’Hun skal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I ENG­LAND Reg­nen si­le­de ned over Wim­b­ledo­nan­la­eg­get i af­tes. Om det var et ned­slå­en­de for­var­sel på, at det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund, ITF, i mor­gen ven­der tom­mel­finge­ren nedad i af­gø­rel­sen om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is OL-del­ta­gel­se, skal va­e­re us­agt. Men skal man tro den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste-et­ter i da­mesing­le Tra­cy Austin, be­hø­ver dan­ske­ren ik­ke va­e­re nervøs for et ne­ga­tivt svar. »Ef­ter min bedste over­be­vis­ning skal hun med til Rio. Gan­ske vist tab­te hun sin førster­un­de-kamp (5-7, 4-6 mod Svet­la­na Kuz­netsova, red.), men hun fik alt­så be­vist, at hun ef­ter for­å­rets ska­des­pau­se form­ma­es­sigt er på vej opad igen. Hen­des til­ste­de­va­e­rel­se vil helt sik­kert kla­e­de OL-del­ta­ger­fel­tet,« sag­de Tra­cy Austin, der un­der Wim­b­ledon­tur­ne­rin­gen ar­bej­der som kom­men­ta­tor på en­gelsk tv.

Hun blev bak­ket op i sit syns­punkt af Ben Ro­t­hen­berg, der er an­sat som ten­niskor­re­spon­dent på det ame­ri­kan­ske dag­blad The New York Ti­mes.

»Jeg kan ik­ke se, hvil­ke an­dre da­mesing­le­spil­le­re, der er me­re be­ret­ti­get til at få OL­dis­pen­sa­tion end Woz­ni­a­cki. Det vil over­ra­ske mig me­get, hvis ITF si­ger nej til hen­des an­søg­ning,« sag­de Ben Ro­t­hen­berg. Hå­ber på OL med Carl­sen og Lø­ch­te På pres­se­mø­det ef­ter kam­pen blev Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spurgt om OL-pro­ble­ma­tik­ken.

»Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne med til Rio. Det bli­ver in­ter­es­sant at se, hvad ITF be­slut­ter sig for. Li­ge nu ved jeg ik­ke, om jeg bli­ver i Lon­don til tors­dag (i mor­gen, red.) for at hø­re af­gø­rel­sen. Jeg kan dog ik­ke fo­re­stil­le mig, at min til­ste­de­va­e­rel­se får no­gen be­tyd­ning over­ho­ve­det, ef­ter­som ITF ik­ke gi­ver mig mu­lig­hed for at for­sva­re mig mundt­ligt,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hvis Woz­ni­a­cki mod­ta­ger et po­si­tivt svar på sin OL-dis­pen­sa­tions­an­søg­ning, bli­ver det lands­holds­kap­ta­j­nen Ken­neth Carl­sen, der kom­mer til at le­de den dan­ske ten­nis­de­le­ga­tion.

»Jeg rej­ser naturligvis kun til Rio, hvis Ca­ro­li­ne del­ta­ger. Men hol­det kom­mer for­u­den mig til at be­stå af blandt an­dre hen­des far (Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, red.). Hvor­vidt hen­des nye tra­e­ner (tjek­ken David Ko­tyza, red.) skal med, er end­nu ik­ke be­stemt. Og så er det pla­nen, at Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen skal va­e­re hen­des hit­ting­part­ner. Det var han og­så i Lon­don, og det gik så godt, at hun ger­ne vil ha­ve ham med en gang til,« sag­de Ken­neth Carl­sen, der dog ik­ke tur­de gi­ve et bud på, hvor­vidt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får sin OLdrøm op­fyldt:

»Jeg hå­ber det naturligvis. Det har jo laenge va­e­ret plan­lagt, at hun skul­le va­e­re fa­ne­ba­e­rer og Dansk Ten­nis For­bund har la­vet en god dis­pen­sa­tions­an­søg­ning. Men hvad ITF be­stem­mer sig for, er desva­er­re ude af mi­ne ha­en­der.« Har ik­ke brug for psy­ko­log Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki lag­de ik­ke skjul på, at ne­der­la­get mod 13. se­e­de­de Svet­la­na Kuz­netsova ik­ke be­kom hen­de vel.

»Det er bå­de skuf­fen­de og fru­stre­ren­de, at jeg al­le­re­de er ude af Wim­b­ledon. Men jeg sy­nes ik­ke, at tin­ge­ne i ef­ter­hån­den lang tid er gå­et min vej. Til Svet­la­nas ros skal ly­de, at hun spil­le­de rig­tig godt,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der nu ri­si­ke­rer at dros­le helt ned som num­mer 55, når ver­dens­rang­li­sten ef­ter Wim­b­ledon om halvan­den uge igen op­da­te­res.

»Som tin­ge­ne ser ud li­ge nu, er det ik­ke ver­dens­rang­li­sten, jeg in­ter­es­se­rer mig mest for. Jeg kon­cen­tre­rer mig i ste­det om at gen­fin­de min form og mit spil,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der sva­re­de be­na­eg­ten­de på en ra­ek­ke kri­ti­ske spørgsmål om, hvor­vidt hun tra­en­ger til psy­ko­log-hja­elp el­ler bør ska­e­re ned på si­ne udenomsak­ti­vi­te­ter som in­ter­na­tio­nal ken­dis.

»Min men­tale til­stand fejl­er in­tet, og hvad an­går kri­tik­ken af min del­ta­gel­se i ek­sem­pel­vis bo­dy­paint-fo­to­gra­fe­ring og fe­ster, er det ik­ke der­for, at jeg har mødt re­sul­tat­ma­es­sig mod­gang. Jeg har va­e­ret ska­det, og når jeg har stil­let op til ting, der ik­ke li­ge har haft med ten­nis at gø­re, er det sket i pe­ri­o­der, hvor jeg al­li­ge­vel ik­ke spil­le­de kam­pe. Jeg har det så­dan, at man kun le­ver en gang, og at man skal ny­de tin­ge­ne i den tid, man er her,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der af­slø­re­de at hen­des OL-for­be­re­del­ser går gen­nem del­ta­gel­se ved juli må­neds WTA-tur­ne­rin­ger i Was­hin­g­ton og Mon­tre­al samt kam­pe i en ame­ri­kansk hold­t­ur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.