Dansk spil­ler får fri i Island: ’Tag til EM’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

FODBOLDFRI EM-eu­fori­en le­ver i bedste vel­gå­en­de i Island, og selv om liga­en i lan­det er i fuld gang, ser selv klub­ben Stjar­nan stort på det he­le og gi­ver nu spil­ler­ne mu­lig­hed for at op­le­ve hi­sto­ri­eskriv­nin­gen med eg­ne øj­ne. Klub­ben har dan­ske Jep­pe Han­sen på løn­nings­li­sten, og fra Island ly­der det fra den tid­li­ge­re OBan­gri­ber, at han i går fik tra­e­nin­gen ud­skudt med en halv ti­me, så hold­kam­me­ra­ter­ne kun­ne kø­be bil­let til Islands kamp mod Frank­rig på søn­dag. En dag, de al­le på hol­det selv­føl­ge­lig har få­et fri på. Fak­tisk har tra­e­ne­ren va­e­ret så ramt af na­tio­nal fod­bold­fe­ber, at han to mi­nut­ter ef­ter sej­ren over Eng­land man­dag af­ten skrev så­dan til al­le spil­ler­ne:

»’Dren­ge, I har fri fre­dag, lør­dag og søn­dag. Tag til Frank­rig og se fod­bold’,« si­ger 27-åri­ge Jep­pe Han­sen, hvis tra­e­ner Rú­nar Páll Sig­munds­son alt­så og­så ryk­ke­de tra­e­nin­gen fra plan­lagt tid 11.45 til 12.30, lo­kal tid, for­di det island­ske fod­bold­for­bund net­op sat­te bil­let­ter­ne til salg klok­ken 11.45.

»Jeg ved, at en mas­se af mi­ne hold­kam­me­ra­ter på det tids­punkt har sid­det fast for­an com­pu­te­ren, så det er nok me­get smart, at vi har få­et ryk­ket tra­e­nin­gen,« si­ger Jep­pe Han­sen med et grin og forta­el­ler om et vist pres på tra­e­ne­ren, in­den Island slog Eng­land ud af EM.

»Ge­ne­relt har der ba­re va­e­ret den fe­de­ste stem­ning her i Island. Al­le vil til Frank­rig, så spil­ler­ne har da jo­ket med, at vi skul­le af­ly­se nog­le tra­e­nin­ger, så de kun­ne kom­me ned og støt­te lands­hol­det,« for­kla­rer han. Nemt at mø­de stjer­ner­ne Jep­pe Han­sens island­ske hold­kam­me­ra­ter vil ger­ne gå langt for lands­holds­spil­ler­ne, men ik­ke dyr­ker dem som hel­te, for­kla­rer han.

»Det er ik­ke no­gen idol­dyr­kel­se. Man dyr­ker ik­ke ido­ler i Island. Her ken­der al­le me­re el­ler min­dre hin­an­den,« for­kla­rer Jep­pe Han­sen og gi­ver et ek­sem­pel på de ta­et­te re­la­tio­ner i Island.

»Vo­res fy­si­o­te­ra­pe­ut er den sam­me, som er på lands­hol­det, og en dag skul­le jeg ned og ha­ve be­hand­ling af ham, og på brik­sen lå Gyl­fi Si­gurds­son. Jeg var lidt i chok over, at der dér lå en Pre­mi­er Le­ague-stjer­ne, men de er me­get ne­de på jor­den og stil­le og ro­li­ge. For fi­re uger si­den mød­te jeg Kol­be­inn Sigt­hórs­son sam­me sted,« forta­el­ler Jep­pe Han­sen med hen­vis­ning til mat­chvin­de­ren mod Eng­land.

»Det er me­get nemt at mø­de stjer­ner­ne her i Island, selv om man­ge af dem bor i ud­lan­det,« til­fø­jer Jep­pe Han­sen, der dog ik­ke selv ble­vet ramt så me­get af fod­bold­fe­be­ren, at han vil til Frank­rig med hold­kam­me­ra­ter­ne.

»He­he, nej. Jeg ta­ger en tur hjem og be­sø­ger min fa­mi­lie i Dan­mark. Jeg or­ker dår­ligt nok at ta­ge til tra­e­ning i øje­blik­ket og hø­re om de­res lands­hold,« si­ger Jep­pe Han­sen med højt hu­mør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.