Lil­le Eng­land, hvad nu? Sven-Göran Eriks­son Ste­ve McCla­ren Fa­bio Ca­pel­lo

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

TØMMERMAEND som klub-manager bag sig. Hans se­ne­ste og ene­ste job var i Mid­dles­brough, hvor han blev fy­ret for syv år si­den, da klub­ben lå i den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

Si­den har han ar­bej­det un­der det en­gel­ske fod­bold­for­bund (FA), men det var hel­ler ik­ke vold­somt im­po­ne­ren­de, at hans U21-lands­hold ved sid­ste som­mers EM blev num­mer sjok i pulj­en. Det var den tur­ne­ring, hvor Dan­mark nå­e­de se­mi­fi­na­len. Pro­ble­met med job­bet som en­gelsk lands­holds­ma­na­ger er, at det dri­ver dem al­le sam­men til van­vid i det lan­ge løb vis til­knyt­ning til Eng­land, og ud­la­en­din­ge­ne. Vi kan godt enes om, at det bedste vil­le va­e­re, hvis den kom­men­de land­stra­e­ner er en eng­la­en­der, men det vil va­e­re dumt at af­skri­ve sig mu­lig­he­den for en ik­ke­eng­la­en­der, hvis han er den bedst kva­li­fi­ce­re­de.«

Den tid­li­ge­re Chel­sea-manager, José Mourin­ho, vil­le iføl­ge The Gu­ar­di­an ha­ve va­e­ret et op­lagt valg, hvis po­rtu­gi­se­ren ik­ke li­ge hav­de teg­net kon­trakt med Man­che­ster Uni­ted.

No­get af det sam­me kan si­ges om den tid­li­ge­re Li­ver­pool-manager, Bren­dan Ro­gers, der net­op har teg­net kon­trakt med Cel­tic.

Så er der Ar­se­nal-manager Arsè­ne Wen­ger, som har en høj stjer­ne i FA, men de en­gel­ske me­di­er me­ner ik­ke, at fransk­man­den er in­ter­es­se­ret i job­bet.

En­gelsk pres­se na­ev­ner og­så Crystal Pa­la­ce-manager Alan Par­dew, Hull-manager Ste­ve Bru­ce og Sun­der­land-manager Sam Al­lar­dy­ce som mu­li­ge kan­di­da­ter, mens den tid­li­ge­re lands­holds­an­gri­ber Alan Shea­rer er en dark hor­se.

Kan­di­da­ter mang­ler job­bet alt­så ik­ke, men som den tid­li­ge­re me­get an­er­kend­te en­gel­ske fod­boldskri­bent, Bri­an Gl­an­vil­le, en gang for­mu­le­re­de det:

»Pro­ble­met med job­bet som en­gelsk lands­holds­ma­na­ger er, at det dri­ver dem al­le sam­men til van­vid i det lan­ge løb.«

VM i 1998, hvor de røg ud ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Ar­gen­ti­na. Blev fy­ret ef­ter nedsa­et­ten­de ud­ta­lel­ser om han­di­cap­pe­de, der vak­te stor op­stan­del­se. Selv da­va­e­ren­de pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Blair for­lang­te land­stra­e­ne­rens ho­ved på et fad – og fik det.

EM i 2000, hvor de røg ud i det ind­le­den­de grup­pe­spil ef­ter ne­der­lag til Portu­gal og Ru­ma­e­ni­en – men sejr over Tys­kland. Blev ma­er­kva­er­dig­vis nok ik­ke fy­ret, men kort tid ef­ter valg­te han selv at tra­ek­ke sig.

af EM i 2012 ef­ter ne­der­lag i kvart­fi­na­len ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce mod Ita­li­en. Ved VM i 2014 røg hol­det ud i grup­pe­spil­let, og ved EM i 2016 i ot­ten­de­dels­fi­na­len til Island, hvor­ef­ter Hod­g­son valg­te at tra­ek­ke sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.