Hur­tig for­dø­jel­se fore­byg­ger tarmkraeft

BT - - NYHEDER -

gi­ve sto­re pro­ble­mer med hård af­fø­ring. »På vej gen­nem tar­men su­ger tyktar­men he­le ti­den va­e­ske ud af vo­res mad, så jo la­en­ge­re tid, det er i tar­men, des me­re va­e­ske su­ges ud, så der til sidst kun er en me­get hård og knol­det af­fø­ring til­ba­ge,« si­ger han.

Og rej­sen gen­nem tar­men kan iføl­ge pro­fes­soren nedsa­et­tes, hvis man sør­ger for at spi­se fi­ber­rigt, mo­tio­ne­re og drik­ke ri­ge­ligt med va­e­ske. Det er Hen­rik Munch Ro­a­ger enig i. »Det hand­ler om at be­ska­ef­ti­ge vo­res bak­te­ri­er i tyktar­men med fi­bre frem for pro­te­i­ner. Det be­ty­der ik­ke, at vi skal und­la­de pro­te­i­ner i vo­res kost, men i ste­det sør­ge for at få fi­bre nok,« si­ger han og ud­dy­ber, at vi ger­ne må spi­se bøf en­gang imel­lem, hvis vi el­lers star­ter da­gen med f.eks. hav­re­gryn og hu­sker de 600 gram grønt.

Selv­om fed mad of­te sma­ger godt, kan det og­så på­vir­ke be­va­e­gel­sen i den øver­ste del af ma­ve-tarm­ka­na­len, så ma­den er la­en­ge­re tid om at pas­se­re gen­nem sy­ste­met. Des­u­den kan man op­le­ve pro­ble­mer med at for­dø­je ma­den på grund af mang­len­de til­ba­ge­løb af gal­de. Får man ik­ke gal­desal­te til tyktar­men, kan det gi­ve di­ar­ré. Ind­tag der­for fed mad med må­de og be­gra­ens dit ind­tag af junk­food, der ik­ke in­de­hol­der de nød­ven­di­ge na­e­rings­stof­fer, du har brug for, til at op­dyr­ke sun­de tarm­bak­te­ri­er i din ma­ve. Vis­se ty­per me­di­cin kan med­fø­re for­stop­pel­se, som f.eks. mor­fin­pra­e­pa­ra­ter, an­ti­de­pres-si­ver, vand­dri­ven­de og jern­hol­di­ge mid­ler. Få der­for en­ten din la­e­ge til at gen­nem­gå din me­di­cin, så I evt. i fa­el­les­skab kan fin­de et al­ter­na­tiv til din nu­va­e­ren­de me­di­cin el­ler laes selv ind­la­egs­sed­ler­ne in­den brug. Stop dog ik­ke med at ta­ge din me­di­cin uden kon­sul­ta­tion med din la­e­ge Den rig­ti­ge sid­destil­ling på toilet­tet kan på­vir­ke tøm­ning af tar­men i en po­si­tiv ret­ning. Du skal sør­ge for at sid­de midt på toilet­tet og an­brin­ge fød­der­ne på en skam­mel . Hvis toilet­tet er for højt til, at du kan nå gul­vet, skal du la­e­ne dig for­over. Husk at ta­ge dig god tid. Ma­ve­sa­ek­ken pro­du­ce­rer om­kring to li­ter ma­ve­s­aft i døg­net. Ma­ve­s­af­ten be­står af en­zy­mer og salt­sy­re, der hja­el­per med at ned­bry­de ko­sten. Når ma­den pas­se­rer vi­de­re ned i tolv­fin­gertar­men, er den ble­vet halvt fly­den­de. Det er i tynd­tar­men, at langt stør­ste­delen af ma­den for­dø­jes og op­ta­ges som na­e­rings­stof­fer - først og frem­mest ved hja­elp af en ra­ek­ke en­zy­mer fra tarm og bugs­pyt­kir­tel og gal­de­sy­rer fra gal­de­bla­e­ren. Tynd­tar­men har en sam­let la­eng­de på om­kring 5-6 me­ter hos et vok­sent men­ne­ske. Alt det krop­pen ik­ke kan bru­ge, ry­ger ud gen­nem en­de­tar­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.