Ikea tra­ek­ker ik­ke va­el­ten­de kom­mo­der til­ba­ge i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED Ikea i Nor­da­me­ri­ka med­del­er tirsdag, at de tra­ek­ker mindst 27 mil­li­o­ner ud­valg­te kom­mo­der til­ba­ge, for­di de kan tip­pe og va­el­te ned over børn. I va­er­ste fald kan bør­ne­ne mi­ste li­vet. I Dan­mark har Ikea dog ik­ke ta­enkt sig at føl­ge op på ini­ti­a­ti­vet. Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Ikea.

»Når vi ik­ke fo­re­ta­ger et til­ba­ge­kald af kom­mo­der­ne i Dan­mark skyl­des det, at vo­res pro­duk­ter over­hol­der al­le ob­liga­to­ri­ske sik­ker­heds­krav, ly­der det fra Mar­kus Ekewald,« der er salgs­chef i Ikea Dan­mark.

I Nor­da­me­ri­ka har Ikea truk­ket den slags se­x­kra­en­kel­ser kan ske:

»Hvis du fil­mer en se­xvi­deo el­ler får lyst til det, så kan det bli­ve delt med an­dre. Og­så selv­om du tror, at det ba­re bli­ver mel­lem dig og ham,« si­ger Sti­ne Ro­t­he Møl­gaard til BT.

»Selv­føl­ge­lig skal man kun­ne drik­ke sig fuld og fe­ste i kort ne­der­del, men jeg sy­nes, at der mang­ler et led i de­bat­ten om, hvor­dan man pas­ser på sig selv. Du skal ik­ke for­ven­te, at ver­den pas­ser på dig, så det hand­ler om at ta­ge an­svar for sig selv.« Hel­le­re fore­byg­ge end straf­fe I dag kan man højst få et halvt års fa­engsel, hvis man spre­der se­xvi­deo­er og bil­le­der af an­dre mod de­res vil­je. Men at de­le kra­en­ken­de ma­te­ri­a­le er psy­kisk vold, der skal li­ge­stil­les med fy­sisk vold, me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne iføl­ge DR.

For Sti­ne Ro­t­he Møl­gaard hand­ler det dog i hø­je­re grad om op­lys­ning. Hun vil­le øn­ske, at der den­gang hen­des vi­deo blev delt, hav­de va­e­ret no­gen som stod frem og sag­de, kom­mo­der og ska­be i Malm-se­ri­en til­ba­ge, og iføl­ge NBC News kom­mer det som re­ak­tion på, at tre børn har mi­stet li­vet på grund af et fal­den­de mø­bel. Vil føl­ge an­dre stan­dar­der »I Dan­mark har vi gud­ske­lov ik­ke re­gi­stre­ret no­gen fa­ta­le ulyk­ker som føl­ge af, at en Ikea-kom­mo­de er va­el­tet, ly­der det fra Ikeas salgs­chef.

Ikea for­kla­rer, at til­ba­ge­kal­del­sen i USA og Ca­na­da skyl­des, at man her frem­over vil føl­ge nog­le fri­vil­li­ge sik­ker­heds­stan­dar­der.

På de øv­ri­ge mar­ke­der in­klu­siv det dan­ske vil man fort­sat sør­ge for at over­hol­de ga­el­den­de na­tio­na­le sik­ker­heds­krav.

at når man fil­mer sex, så ri­si­ke­rer man, at sce­ner­ne bli­ver delt.

»Jeg er ik­ke stra­f­ori­en­te­ret. Det skal selv­føl­ge­lig ha­ve en kon­se­kvens, når det er sket, men jeg vil hel­le­re op­ly­se og fore­byg­ge. Jeg vil ger­ne va­e­re med til at si­ge til de un­ge pi­ger, at det har en kon­se­kvens, selv­om du ik­ke kan se et halvt år ud i frem­ti­den, ba­re se på mig,« si­ger hun.

Hun me­ner, at det kan va­e­re po­si­tivt med en straf­fe­ram­me for de grel­le sa­ger, men at hun langt hel­le­re så, man brug­te ener­gi på at fore­byg­ge end på at straf­fe, når ska­den er sket.

»Når det sker, og man er fuld­sta­en­dig rå­d­vild, kun­ne det va­e­re rart at la­e­ne sig op ad rets­sy­ste­met: Hvis du de­ler det her, så får jeg dig an­holdt og smidt i fa­engsel,« si­ger Sti­ne Ro­t­he Møl­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.