Drop­per kul­tu­rar­ven

BT - - NYHEDER -

RETRAETE klok­ken 12.30 over­ra­ek­ker pri­sen, gør han det for sid­ste gang.

Frem­over vil op­ga­ven bli­ve va­re­ta­get af prins Jo­a­chim, op­ly­ser kon­ge­hu­set på de­res hjem­mesi­de. Der gi­ves in­gen be­grun­del­se, men i sin nytårs­ta­le for­tal­te dron­ning Mar­gret­he, at prins Hen­rik har valgt at dros­le ned. Blev over­ra­sket Det be­ty­der blandt an­det og­så, at der ik­ke bli­ver no­gen stor of­fent­lig fest, når par­ret fejrer guld­bryl­lup til na­e­ste år.

Erik Vind, der er for­mand for Eu­ro­pa No­stra, fik i for­å­ret over­bragt be­ske­den om, at Jo­a­chim over­ta­ger pris­ud­de­lin­gen:

»Jeg blev no­get over­ra­sket over at han stop­per, men det skal nok ses i tråd med at prin­sen dros­ler ned. Vi kom­mer til at sav­ne prins Hen­rik, for kul­tu­rar­ven er et om­rå­de, hvor han har stor vi­den og er me­get in­spi­re­ren­de. Men vi er sam­ti­dig rig­tig gla­de for at prins Jo­a­chim over­ta­ger. Han er vo­res pro­tek­tor, så det er helt na­tur­ligt,« si­ger Erik Vind.

Sid­ste år gik pri­sen til ar­ki­tekt og sten­hug­ger Met­te Marci­ni­ak, der blandt an­det har med­vir­ket til at re­stau­re­re Fre­de­rik Vs ryt­ter­sta­tue på Ama­li­en­borg Slots­plads, Ri­de­ba­ne­an­la­eg­get ved Chri­sti­ans­borg Slot, Ere­mi­ta­ge­slot­tet samt Fre­de­riks­borg Slot og Ba­rok­ha­ve. Vi kom­mer til at sav­ne prins Hen­rik, for kul­tu­rar­ven er et om­rå­de, hvor han har stor vi­den og er me­get in­spi­re­ren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.