Løh­de vil styr­ke de­men­sind­sat­sen

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­sty­rel­sen er kom­met med 17 an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan de­men­sind­sat­sen styr­kes.

Der fin­des i dag fle­re end 30 de­mens­ud­red­nings­en­he­der rundt om­kring i lan­det, og be­hand­lin­gen er fra re­gion til re­gion sam­men­sat og or­ga­ni­se­ret me­get for­skel­ligt.

»For­sla­get om at sam­le ud­red­nin­gen på nog­le tva­er­fag­li­ge ud­red­nings- og be­hand­lings­en­he­der er in­ter­es­sant, sy­nes jeg. Det kan va­e­re med til at løf­te kva­li­te­ten og for­hå­bent­lig og­så ned­brin­ge ven­te­ti­der­ne,« si­ger sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.