Der­for skal dit barn ke­de sig

BT - - NYHEDER -

SOMMERFERIE »Jeg ke­e­e­e­e­e­e­der mig« el­ler »hvad skal jeg la­ve?« Hø­rer du den her slags be­kla­gel­ser fra di­ne børn i som­mer­fe­ri­en, så er det fak­tisk en god ting. Alt for man­ge fora­el­dre har det nem­lig med at over­ta­ge pa­e­da­go­ger­nes rol­ler og plan­la­eg­ge ma­ra­to­ner af ak­ti­vi­te­ter i fe­ri­en, som bør­ne­ne skal nå, men det er fak­tisk ik­ke al­tid godt for bar­net.

Det forta­el­ler He­len Lyng Han­sen, der er sund­heds­ple­jer­ske og stif­ter af net­s­und­heds­ple­jer­ske.dk.

»Man skal sør­ge for, at da­ge­ne ik­ke er ske­ma­lagt med en mas­se ak­ti­vi­te­ter, for det har bør­ne­ne jo en mas­se af i hver­da­gen. De skal ha­ve lov til at hol­de fe­rie og at hol­de fri – pra­e­cis som vi voks­ne har brug for.«

He­len Lyng Han­sen forta­el­ler, at langt de fle­ste børn i be­gyn­del­sen af som­mer­fe­ri­en vil va­e­re rast­lø­se, for­di de er vant til en hver­dag fyldt med ak­ti­vi­te­ter, og at der går et par da­ge, før de fal­der ned. Men hun un­der­stre­ger og­så, at rast­løs­he­den er en god ting.

»Ud af kedsom­hed sprin­ger fan­ta­si­en, og når fora­el­dre kom­mer med for­slag til, hvad bør­ne­ne kan la­ve, så slår de dem jo al­li­ge­vel hen, for­di de ik­ke har brug for dem. Og når krop­pen kom­mer ned i gear, så kom­mer bør­ne­ne som re­gel selv med for­slag til, hvad de har lyst til. For ek­sem­pel at byg­ge en hu­le el­ler at spil­le bold.

Fe­rie er og­så at få lov til at gå rundt i nat­tøj en hel dag el­ler at spi­se en stor is,« til­fø­jer sund­heds­ple­jer­sken, der som ud­gangs­punkt an­be­fa­ler, at børn får lov til at hol­de fri i tre sam­men­ha­en­gen­de uger, hvor fora­el­dre­ne og­så er til rå­dig­hed til at spil­le spil el­ler cyk­le en tur. Tid til in­gen­ting »Det nyt­ter alt­så ik­ke no­get at plan­la­eg­ge at renove­re sit hus, mens bar­net pas­ser sig selv,« si­ger hun og un­der­stre­ger des­u­den, at af­slap­nings­u­ger­ne ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at man slet ik­ke må plan­la­eg­ge no­get.

Ba­re der og­så er tid til at la­ve in­gen­ting.

Fa­mi­liep­sy­ko­log Hei­di Ager­k­vist an­be­fa­ler des­u­den, at man som fora­el­dre for­vent­nings­af­stem­mer, hvad man som fa­mi­lie har brug for i fe­ri­en i ste­det for at plan­la­eg­ge ud fra, hvad der for­ven­tes.

»Der er of­te en for­stå­el­se af, at der skal ske alt mu­ligt, og at der skal va­e­re en fly­bil­let in­klu­de­ret, men det kan li­ge­så vel va­e­re et par tu­re til stran­den el­ler at se he­le Har­ry Pot­ter-se­ri­en, som ens fa­mi­lie har brug for.« Tag en ska­erm­pau­se Fa­mi­liep­sy­ko­lo­gen har selv sat ram­mer for, hvor me­get ska­erm­tid hen­des børn skal ha­ve i fe­ri­en.

Hun an­be­fa­ler, at man af­ta­ler, hvor me­get og hvor­dan ska­er­me­ne skal fyl­de, før fe­ri­en bul­drer der­ud­af, for­di det el­lers kan en­de i dis­kus­sio­ner.

»Fe­ri­en er en mu­lig­hed for at gø­re no­get an­det, og tab­let­ten er en stor del af hver­da­gen, så man kan med for­del få nog­le an­dre ak­ti­vi­te­ter ind i fe­ri­en. For ek­sem­pel så­dan no­get med at ba­ge bol­ler, der må­ske ly­der ke­de­ligt, men som ik­ke er det, for­di der ik­ke er tid til at gø­re det i hver­da­gen.« Giv dit barn nog­le da­ge til at fal­de ned, når det går på fe­rie. Sørg for, at bar­net kan hol­de mindst tre sam­men­ha­en­gen­de ugers fe­rie uden alt for man­ge ak­ti­vi­te­ter.

In­vi­ter dit barn til at va­e­re med i de man­ge fe­ri­eu­ger ved at la­ve en syn­lig ak­ti­vi­tetska­len­der med de plan­lag­te ting. Det er des­u­den og­så en hja­elp til dig som fora­el­der, der helst skal sør­ge for, at der er et par uger uden alt for man­ge plan­lag­te ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.