en, som ik­ke selv øn­sker at ta­le med pres­sen. Vil hu­ske An­nes vin­den­de va­e­sen For An­nes tid­li­ge­re kol­le­ger og isa­er fa­mi­li­en kan det va­e­re hård kost, at de­tal­jer­ne om det be­sti­al­ske mord igen bli­ver op­rul­let i dis­se da­ge. Men de er be­vid­ste om, at det er et nød­ven­digt on­de.

»Når så­dan en rets­sag kø­rer, bli­ver alt rul­let op én gang til. Det ga­el­der for al­le, her­un­der og­så fa­mi­li­en, at en rets­sag er no­get, der skal gen­nem­le­ves. På et per­son­ligt og men­ne­ske­ligt plan er det sva­ert at for­hol­de sig til, men det er nød­ven­digt for, at ret­fa­er­dig­he­den kan ske fyl­dest, og ger­nings­man­den kan få sin dom,« si­ger Ka­s­par Bach Ha­ber­saat.

Men de, der kend­te An­ne Stran­de Jen­sen, vil iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­che­fen kom­me igen­nem dis­se hår­de da­ge ved at hu­ske sig selv og hin­an­den på, hvil­ken fan­ta­stisk per­son hun var.

»I ste­det for at hol­de os for ører­ne vil vi i de her da­ge, hvor det he­le kø­rer, bru­ge end­nu me­re tid og ener­gi på at hu­ske An­ne for den per­son hun var og alt det gode, hun in­de­holdt,« si­ger Ka­s­par Bach Ha­ber­saat.

Få da­ge ef­ter det uhyg­ge­li­ge mord sat­te han ord på, hvor­dan An­ne Stran­de Jen­sen vil bli­ve hu­sket af si­ne kol­le­ger.

»Hun var glad og dyg­tig: en af de kol­le­ger man sat­te me­get stor pris på. Hun hav­de kun va­e­ret i Spa­ni­en i 11 da­ge, og på den tid nå­e­de hun at bli­ve me­get ac­cep­te­ret og va­erds­at af si­ne span­ske kol­le­ger på grund af sit vin­den­de va­e­sen,« sag­de han den­gang. Lang straf vil va­e­re ri­me­lig Nu skal ret­ten i Madrid så af­gø­re, hvil­ken straf bel­gi­e­ren skal ha­ve for mor­det.

Ankla­ge­myn­dig­he­den for­lan­ger 28 års fa­engsel; 16 år for dra­bet på An­ne Stran­de Jen­sen og 12 år for at ha­ve sat ild til hen­de ef­ter­føl­gen­de.

»Jeg sy­nes, 28 år er lang tid. Men er det lang tid for An­nes liv? Det sy­nes jeg ik­ke. Men det er jo en af­gø­rel­se, som bun­der i, hvor­dan den slags for­bry­del­ser straf­fes i Spa­ni­en. Ef­ter dan­ske for­hold er det en lang straf, og det sy­nes jeg da og­så kun er ri­me­ligt,« si­ger Ka­s­par Bach Ha­ber­saat.

Han og Scan­di­navi­an To­bac­co Group er sta­dig i kon­takt med An­ne Stran­de Jen­sens på­rø­ren­de.

BT har talt med ret­ten i Madrid, som kan op­ly­se, at sel­ve rets­sa­gen af­slut­tes 7. juli, hvor­ef­ter dom­mer­ne i lø­bet af et par da­ge fin­der frem til, hvil­ken straf Da­ve Ver­bist skal ha­ve for sin gru­som­me for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.