Ky­nisk og plan­løs po­pulis­me

BT - - DEBAT -

Som det for­ment­lig ik­ke er gå­et no­gens na­e­se for­bi, så stem­te bri­ter­ne i fre­dags sig ud af EU. Det har ka­stet Stor­bri­tan­ni­en og re­sten af Eu­ro­pa ud i en ny enorm øko­no­misk og po­li­tisk kri­se. LI­GE NU ER det sta­dig for usik­kert at spå om, hvad de pra­e­ci­se føl­ger bli­ver. Men ba­re så al­le er helt med, så er sta­tus li­ge nu:

Det bri­ti­ske pund er på det la­ve­ste ni­veau i 31 år. Stor­bri­tan­ni­en er re­elt uden le­del­se ef­ter, at pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron har med­delt at han tra­ek­ker sig. Ak­tie­mar­ke­der­ne blø­der. Skot­land over­ve­jer at ud­skri­ve ny fol­ke­af­stem­ning om at mel­de sig ud af Stor­bri­tan­ni­en, for­di de hel­le­re vil va­e­re med­lem af EU. Der er frygt for at 20 års sta­bi­li­tet ved gra­en­sen mel­lem Ir­land og Nor­dir­land kan bli­ve brudt. IN­GEN VED, HVOR stor ska­den bli­ver på bri­tisk land­brug, fi­ske­ri, in­du­stri osv. Men det vil ko­ste – det er de fle­ste eni­ge om. Den bri­ti­ske na­tio­nal­bank har al­le­re­de stil­let ga­ran­ti­er på hund­re­de­vis af mil­li­ar­der kro­ner til rå­dig­hed, hvis det fi­nan­si­el­le sy­stem skul­le en­de med at buk­ke un­der.

Jeg vil ik­ke la­eg­ge skjul på, at jeg bå­de er trist og mest af alt dybt be­kym­ret over re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen. Af­stem­nin­gen var et de­mo­kra­tisk valg, og der­for skal det selv­føl­ge­lig respek­te­res af re­sten af Eu­ro­pa.

Men det er og­så vig­tigt at for­stå år­sa­ger­ne til re­sul­ta­tet. For de skal ta­ges al­vor­ligt. De om­rå­der, hvor der var flest der stem­te sig ud af EU, er sam­ti­dig de om­rå­der, hvor løn­nin­ger­ne har va­e­ret mest pres­se­de, ud­vik­lin­gen er gå­et i stå og hvor job­be­ne for­svin­der. DET DER TIL gen­ga­eld hver­ken kal­der på respekt el­ler for­stå­el­se, har va­e­ret den grove og ky­ni­ske ma­ni­pu­la­tion – ja, løg­ne – som kampag­nen imod EU har ført. Det har va­e­ret en co­ck­tail af alt det ula­e­kre og grim­me ved me­di­er, po­li­tik og magt, som den kampag­ne fik bryg­get sam­men. For mens sto­re de­le af den bri­ti­ske ar­bej­der­klas­ses fru­stra­tio­ner og be­kym­rin­ger er re­el­le, så blev de mødt med løgn og ky­nis­me. Un­der valg­kam­pen lo­ve­de den kon­ser­va­ti­ve Bo­ris Jo­hn­son og den na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve Ni­gel Fa­ra­ge, at de 350 mil­li­o­ner pund, man sag­de bri­ter­ne be­ta­ler om ugen til EU, i frem­ti­den i ste­det skul­le gå til sund­heds­va­e­se­net. For man­ge af de la­vest løn­ne­de har det va­e­ret et cen­tralt ar­gu­ment for de­res stem­me. Men al­le­re­de da­gen ef­ter val­get, var de på tv og si­ge, at så­dan kom­mer det ik­ke til at gå.

PANELET Po­pulis­men er bå­de ky­nisk og grim. Den sen­der reg­nin­gen nedad

EU-MOD­STAN­DER­NE HAR IN­GEN plan haft. For no­get som helst. De har nu ka­stet Stor­bri­tan­ni­en ud i po­li­tisk og øko­no­misk ka­os, uden en plan. Og det me­ste tri­ste er, at den fru­stre­re­de og be­kym­re­de bri­ti­ske ar­bej­der­klas­se for­ment­lig kom­mer til at be­ta­le den hø­je­ste pris for det. Pra­e­cis det mod­sat­te som det øn­ske­de og blev lo­vet.

Der­for lø­ber det mig koldt ned ad ryg­gen, når En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti gla­e­der sig over re­sul­ta­tet i Stor­bri­tan­ni­en. De har og­så va­e­ret hur­ti­ge med at øn­ske en dansk fol­ke­af­stem­ning. Men hel­ler ik­ke de har en plan for, hvor­dan tin­ge­ne skal ha­en­ge sam­men. Men de er uden at tø­ve vil­li­ge til at ka­ste Dan­mark ud i øko­no­misk og po­li­tisk usik­ker­hed. Et eksperiment, som li­ge­som i Stor­bri­tan­ni­en, vil en­de med, at de la­vest løn­ne­de og kor­test ud­dan­ne­de be­ta­ler pri­sen.

Po­pulis­men er bå­de ky­nisk og grim. Den sen­der reg­nin­gen nedad. Der har al­drig va­e­ret me­re grund til at ta­ge af­stand fra den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.