(23) Ari Skúla­son

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

29 ÅR, OB, VEN­STRE BACK En ta­to­ve­ret kri­sten

Den tid­li­ge­re FCK-spil­ler, der blev kå­ret til kam­pens spil­ler mod Eng­land, er sva­ert glad for mad – isa­er fast­food. Og det var et pro­blem, da han skif­te­de va­ek fra FCK. Kras­no­dar send­te Si­gurds­son på kur, for­tal­te han til tips­bla­det.dk. »Jeg tra­e­ner me­get me­re, og jeg spi­ser me­get min­dre. Og ik­ke no­get pizza, som jeg gjor­de i Kø­ben­havn. Når jeg ram­mer min top­form, så må jeg godt spi­se en el­ler to pizza­er, men ik­ke nu, når jeg skal ta­be mig. Så la­der jeg va­e­re. Men jeg er en rig­tig ’pizza­boy’,« sag­de han. Der var et tids­punkt, hvor Island var for AGF, hvad Ge­or­gi­en si­den blev for aar­hu­si­a­ner­ne. De vil­le ba­re ha­ve isla­en­din­ge, og Böd­vars­son kom til på et le­je­op­hold fra barn­dom­s­klub­ben Sel­foss, da han var 19 år. Han nå­e­de dog al­drig an­det end kam­pe for U19-hol­det i AGF, der send­te ham hjem ef­ter en for­års­sa­e­son. »Jeg kan ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt si­ge, om han vil va­e­re god nok til vo­res A-trup ef­ter som­mer­fe­ri­en, og der­for har vi slup­pet ham nu,« sag­de da­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør Bri­an Ste­en Ni­el­sen til bold.dk den­gang i 2011. Gud­munds­son flyt­te­de som barn med si­ne fora­el­dre til Lon­don, og han blev sko­let i Chel­sea og Ful­ham, in­den han af egen fri vil­je vend­te til­ba­ge til Island og Brei­dablik som 17-årig. Her bo­e­de han hos sin sø­ster og ar­bej­de­de på en gol­f­ba­ne ved si­den af fod­bol­den. »Jeg ke­de­de mig i Lon­don, og jeg vil­le ba­re ger­ne va­e­re her og spil­le fod­bold, gå i sko­le og va­e­re sam­men med ven­ner (…) Men jeg la­er­te at spil­le fod­bold med fart og gø­re alt i højt tem­po,« for­tal­te han til fot­bol­ti.net. In­den Ka­ri Ar­na­son blev en del af den island­ske suc­ces, skul­le han li­ge nå at op­le­ve lidt ned­t­ur. Og hvor bed­re end i Dan­mark og og­så i AGF – li­ge­som Böd­vars­son. Ar­na­son var i AGF et par år, men da han i 2009 vend­te hjem fra et le­je­op­hold i Es­b­jerg fik han be­sked på at fin­de sig en ny klub. Den be­sked kom på en sms fra sport­s­di­rek­tør Bri­an Ste­en Ni­el­sen. »Erik (Ras­mus­sen, red.) kun­ne godt rin­ge. Han skal ik­ke få Bri­an til at sen­de en sms. Jeg sy­nes, det er ma­er­ke­ligt,« sag­de Kári Ár­na­son til År­hus Stift­s­ti­den­de. Der er man­ge fod­bold­spil­le­re med ta­to­ve­rin­ger, og OB-spil­le­ren er en af dem. Han er teg­net godt op og ned ad ar­me­ne, og da en jour­na­list un­der EM spurg­te til ta­to­ve­rin­ger­ne, kom det frem, at den va­ev­re back er tro­en­de. »Jeg be­gynd­te med at bli­ve ta­to­ve­ret som 15-årig, og jeg kan ik­ke stop­pe. Jeg er kri­sten, så en af dem er re­la­te­ret til kri­sten­dom­men. En an­den er ja­pan­ske far­ver, og så­dan har jeg fle­re rundt om­kring på krop­pen,« sag­de Sku­la­son iføl­ge island­ske me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.