REDNINGSMANDEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLAR TIL EU­RO­PA An­drei hvem? Spørgs­må­let de fa­er­re­ste i fod­bold­dan­mark kun­ne be­sva­re, da 1. di­vi­sions­klub­ben Vej­le Bold­klub i går med­del­te, at et konsor­ti­um med en mol­da­ver i spid­sen ved navn An­drei Zo­lot­ko hav­de over­ta­get ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i klub­ben.

På de so­ci­a­le me­di­er kun­ne man snart se bil­le­der fra en Fa­ce­book­pro­fil af en klas­sisk play­boy.

Om det så var bag i sel­skab med barm­fa­gre bru­net­ter, bag rat­tet på en dyr bil, ba­det i solskin på en lysty­a­cht el­ler un­der neon­ly­sets ska­er med to pi­sto­ler i ha­en­der­ne! Men var det vir­ke­lig dén An­drei Zo­lot­ko? Dén mand, som net­op hav­de få­et tra­di­tions­klub­ben Vej­le i si­ne ha­en­der. ’Jyl­lands ru­bin’, som fans af klub­ben yn­der at kal­de den. Sva­ret var ja.

Så hvem er han, den­ne mol­da­ver? Jo, An­drei Zo­lot­ko, el­ler An­drew som han ger­ne kal­der sig, er 30 år, har fun­ge­ret som spil­lera­gent, og så iden­ti­fi­ce­rer han sig be­stemt ik­ke som den play­boy­mil­li­o­na­er, han blev po­rta­et­te­ret som i går. Se­ri­ø­se pen­ge »Jeg er her på grund af fod­bol­den, og for­hå­bent­lig ser folk mig som en fod­bold­per­son med er­fa­ring. En fag­per­son. Jeg kom­mer ik­ke med en mas­se fa­mi­lie­pen­ge - vi kom­mer med se­ri­ø­se pen­ge og en in­ve­stor­grup­pe, der for­ven­ter re­sul­ta­ter. Det er ik­ke for sjov, det her. Det er se­ri­øst. Og det er alt­så vig­tigt for mig, at folk for­står det,« si­ger han til Tips­bla­det.

Og det er en be­skri­vel­se af den nye ejer, som klub­bens nye be­sty­rel­ses­for­mand, ad­vo­kat Flem­m­ing Jen­sen, kan gen­ken­de.

Han vid­ste, hvem An­drei Zo­lot­ko var, men kend­te el­lers ik­ke me­get til den 30-åri­ge mol­da­ver, da han for nog­le uger si­den blev kon­tak­tet for at hø­re, om han var in­ter­es­se­ret i at bli­ve be­sty­rel­ses­for­mand i Vej­le. Si­den er de kom­met en del na­er­me­re, forta­el­ler Flem­m­ing Jen­sen.

»Han er ik­ke ba­re en el­ler an­den til­fa­el­dig per­son, han er en mand, der har fulgt dansk fod­bold laenge. Det har va­e­ret me­get vig­tigt for mig, at han vil ha­ve, at klub­ben får en god øko­no­mi, og at han ik­ke ba­re vil bra­en­de pen­ge af,« si­ger Flem­m­ing Jen­sen, der gen­nem en år­ra­ek­ke var ad­vo­kat og se­ne­re og­så be­sty­rel­ses­med­lem for FC Midtjylland, hvor An­drei Zo­lot­ko re­pra­e­sen­te­re­de fle­re spil­le­re som agent.

An­drei Zo­lot­ko er som na­evnt ik­ke den ene­ste nye in­ve­stor, de nu skal la­e­re nav­ne­ne på i Nør­re­sko­ven. Med ham føl­ger og­så hans ki­ne­si­ske part­ner Jin Chang, som li­ge­som Zo­lot­ko frem­over vil va­e­re en del af Vej­les be­sty­rel­se. Og bag det ki­ne­sisk-mol­da­vi­ske mak­ker­par står yder­li­ge­re en ra­ek­ke

in­ve­sto­rer. Jeg kom­mer ik­ke med en mas­se fa­mi­lie­pen­ge - vi kom­mer med se­ri­ø­se pen­ge og en in­ve­stor­grup­pe, der for­ven­ter re­sul­ta­ter. Det er ik­ke for sjov, det her. Det er se­ri­øst. Og det er alt­så vig­tigt for mig, at folk for­står det

DET NYE VEJ­LE EF­TER FOR­HAND­LIN­GER ER der ind­gå­et af­ta­le mel­lem VB og An­drei Zo­lot­ko om, at An­drei Zo­lot­ko er­hver­ver ma­jo­ri­te­ten af ak­tie­ka­pi­ta­len i VB Al­li­an­cen A/S, mens den re­ste­ren­de an­del ejes af Klaus Eskild­sen Hol­ding ApS. SEL­SKA­BETS BE­STY­REL­SE VIL

la­ly@spor­ten.dk be­stå af ad­vo­kat Flem­m­ing Jen­sen (for­mand), An­drei Zo­lot­ko, Jin Chang (An­dreis part­ner), Klaus Eskild­sen og ad­vo­kat Gert Eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.