(17) Aron Gun­nars­son

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

27 ÅR, CARDIFF, CENTRAL MIDTBANE Kun­ne va­e­re ble­vet hånd­bold­spil­ler

Kol­be­inn Sigt­hors­son var et stort ta­lent, men han blev godt tra­et af fod­bold, da han var ung og spil­le­de i HK i 2006-2007, forta­el­ler hans da­va­e­ren­de tra­e­ner Zel­j­ko San­ko­vic. Han brød sig ik­ke om klub­bens po­li­tik om­kring un­ge spil­le­re. »Han stop­pe­de i et år, men så mød­te vi hin­an­den, og jeg over­tal­te ham til at ven­de til­ba­ge. Jeg vid­ste, at han holdt med Ar­se­nal, og jeg sag­de til ham, at hvis han vil­le spil­le dér, måt­te han ven­de til­ba­ge. Re­sten er historie,« sag­de Zel­j­ko San­ko­vic i et in­ter­view med Sport.ru. Sa­e­vars­son er fast højre back, og hel­dig­vis hav­de han fe­stet lidt for me­get på et se­me­ster i USA, så han ik­ke fik lov at for­la­en­ge op­hol­det. »Jeg var så dår­lig i sko­len, at de kun vil­le gi­ve mig et halvt sti­pen­di­um. Jeg hav­de kun fo­ku­se­ret på fod­bold og lidt for me­get fest. Hav­de jeg ta­get det me­re se­ri­øst i USA, vil­le jeg helt sik­kert ha­ve få­et støt­te og fort­sat. Men så hav­de jeg nok ik­ke va­e­ret på lands­hol­det, mødt min ko­ne og alt hav­de va­e­ret helt an­der­le­des,« har Sa­e­vars­son sagt til fot­bol­ti.net. Når Han­nes Hal­ldórs­son ik­ke pa­re­rer bol­de, in­stru­e­rer han film i sit film­sel­skab Sa­ga Film. Og det var Hal­ldórs­son, der stod bag vi­deo­en til Islands bi­drag til Me­lo­di Grand Prix 2012. Han kan ik­ke rig­tig slip­pe ar­bej­det, og det kan til ti­der ir­ri­te­re va­e­rel­ses­kam­me­ra­ten Ei­dur God­jo­hn­sen. »Han gri­ner al­tid, når jeg med det sam­me, vi når frem, ta­ger min com­pu­ter frem og be­gyn­der at klip­pe,« si­ger Hal­ldórs­son til Fot­bol­ti. net. Iføl­ge den island­ske fod­bol­d­eks­pert Hjör­var Haf­li­dason er Si­gurds­son den island­ske Ti­ger Woods, for­di han så tid­ligt var så se­ri­øs om­kring sin sport – og flyt­te­de klub på grund af en in­den­dørs­hal, der gjor­de det mu­ligt at spil­le året rundt. »Si­gurds­son er på en må­de skabt af sin far og sto­re­bror. Da han var 13 år, flyt­te­de de ham til Brei­dablik fra FH Haf­nar­fjör­dur, for­di for­hol­de­ne var bed­re der,« si­ger Haf­li­dason til The­se Foot­ball Ti­mes. An­fø­re­ren ka­ster de helt lan­ge ind­kast, som har va­e­ret så far­li­ge for Island, og det er ik­ke uden grund. For Gun­nars­sons bror, Ar­nor, er pro­fes­sio­nel hånd­bold­spil­ler i Bun­des­liga­klub­ben Ber­gi­s­cher HC, og Aron var selv ferm in­den for den sport. Han var en af de yng­ste til at spil­le i den hjem­li­ge ra­ek­ke, da han som 15-årig fik de­but, skri­ver The Gu­ar­di­an. Men to år se­ne­re måt­te han tra­ef­fe et valg, og det blev fod­bold. Hvil­ket har vist sig at va­e­re et rig­tigt valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.