Spil­ler­ne vandt mil­li­o­ner på Island

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Od­dset-spil­ler­ne hav­de en god tirs­dag af­ten.

I alt 30 pro­cent af al­le spil var sat på Island som vin­der, og der­med end­te den island­ske sejr med at ko­ste Dan­ske Spil om­kring fem mil­li­o­ner kro­ner.

»Vi hav­de helt ae­r­ligt ik­ke set det kom­me før kam­pen, og det ko­ster os pen­ge. Men det er jo og­så det fe­de ved fod­bold. Nog­le gan­ge bli­ver man over­ra­sket, og en del kun­der er ble­vet gla­e­de­ligt over­ra­ske­de i går,« forta­el­ler od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Hvis Island vin­der EM bli­ver det rig­tig dyrt for Dan­ske Spil. I skri­ven­de stund vil det nem­lig ko­ste in­tet min­dre end 19 mil­li­o­ner kro­ner i ge­vin­ster, og det tal vil gi­vet­vis sti­ge, jo ta­et­te­re man kom­mer på na­e­ste kamp.

»Hi­sto­risk set vil det va­e­re den hø­je­ste ud­be­ta­ling no­gen­sin­de for os, så det er da ble­vet lidt spa­en­den­de,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.