’ ’

BT - - DEBAT -

skal op­ly­ses, om hvil­ke kul­tu­rel­le og be­kendt­skab med det grund­lag, re­li­gi­øse va­er­di­er vo­res sam­fund byg­ger på, men det Dan­mark er skabt på. Al­le ele­ver skal ha­ve ’kri­sten­dom’ bør ik­ke fyl­de me­re end ver­dens- og men­ne­ske­sy­net i sko­len, og det skal ik­ke va­e­re mu­ligt at fri­ta­ges i de øv­ri­ge sto­re re­li­gio­ner i ver­den. Der­for ser jeg fra det, som det er i dag. Det er vig­tigt, at al­le ele­ver i ger­ne et fag, der kan kal­des ’med­bor­ger­skab’, hvor Dan­mark un­der­vi­ses i historie og dansk, og kri­sten­dom det er me­re end ba­re de sto­re re­li­gio­ner, der un­der­vi­ses er li­ge­som de to fag et op­ly­sen­de fag. Når det i, men og­så om etik, moral og det at va­e­re bor­ger i er et op­ly­sen­de fag, skal det selv­føl­ge­lig og­så va­e­re et mo­der­ne sam­fund. Når det ga­el­der for­to lk­ni ngen ob­liga­to­risk for al­le ele­ver. Atei­ster, hin­du­er, bud­dhi­ster, af for­skel­li­ge livs­spørgs­mål, skal an­det krist­ne, mus­li­mer og folk med al­le

Al­le ele­ver end kri­sten­dom­men og­så ind­dra­ges. mu­li­ge an­dre re­li­gio­ner har al­le et stort

be­hov for at for­stå Dan­mark, og det skal ha­ve

ån­de­li­ge fun­da­ment vo­res land hvi­ler ’kri­sten­dom’

på – nem­lig kri­sten­dom­men. i sko­len, og det skal ik­ke va­e­re mu­ligt at fri­ta­ges fra det

BØRN OG UN­GE KRI­STEN­DOM­MEN FYL­DER ME­GET

me­re end de an­dre ver­dens­re­li­gio­ner og for­stå­el­ser af ver­den. Det er et pro­blem. Dan­mark byg­ger på kri­sten­dom­men og krist­ne va­er­di­er, men en stor del af den­ne un­der­vis­ning kun­ne li­ge­så godt lig­ge i hi­sto­ri­e­fa­get – det er vig­tigt, at der un­der­vi­ses i kri­sten­dom­mens be­tyd­ning, men ik­ke nød­ven­dig­vis i et re­li­gions­fag. Det er ik­ke na­tur­ligt, at kri­sten­dom­men fyl­der me­re end an­dre må­der at for­stå ver­den på, når det ga­el­der ud­dan­nel­sen af un­ge men­ne­sker.

med at un­der­vi­se i re­li­gion? Er det, at vi vil vi­de­re­brin­ge nog­le dan­ske va­er­di­er, som lig­ger i kri­sten­dom­men? El­ler er det, at vi vil gø­re kom­men­de sam­funds­bor­ge­re i stand til at le­ve sam­men, når de en­gang bli­ver voks­ne? Jeg sy­nes, at re­li­gions­un­der­vis­nin­gen skal ha­ve fo­kus på num­mer to – vi skal gø­re vo­res børn i stand til at for­hol­de sig til sig selv og hin­an­den.

HVAD ER FORMÅLET AL­LE SKAL STIFTE

af kri­sten­dom­men og har va­e­ret det de sid­ste 1000 år på godt og ondt. Det er me­get sva­ert at for­stå det dan­ske sam­fund, og den må­de dan­sker­ne ta­en­ker på, hvis ik­ke man har et godt kend­skab til kri­sten­dom­men. Det er vig­tigt at vi­de, hvor­for vi fejrer jul og på­ske, og at vi dan­ske­re er fre­de­li­ge og for­sø­ger at ord­ne tin­ge­ne gen­nem sam­ta­le og di­a­log.

DAN­MARK ER PÅVIRKET

ob­liga­to­risk, og det kan vi sag­tens ind­fø­re med god samvit­tig­hed. Det er blot vig­tigt, at det bli­ver po­in­te­r­et, at kri­sten­doms­fa­get er op­ly­sen­de og ik­ke for­kyn­den­de – det skal ik­ke gø­re folk krist­ne. I de ae­ld­ste klas­ser får man jo og­så un­der­vis­ning i an­dre re­li­gio­ner, og der­med får de un­ge en god ind­fø­rel­se til for­stå­el­sen af det at ha­ve et re­li­gi­øst til­hørs­for­hold.

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN SKAL GØRES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.