Ful­ham lun på Dela­ney

BT - - ALKA SUPERLIGA -

TRANSFER at lok­ke til Lon­don. Og nav­ne som Benja­min Ver­bic, Mar­tin Øde­gaard og så­gar Da­ni­el Ag­ger bli­ver na­evnt, men år­sa­gen var alt­så Tho­mas Dela­ney.

Spørgs­må­let er så, hvor gode over­ta­lel­ses­ev­ner den ser­bi­ske manager har, for det er usik­kert, om Tho­mas Dela­ney er klar på at skif­te FC Kø­ben­havn ud med en klub, der i sid­ste sa­e­son lå i bun­den af Cham­pions­hip.

Selv om Sla­visa Jo­ka­novic har prok­la­me­ret, at man i na­e­ste sa­e­son går ef­ter top seks i den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke. Son­de­rer mar­ke­det BT er­fa­rer, at Tho­mas Dela­ney i øje­blik­ket son­de­rer mar­ke­det, og at den sø­gen an­gi­ve­ligt og­så har ført til sam­ta­ler med en ukendt Pre­mi­er Le­ague-klub, der li­ge­som Las­se Vi­gens klub, Ful­ham, og an­dre in­ter­es­se­re­de kø­be­re skal la­eg­ge om­kring 30 mio. kr. for at ud­lø­se midt­ba­ne­dy­na­mo­ens fri­købs­klau­sul med FC Kø­ben­havn.

»Jeg har desva­er­re ik­ke tid til at snak­ke om al­le de ryg­ter, så det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til,« si­ger Mi­cha­el Stens­gaard, Tho­mas Dela­neys rå­d­gi­ver, da BT spør­ger ind til Si­tu­a­tio­nen er jo den, at Tho­mas kan bli­ve købt i mor­gen, om en må­ned el­ler en­de med at spil­le her he­le sa­e­so­nen in­ter­es­sen for Tho­mas Dela­ney, der i går rej­ste med FC Kø­ben­havns trup på tra­e­nings­lejr til Østrig. Sta­dig an­fø­rer Klub­ben med­del­te da­gen ef­ter mø­det mel­lem Tho­mas Dela­ney og Ful­ham, at det rig­ti­ge tilbud på an­fø­re­ren ik­ke er kom­met, og at han fort­sat er an­fø­rer.

»Si­tu­a­tio­nen er jo den, at Tho­mas kan bli­ve købt i mor­gen, om en må­ned el­ler en­de med at spil­le her he­le sa­e­so­nen. Det ved vi ik­ke. Det er bå­de vi og han helt af­kla­re­de med. Af­ta­len er, at Tho­mas er an­fø­rer til den dag, han ik­ke er her me­re. Rent sport­s­ligt kon­kur­re­rer han på helt li­ge fod med de an­dre i trup­pen om at spil­le på hol­det. Det her kun­ne va­e­re et pro­blem med rig­tig man­ge an­dre spil­le­re, men Tho­mas er en mand, vi kan sto­le 100 pro­cent på. Han er FCKer ind til be­net og har al­tid gi­vet alt for klub­ben. Det gør han og­så nu. Vi er gla­de for at ha­ve Tho­mas hos os, så laenge han er det,« for­kla­re­de manager Stå­le Sol­bak­ken.

Tho­mas Dela­neys kon­trakt med FC Kø­ben­havn ud­lø­ber om et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.