’Hu! ... Hu! ... Hu

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

HU-TTELI-HU-T

»Det be­ty­der ik­ke no­get, men det er helt fan­ta­stisk. Det er vikin­ger­nes ef­ter­kom­me­re, og det er et me­get ma­skul­int ’hu’,« fast­slår mi­ni­ste­ren.

Han er li­ge­som al­le an­dre isla­en­din­ge helt op­pe at kø­re over den island­ske suc­ces ved EM-slut­run­den.

»Al­le på Island er be­gej­stre­de over det her. Vi har al­drig mødt Eng­land i en be­ty­den­de land­skamp, og så slår vi dem. Det er så stort, at det er sva­ert at sa­et­te ord på,« si­ger han.

Island mø­der nu Frank­rig i kvart­fi­na­len på søn­dag, og Gun­nars­son øj­ner en ny chan­ce for at over­ra­ske.

»Det er jo så­dan, det er med fod­bold. Alt kan ske. Hvis vi og­så slår Frank­rig, går det helt amok. Det er al­le­re­de et even­tyr, men hvis vi og­så slår Frank­rig, bli­ver det end­nu me­re end det. Så kan det godt va­e­re, at det går ud over vo­res øko­no­mi, for­di folk ik­ke kom­mer på ar­bej­de om man­da­gen,« si­ger mi­ni­ste­ren med et stort grin.

Island var ind­til 1944 en del af Dan­mark, men vil na­ep­pe va­e­re det igen. Men må­ske vi kan bli­ve en del af Island og få del i den fan­ta­sti­ske fod­boldsuc­ces.

»Ha-ha. Nu skal vi må­ske li­ge hu­ske, at Dan­mark en­gang og­så har la­vet fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter. Og Island har fak­tisk al­drig slå­et Dan­mark i en land­skamp. Men hvis vi slår jer na­e­ste gang, vi mø­des, kan det va­e­re, at vi kan ta­le om det.,« si­ger den island­ske mi­ni­ster mun­tert.

Dan­mark slog så sent som i Åge Ha­rei­des de­but­kamp i marts Island med 2-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.