Island – en del af no­get stør­re

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

BT ER TA­GET en tur til de fran­ske al­per. Ik­ke for at kla­tre el­ler cyk­le. Nej, vi er flyt­tet til by­en An­ne­cy for at va­e­re helt ta­et på det island­ske lands­hold og den uvir­ke­li­ge historie, der ud­spil­ler sig om­kring de blåkla­ed­te vikin­ger net­op nu. De kom­men­de da­ge krav­ler vi ind un­der hu­den og kla­e­ber os fast på de isla­en­din­ge, der end­nu en gang tog fu­sen på he­le Eu­ro­pa, da de man­dag af­ten – fuldt fortjent – spar­ke­de Eng­land hjem gen­nem Eu­ro­tun­ne­len.

De isla­en­din­ge, der med de­res ud­strå­ling, mi­ni­put­bag­grund og uvir­ke­li­ge re­sul­ta­ter, har re­vet så man­ge med hjem­me i stu­er­ne og for­an storska­er­me­ne. Ik­ke mindst i Dan­mark. JEG HAR GEN­NEM de se­ne­ste tre uger va­e­ret så hel­dig at spen­de­re en del tid om­kring hol­det og spil­ler­ne, og det har hver ene­ste gang va­e­ret en bå­de be­ha­ge­lig og gi­ven­de op­le­vel­se. Sy­ste­met og nid­ka­er­he­den om­kring de nye ka­e­le­da­eg­ger

Det er må­ske er li­ge så lil­le, som rum­me­lig­he­den

det dan­ske og til­ga­en­ge­lig­he­den er stor.

lands­hold, som lø­ber Det er til at ma­er­ke, at der ar­bej­der fa­er­re men­ne­sker i

rundt med slo­ga­net det island­ske fod­bold­for­bund,

’en del af no­get stør­re’ end der går i en mel­lem­stor dansk fol­ke­sko­le­klas­se. Og det

på bry­stet, men det er po­si­tivt ment.

Oven på ne­der­la­get til er det island­ske net­op Island de­bat­te­res det

lands­hold, der vi­ser, nu i Eng­land, om de en­gel­ske lands­holds­spil­le­re er ramt af hvad det be­ty­der en ’en­gelsk sy­ge’. De en­gel­ske man­ge­mil­li­o­na­e­rer an­kla­ges for at va­e­re for util­na­er­me­li­ge, for egoi­sti­ske, for li­ge­gyl­di­ge i de­res ud­ta­lel­ser og for op­ta­ge­de af de­res egen be­rømt­hed. De ta­ger kort sagt for me­get og gi­ver for lidt.

Jeg har ik­ke va­e­ret ta­et nok på det en­gel­ske lands­hold til at vur­de­re, om de­bat­ten er skudt over mål. Men dis­kus­sio­nen er hver­ken ny el­ler frem­med. Vi har tid­li­ge­re – i min­dre grad – set den ud­fol­de sig om­kring det dan­ske lands­hold. DET ER NEMT at idyl­li­se­re det island­ske lands­hold, der li­ge nu ri­der på en bøl­ge af med­gang og sym­pa­ti. Men sand­he­den er, at de island­ske spil­le­re lig­ner mod­sva­ret på alt det­te. Spil­ler­ne er åb­ne, imø­de­kom­men­de og be­fri­en­de simp­le. Når jeg ta­ler med dem, kig­ger de mig i øj­ne­ne, de le­ve­rer ik­ke over­fla­di­ske svar, og de bli­ver ha­en­gen­de, ind­til al­le har få­et svar på de­res spørgsmål. Den slags er selv­føl­ge­lig let­te­re, når det går godt, men det er ik­ke de­sto min­dre ån­den, der gen­nem­sy­rer det island­ske lands­hold.

Ån­den op­tra­e­der ik­ke ba­re i mixed zo­ne ef­ter kam­pe­ne, el­ler i den island­ske lejr. Den kom­mer med på ba­nen. Og det, tror jeg, er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at isla­en­din­ge­ne er kom­met så langt. In­gen af spil­ler­ne er i Frank­rig for egen vin­dings skyld, og in­gen af dem ta­ger no­get for gi­vet. Tva­er­ti­mod står de sam­men som en luft­ta­et en­hed, mens de gi­ver til de­res om­gi­vel­ser og isa­er til de man­ge tu­sin­de island­ske fans, som de står last og brast med. DET ISLAND­SKE LANDSHOLDS åben­hed, sim­pelt­hed og fa­el­les­skab går imod en trend i in­ter­na­tio­nal fod­bold. En trend, hvor kam­pe­ne bli­ver me­re og me­re til­ga­en­ge­li­ge og til­na­er­me­li­ge, mens de spil­le­re, der spil­ler dem, bli­ver det mod­sat­te. Her er isla­en­din­ge­ne en til­ba­ge­ven­den til en svun­den tid, nøj­ag­tig som de er det i den kampånd og vil­je, de vi­ser på ba­nen.

Man­ge af os el­sker, når David slår Go­li­at og en mi­ni­put over­ra­sker os al­le. Den island­ske ’David’ spil­ler gan­ske vist ik­ke for­tryl­len­de fod­bold, men der så man­ge an­dre sym­pa­ti­ske ele­men­ter på og om­kring hol­det.

Dét fak­tum – og et lil­le link til Dan­mark – gør isla­en­din­ge­ne så nem­me at hol­de af. Det er må­ske det dan­ske lands­hold, som lø­ber rundt med slo­ga­net ’en del af no­get stør­re’ på bry­stet, men det er det island­ske lands­hold, der vi­ser, hvad det be­ty­der.

SØ­REN HANGHØJ KRISTENSEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.