Sve­ri­ge nyt med­lem af FNs sik­ker­heds­råd

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ge sik­re­de sig i går en plads i FNs Sik­ker­heds­råd for pe­ri­o­den 2017 til 2018.

Det blev af­gjort ved en af­stem­ning i New York blandt samt­li­ge 193 FN-med­lem­slan­de.

Sve­ri­ge fik 134 stem­mer og op­fyl­der der­med kra­vet om op­bak­ning fra to tred­je­de­le af med­lem­slan­de­ne.

Jan Hal­len­berg, der er pro­fes­sor i statskund­skab ved For­svars­högsko­lan si­ger, at den sven­ske re­ge­ring nu får en stør­re are­na at be­dri­ve uden­rigs­po­li­tik på. Og det er naturligvis en an­er­ken­del­se af svensk FN-po­li­tik, si­ger han.

Sven­sker­ne kon­kur­re­re­de med Hol­land og Ita­li­en om de to plad­ser, der er for­be­holdt Vest­eu­ro­pa. En ny af­stem­nings­run­de skal af­gø­re, om det bli­ver Ita­li­en el­ler Hol­land, der får den an­den eu­ro­pa­ei­ske plads. Der lød lan­ge klapsal­ver i Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen da det stod klart, at Sve­ri­ge er nyt med­lem i Sik­ker­heds­rå­det.

Der blev og­så ud­veks­let kram mel­lem den sven­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­got Wall­ström, og den sven­ske FN-am­bas­sa­dør, Olof Skoog.

I alt er der for na­e­ste to­åri­ge pe­ri­o­de fem le­di­ge plad­ser i Sik­ker­heds­rå­det. Fem plad­ser er for­be­holdt de per­ma­nen­te med­lem­mer USA, Rusland, Ki­na, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig, mens 10 plad­ser går på skift mel­lem ver­dens øv­ri­ge lan­de i pe­ri­o­der på to år.

Ka­sak­h­stan fik ved en af­stem­ning kort ef­ter fle­re stem­mer end Thailand og får den le­di­ge asi­a­ti­ske plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.