Bri­ter vil va­e­re dan­ske

BT - - NYHEDER -

NYDANSKERE Ef­ter at et fler­tal i tors­dags stem­te for, at Stor­bri­tan­ni­en skal for­la­de EU, har dan­ske og sven­ske myn­dig­he­der op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af bri­ter, som øn­sker at bli­ve dan­ske og sven­ske stats­bor­ge­re. »Vi har si­den fol­ke­af­stem­nin­gen i Stor­bri­tan­ni­en mod­ta­get 26 an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab fra bri­ti­ske stats­bor­ge­re,« skri­ver In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et i en mail til BT.

Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at tal­le­ne er op­gjort fra 24. til 28 ju­ni.

»Til sam­men­lig­ning var der i 2015 19 bri­ter, der blev dan­ske stats­bor­ge­re ved op­ta­gel­se på lov om ind­føds­rets­med­del­el­se, mens tal­let for 2016 fo­re­lø­bigt er 13. Vi har ik­ke op­gjort det på an­tal an­søg­nin­ger,« skri­ver mi­ni­ste­ri­et.

An­søg­nin­ger­ne er kom­met, ef­ter, at Stor­bri­tan­ni­en ef­ter af­stem­nin­gen er ble­vet ka­stet ud i et po­li­tisk ka­os, hvor EU-gla­de skot­ter ra­ser mod EU-kri­ti­ske eng­la­en­de­re og sam­ti­dig med at isa­er un­ge, proEU-va­el­ge­re ra­ser mod de ae­l­dre, som over­ve­jen­de har stemt for en EU-exit.

Sve­ri­ge har og­så op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af bri­ter, der øn­sker at få svensk stats­bor­ger­skab.

Sve­ri­ges Ra­dio for­tal­te 27. ju­ni, at de sven­ske im­mi­gra­tionsmyn­dig­he­der si­den af­stem­nings­re­sul­ta­tet var kendt hav­de mod­ta­get 104 an­søg­nin­ger om svensk stats­bor­ger­skab fra bri­ti­ske bor­ge­re. Det nor­ma­le an­tal lig­ger på om­kring 20 an­søg­nin­ger om ugen:

»Det er re­kord for en uge, men det er for tid­ligt at si­ge, om det er en ten­dens, som kom­mer til at fort­sa­et­te,« si­ger An­net­te Gra­fen Silan­der, chef for stats­bor­ger­skab­sen­he­den ved Mi­gra­tions­ver­ket iføl­ge Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.